Vnitřní řád školní družiny

1.Provozní doba ŠD

Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hod do 7,45 hod (ranní družina) a od konce vyučování do 17,30 (odpolední družina).

2.Základní lokalizace ŠD

2.1 Školní družina je rozdělena na jednotlivá oddělení A,B,C,D,E. Všechna oddělení mají své místnosti, které  se nacházejí v 1.patře pavilonu B.

2.2 V odpoledních hodinách se děti nacházejí vždy ve stejném oddělení podle ročního rozdělení. Umístění ranní a koncové družiny se střídá podle denního rozvrhu vychovatelek.

2.3 Pro společné akce ŠD a sportovní vyžití je určena družině hala školy s podiem, tělocvična a školní hřiště.

3. Přihlašování a odhlašování dětí do školní družiny

3.1 Děti jsou do ŠD přihlašovány podle zveřejněných kritérií pro přijetí.

3.2 Podkladem pro přijetí je odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku, který najdete ke stažení v dokumentaci školy a nebo obdržíte 1.školní den. Zápisní lístek odevzdáte osobně nebo pošlete po dětech nebo on- line na adresu cerna@zsnalise.cz

3.3 Rodiče přihlašují své děti a/ na základě předběžné přihlášky z minulého školního roku b/ písemně v první školní den c/ během školního roku, pokud je volné místo v oddělení ŠD.

3.4 Přihlášky dětí do ŠD vyřizuje vedoucí ŠD.

3.5 O přijetí dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Umístění dítěte v ŠD není nárokové.

3.6 Děti se odhlašují ze školní družiny: a/ písemně – kdykoliv během školního roku b/ na konci školního roku při odevzdávání předběžných přihlášek

3.5 Pokud dítě opakovaně porušuje řád školní družiny, může být ze ŠD z rozhodnutí ředitele školy vyloučeno.

3.6 Děti se přihlašují na pravidelnou (každodenní) a nepravidelnou docházku. Nepravidelnou docházkou se rozumí maximálně 2 dny v týdnu a dítě je umístěno v oddělení podle stávajícího počtu dětí.

4. Chování dětí ve školní družině

4.1 Dítě se ve školní družině chová tak, aby svým chováním neohrozilo svoji bezpečnost ani bezpečnost svých spolužáků.

4.2 Bez povolení vychovatelky neopouští oddělení ŠD, školní jídelnu, školní hřiště aj.

4.3 Při všech činnostech dbá pokynů vychovatelky.

4.4 Na školním hřišti se pohybuje pouze ve vymezených prostorách.

4.5 Neničí svévolně majetek ŠD

4.6. Mobilní telefon používá pouze k nezbytné komunikaci .

4.7. Do školní družiny nenosí předměty, které by mohly ohrozit jeho zdraví a zdraví spolužáků.

4.8. Dodržuje všechna výjimečná opatření související s pandemií COVID 19

5. Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině

5.1 Zákonný zástupce dítěte platí za pobyt dítěte ve ŠD 250 Kč měsíčně.

5.2 Platba se hradí převodem na účet školy.

Způsob placení: převodem na účet 68471319/2010   Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr (dítě narozené 1.1.2005 bude mít VS 01012005)

Specifický symbol: 08

Do poznámky: jméno dítěte, platba za družinu

5.3 Platbu je nutno provést vždy nejpozději do 15. toho měsíce, za který se platba provádí.

5.4 Opakované neplacení poplatku je důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD.

5.5 Poplatek je možno platit měsíčně, pololetně, nebo na celý školní rok.

5.6 Pokud dítě celý měsíc školní družinu nenavštěvuje, bude mu poplatek vrácen.

5.7 Poplatek 250 Kč platí zákonný zástupce i za dítě, které je přihlášeno na nepravidelnou docházku.

5.8 Od placení poplatku může být dítě osvobozeno v případě špatných sociálních a ekonomických podmínek. O osvobození od placení poplatku rozhoduje ředitel školy na základě potvrzení PSSZ.

6. Docházka do ŠD

6.1 Docházka dětí je zaznamenávána denně do docházkového sešitu a přehledu výchovně- vzdělávací činnosti.

6.2 Do ranní družiny děti přicházejí kdykoliv od 6,30 hod do 7,30 hod. Školu jim otevírá vychovatelka pomocí domácího telefonu,který je umístěn u vchodových dveří.  Do místnosti ranní družiny děti přicházejí samy.

