Opatření vlády pro školy od 12. října 2020

Základní školy – 2. stupeň 

Výuka distanční

V rozvrhu synchronní hodiny online vyznačeny zvýrazňovačem.

Základní školy – 1. stupeň 

Rozvrhy online synchronního vyučování jsou umístěny na stránkách tříd.

 

PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Od 1. září 2020 se zavádí plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále  jen  „rouška“)  v prostředcích  hromadné  dopravy  a  ve  vnitřních  veřejných  prostorách, a to mimořádným opatřením MZd. Pro žáky zatím neplatí povinnost nošení roušky na chodbách školy a ve školní jídelně.

 

Další  pravidla  v této  oblasti  mohou  být  zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

Stupně pohotovosti -Semafor