Školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Zápisy v naší škole budou probíhat on-line. Sledujte naše webové stránky.  

Připravujeme online formulář, který včas zpřístupníme.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 

Těšíme se na Vás a věříme, že si naší školu pro své dítě zvolíte.

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍDY

 1. Informace pro rodiče, kteří budou dítě přihlašovat přes Zápisy Online na webových stránkách školy:
 • vyplní přihlášku
 • v případě nutnosti osobního jednání si v aplikaci zvolí termín zápisu
 • ostatní zvolí možnost zápisu bez osobní účasti zasláním přihlášky
 • po zapsání obdrží e-mail se souborem Žádost o zápis ve formátu PDF
 • vytištěnou a podepsanou Žádost spolu s kopií rodného listu dítěte pošlou škole :
 1. do datové schránky školy udg6uhj
 2. elektronicky s elektronickým podpisem
 3. doporučeně poštou
 • v případě nutnosti osobního jednání k vlastnímu zápisu přinesou svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) rodný list dítěte, vytištěnou Žádost o přijetí, případně potvrzenou Žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálního pedagogického centra u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 1. Informace pro rodiče, kteří nemají možnost dálkového přístupu:
 • v prostoru vstupu do školy si vyzvednou formulář – Žádost o zápis do 1. ročníku. Je nutné uložit si REGISTRAČNÍ ČÍSLO Žádosti o zápis.

TERMÍN VYZVEDNUTÍ: 1.4. – 6.4. od 8.00 do 13.00 hod

 • podepsanou Žádost spolu s kopií rodného listu dítěte přinesou osobně do vrátnice školy nebo pošlou škole poštou doporučeně.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ : 1.4. – 15.4. od 8.00 – 13.00 hod.

TERMÍN: ZASLÁNÍ: 1.4. – 15.4.

 • v případě nutnosti osobního jednání se telefonicky objednají k vlastnímu zápisu. Škola jim přidělí jeho termín. Zápis se bude konat bez přítomnosti dítěte.

TERMÍN OBJEDNÁVÁNÍ: 1.4. – 15.4. na telefonním čísle 241485657 nebo 241485658 od 8.00 do 13.00 hod.

 • k zápisu si přinesou svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku, případně potvrzenou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálního pedagogického centra u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Informace k odkladu školní docházky

Vážení rodiče, pokud Vám bude učitelkou, či speciálním pedagogem MŠ doporučen odklad, bude vhodné, abyste již k zápisu donesli – poslali  posudky odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (viz níže citace zákona). Vyšetření dítěte si prosím objednejte neprodleně, neboť poradny mají dlouhé objednací doby. Ředitel školy nemůže bez dodaných posudků  rozhodnout o odkladu .

O odklad povinné školní docházky můžete požádat pouze po dobu zápisu.

V případě povolení odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce dítěte povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

Pokud nebudete mít rozhodnutí o odkladu, tak vám vaše dítě  nepřijmou do mateřské školy a  ani jej nemůžeme zapsat do přípravné třídy.

Citace zákona:

Zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §37 odst. 1) Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Desatero k zápisu

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školyDesatero pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

z důvodu karanténních opatření v letošním roce nebudeme organizovat  pro naše budoucí prvňáčky  oblíbený  program

 „ My se školy nebojíme!“.

Pokud to situace povolí, pozveme Vás motivační část zápisu.

Těší se na Vás učitelé 1. stupně

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd ZŠ Na Líše

 

Škola přijímá žáky v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění.

Postup při přijímání:

Škola zřizuje pro školní rok 2020/ 2021 dvě první třídy s maximální kapacitou 54 žáků.

Pokud počet zájemců překročí 54 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem.

 

Škola přijímá:

1) přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol,

2) děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy,

3) děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4,

4) děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze,

5) ostatní zájemci.

 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování povede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou čísla spisu, která byla přidělena dětem při zápisu.

Žádáme rodiče, jejichž dítě má speciální vzdělávací potřeby s doporučením asistenta pedagoga, aby naši školu s dostatečným předstihem kontaktovali. Pro kvalitní vzdělávání je třeba včas připravit vhodné podmínky.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod zapsaným číslem rozhodnutí.

 

Spádová oblast školy:

Hodonínská, Kačerovská, Krajová, Mezipolí,  Michelská č. 57 – 121, Na Brázdě, Na Dědinách, Na Dílech, Na Kačerově, Na Lánech, Na Líše, Na Návrší, Na Nivách, Na Rolích, Na Novině, Na Úhoru, Na Úlehli, Na Záhonech, Pekárenská, Pobočná, Pod Dálnicí, Podle Kačerova, Prostřední, Průčelní, Při Trati, Sliačská  č.p. 3069, Souvratní, V Úhlu, V Zápolí.

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy

 

V Praze, dne 2.1. 2020