Výchovný poradce pro volbu povolání

 • Kontakt: Mgr. Ivana Dubová, dubova@zsnalise.cz
 • Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • poskytujeme poradenské služby při rozhodování o profesní orientaci
 • koordinujeme a participujeme na realizaci aktivit školy zaměřených na prezentace a návštěvy středních škol
 • poskytujeme poradenství rodičům, metodickou pomoc učitelům

NOVINKY 2019/2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘÍJIMACÍMU ŘÍZENÍ V REŽIMU NOUZOVÉHO STAVU

 

TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY JE STANOVEN NA 8. ČERVNA 2020


Termín jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia je 9. června.


Komentář k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ č. 135/2020 Sb.: 002_Informace_k_novemu_zakonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání


Z tiskové zprávy MŠMT ze dne 23. 3. 2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Jednotné přijímací zkoušky

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 • SLEDUJTE STRÁNKY MSMT.CZ – VZDĚLÁVÁNÍ/STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE
 • CERMAT.CZ – ukázky testů
 • STREDNISKOLY.CZ –  přehled SŠ v celé ČR, obory, dny otevřených dveří, atd.
 • VELETRH SŠ SCHOLA PRAGENSIS SE KONÁ V TERMÍNU 28. 11 – 30. 11. 2019
 • NABÍDKA PPP FRANCOUZSKÁ 56 V PRAZE 2: PROFILOVÉ VYŠETŘENÍ K VOLBĚ SŠ. TERMÍNY: 3. 10., 10. 10. 2019. Zdarma. ZAČÁTEK V 9 HOD, KONEC CCA V 13 HOD. PROBĚHNE V MÍSTĚ PORADNY, STEJNĚ TAK I ORGANIZACE CELÉ AKCE, BEZ ÚČASTI ZŠ. BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE U VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. 3. 2020 Uchazeč o studium na umělecké školy odevzdá přihlášku nejpozději do 30.listopadu 2019
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro studium čtyřletých maturitních oborů: 14. 4. a 15. 4. 2019 (náhradní termín: 13. 5. a 14. 5. 2019)
 • Talentové zkoušky na umělecké školy se uskuteční v termínu 2. 1. – 15. 1. 2020, na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2020

 • Informace k přihláškám na SŠ:

          Škola nabízí žákům a jejich rodičům možnost vypracování přihlášky na SŠ.

          K  tomu jsou zapotřebí  následující údaje:

                    a) Jméno a příjmení žáka

                    b) Název školy a její adresa – pořadí škol podle preference termínu jednotné přijímací  

                         zkoušky vybrané SŠ

                    c)  Název oboru a kód oboru

Výše uvedené údaje přinese žák do školy napsané na papíře a odevzdá výchovnému poradci.

Uchazeči o studium na uměleckých školách odevzdají výše uvedené údaje výchovnému poradci nejpozději do 27. 11. 2019. K přihlášce doporučujeme přiložit hodnocení k oboru, na který se žák hlásí. Uchazeč pak v přijímacím řízení získává více bodů a zvyšuje se jeho šance na přijetí ke studiu. Hodnocení získáte u lektorů konkrétních aktivit žáků, žádejte včas!

Uchazeči o studium na ostatní SŠ přinesou výše uvedené údaje k vyplnění přihlášky nejpozději do 26. 2. 2020.

Zápisový lístek je k vyzvednutí u výchovné poradkyně školy. Je-li žák přijat na SŠ, je potřeba zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí ke studiu na vybrané SŠ.

Byl – li žák úspěšný v obvodním, krajském, národním… kole olympiád či vzdělávacích soutěží a má certifikát, může rovněž doložit v příloze přihlášky.

Sledujte požadavky k přijímacímu řízení u jednotlivých středních škol na jejich webových stránkách.