Zápisy do 1. tříd

//Zápisy do 1. tříd
Zápisy do 1. tříd2018-04-25T10:25:49+00:00

Školní rok 2018/2019
Seznam dětí přijatých do 1. třídy

Číslo spisu                           Číslo spisu               Číslo spisu

              Rozhodnutí                        Rozhodnutí            Rozhodnutí
53/2018  Přijat                      95/2018  Přijat        63/2018  přerušení správního řízení
54/2018  Přijat                      96/2018  Přijat        51/2018  probíhá správní řízení
55/2018  Přijat                      97/2018  Přijat        52/2018  probíhá správní řízení
56/2018  Přijat                      98/2018  Přijat       59/2018  probíhá správní řízení
57/2018  Přijat                      99/2018  Přijat        68/2018  probíhá správní řízení
58/2018  Přijat                    100/2018  Přijat       69/2018  probíhá správní řízení
60/2018  Přijat                    101/2018  Přijat        70/2018  probíhá správní řízení
61/2018  Přijat                     105/2018 Přijat        81/2018  probíhá správní řízení
62/2018  Přijat                   106/2018  Přijat        82/2018  probíhá správní řízení

64/2018  Přijat                    107/2018  Přijat        84/2018  probíhá správní řízení

65/2018  Přijat                    108/2018  Přijat        90/2018  probíhá správní řízení

66/2018  Přijat                    109/2018  Přijat        93/2018  probíhá správní řízení
67/2018  Přijat                     110/2018  Přijat       111/2018  probíhá správní řízení
71/2018  Přijat                     112/2018  Přijat       104/2018  probíhá správní řízení
72/2018  Přijat                     113/2018  Přijat       131/2018  probíhá správní řízení
73/2018  Přijat                     118/2018  Přijat       133/2018  probíhá správní řízení
74/2018  Přijat                     125/2018  Přijat       136/2018  probíhá správní řízení
75/2018  Přijat                     132/2018  Přijat
76/2018  Přijat                     134/2018  Přijat
77/2018  Přijat                     135/2018  Přijat
78/2018  Přijat                    138/2018  Přijat
79/2018  Přijat
80/2018  Přijat
83/2018  Přijat
85/2018  Přijat
86/2018  Přijat
87/2018  Přijat
88/2018  Přijat
89/2018  Přijat
91/2018  Přijat
92/2018  Přijat
94/2018  Přijat

Zápis do 1. tříd

ZÁPIS PROBĚHNE VE DNECH
4. 4. 2018
5. 4. 2018
24. 4.  2018

Ve všech třech dnech zapisujeme prvňáčky od  14.00 do 18.00 hod.

Co Vám může škola nabídnout, zjistíte z našich webových stránek, nebo při osobní návštěvě během „Dne otevřených dveří“

14. 3. 2018 od 8.00 do 12.00 hod.

K ZÁPISU SI PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

Těšíme se na Vás a věříme, že si naší školu pro své dítě zvolíte.

Informace k odkladu školní docházky

Vážení rodiče, pokud Vám bude učitelkou, či speciálním pedagogem MŠ doporučen odklad, bude vhodné, abyste již k zápisu donesli  posudky odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (viz níže citace zákona). Vyšetření dítěte si prosím objednejte neprodleně, neboť poradny mají dlouhé objednací doby. Ředitel školy nemůže bez dodaných posudků  rozhodnout o odkladu .

O odklad povinné školní docházky můžete požádat pouze po dobu zápisu.

V případě povolení odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce dítěte povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

Pokud nebudete mít rozhodnutí o odkladu, tak vám vaše dítě  nepřijmou do mateřské školy a  ani jej nemůžeme zapsat do přípravné třídy.

Citace zákona:

Zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §37 odst. 1) Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Desatero k zápisu

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školyDesatero pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

I v letošním roce jsme pro naše budoucí prvňáčky připravili oblíbený  program

 „ My se školy nebojíme!“.

Program bude probíhat od   2. května do 30.května 2018 v naší škole –  každou středu od 13.15 hod. do 14.00 hod.

Nezapomeňte vzít dítěti přezutí, pastelky.

Těší se na Vás učitelé 1. stupně

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd ZŠ Na Líše

 

Škola přijímá žáky v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění.

Postup při přijímání:

Škola zřizuje pro školní rok 2018/ 2019 dvě první třídy s maximální kapacitou 54 žáků.

Pokud počet zájemců překročí 54 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem.

 

Škola přijímá:

1) přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol,

2) děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy,

3) děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4,

4) děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze,

5) ostatní zájemci.

 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování povede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou čísla spisu, která byla přidělena dětem při zápisu.

Žádáme rodiče, jejichž dítě má speciální vzdělávací potřeby s doporučením asistenta pedagoga, aby naši školu s dostatečným předstihem kontaktovali. Pro kvalitní vzdělávání je třeba včas připravit vhodné podmínky.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod zapsaným číslem rozhodnutí.

 

Spádová oblast školy:

Hodonínská, Kačerovská, Krajová, Mezipolí,  Michelská č. 57 – 121, Na Brázdě, Na Dědinách, Na Dílech, Na Kačerově, Na Lánech, Na Líše, Na Návrší, Na Nivách, Na Rolích, Na Novině, Na Úhoru, Na Úlehli, Na Záhonech, Pekárenská, Pobočná, Pod Dálnicí, Podle Kačerova, Prostřední, Průčelní, Při Trati, Sliačská  č.p. 3069, Souvratní, V Úhlu, V Zápolí.

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy

 

V Praze, dne 2.1. 2018