6.3 V 7,40 odvádí vychovatelka děti do tříd.

6.4 Ranní družinu navštěvují děti podle potřeby, tj. i nepravidelně.

6.5 Po skončení vyučování předává děti vychovatelce třídní učitelka před třídami nebo jinde podle dohody.

Ve výjimečných případech (např. pokud vychovatelka již má ve školní družině děti), kdy si vychovatelka nemůže osobně převzít děti od třídní učitelky, odcházejí děti samostatně do školní družiny, kde se ihned po příchodu nahlásí vychovatelce. Následně jdou děti samy do školní jídelny, kde se naobědvají pod dohledem dozor konajícího pedagogického pracovníka školy. Po obědě se vrací zpět do školní družiny, kde se opět nahlásí vychovatelce.

7. Odchody a vyzvedávání dětí ze školní družiny

7.1 Odchody dětí ze ŠD se řídí podle údajů v zápisním lístku.

7.2 Děti odchází ze ŠD samy anebo v doprovodu rodičů a jimi pověřených osob

7.3 Pokud dítě vyzvedává jiná osoba, než je uvedeno v zápisním lístku, musí o tom být vychovatelka předem písemně vyrozuměna.

7.4 Rodiče vyzvedávají děti v tomto čase: 13,00 – 13,30 ( 13,30 – 14,00 v případě ukončení vyučování ve 12,40) 15,00 – 17,30

V době oběda, poledního klidu a odpolední výchovně- vzdělávací činnosti děti odcházejí pouze ve výjimečných případech a po předchozím písemném vyrozumění.

7.5 Pokud dítě odchází samo jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí donést písemnou omluvenku. Tato je opatřena datem, celým jménem dítěte a čitelným podpisem rodiče a dovětkem o převzetí odpovědnosti. Omluvenka je na zvláštním papíře, neboť se ukládá pro případnou kontrolu.

7.6 Do zájmových kroužků jsou děti uvolňovány kdykoliv podle potřeby.

7.7 Na zájmové kroužky pořádané školou odvádí děti lektor kroužku nebo vychovatelka. Stejným způsobem se děti po skončení kroužku vrací do ŠD.

7.8 Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě po skončení provozu ŠD (17,30 hod) budou telefonicky kontaktováni a vychovatelka vyčká do jejich příchodu nebo odvede dítě na místní oddělení Policie.

8. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině

8.1 Vychovatelka odpovídá při standardní činnosti ŠD za bezpečnost 30 žáků. Pokud to specifika činnosti vyžadují, určuje ředitel k dozoru další dospělou osobu.

8.2 Během vlastní krátké nepřítomnosti zajistí vychovatelka náhradní dohled.

9. Zajištění pitného režimu

Do školní družiny si děti nosí nápoje s sebou a mohou si je kdykoliv podle potřeby doplňovat buď ve školní jídelně, nebo z donesených zdrojů.

10. Spolupráce s rodiči

10.1 Rodiče jsou pravidelně informováni o chování dětí písemnou (notýsek, žákovská knížka) nebo ústní formou (třídní schůzky, předávání dětí).

10.2 O příležitostných akcích ŠD jsou rodiče vyrozuměni písemně.

10.3 Rodiče se mohou zúčastnit všech příležitostných akcí ŠD.

11. Dočasný pobyt žáků ve ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni

11.1 Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, mohou být do ŠD umístěny v případě odpadnutí výuky, děleného vyučování, v době mimořádného volna nebo pokud si je zákonný zástupce po vyučování ze závažných důvodů nevyzvedne.

11.2 Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, se mohou zúčastňovat některých příležitostných akcí, pokud je zajištěn dostatečný pedagogický dozor.

12. Provoz školní družiny o prázdninách

12.1 V době mimořádných prázdnin či mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna.

12.2 V případě většího zájmu (30% z celkového počtu přihlášených dětí) je provoz ŠD zajištěn i v době prázdnin během školního roku. Rodiče jsou s dostatečným předstihem vyrozuměni, zda ŠD bude nebo nebude v provozu.

13. Spojování oddělení

13.1 Oddělení se spojují každý den v 16,00 hod.

13.2 V případě nepřítomnosti vychovatelky se oddělení spojují ve 14,00 hod.

13.3 O spojování dětí či jiných změnách jsou rodiče vyrozuměni na informační nástěnce ŠD.