Školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd

ZÁPIS PROBĚHNE VE DNECH
1. 4. 2020 od  14.00 do 18.00 hod.
2. 4. 2020 od  14.00 do 18.00 hod.

(Telefonicky, či osobně lze domluvit náhradní termín pro rodiče, kteří se ze závažných důvodů nemohli dostavit k zápisu ve dnech 1. a 2. 4. 2020.)

Co Vám může škola nabídnout, zjistíte z našich webových stránek, nebo při osobní návštěvě během „Dne otevřených dveří“

11. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

K ZÁPISU SI PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

Těšíme se na Vás a věříme, že si naší školu pro své dítě zvolíte.

Informace k odkladu školní docházky

Vážení rodiče, pokud Vám bude učitelkou, či speciálním pedagogem MŠ doporučen odklad, bude vhodné, abyste již k zápisu donesli  posudky odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (viz níže citace zákona). Vyšetření dítěte si prosím objednejte neprodleně, neboť poradny mají dlouhé objednací doby. Ředitel školy nemůže bez dodaných posudků  rozhodnout o odkladu .

O odklad povinné školní docházky můžete požádat pouze po dobu zápisu.

V případě povolení odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce dítěte povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

Pokud nebudete mít rozhodnutí o odkladu, tak vám vaše dítě  nepřijmou do mateřské školy a  ani jej nemůžeme zapsat do přípravné třídy.

Citace zákona:

Zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §37 odst. 1) Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Desatero k zápisu

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školyDesatero pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

I v letošním roce jsme pro naše budoucí prvňáčky připravili oblíbený  program

 „ My se školy nebojíme!“.

Program bude probíhat od   6. května do 27. května 2020 v naší škole –  každou středu od 13.15 hod. do 14.00 hod.

Nezapomeňte vzít dítěti přezutí, pastelky.

Těší se na Vás učitelé 1. stupně

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd ZŠ Na Líše

 

Škola přijímá žáky v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění.

Postup při přijímání:

Škola zřizuje pro školní rok 2020/ 2021 dvě první třídy s maximální kapacitou 54 žáků.

Pokud počet zájemců překročí 54 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem.

 

Škola přijímá:

1) přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol,

2) děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy,

3) děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4,

4) děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze,

5) ostatní zájemci.

 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování povede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou čísla spisu, která byla přidělena dětem při zápisu.

Žádáme rodiče, jejichž dítě má speciální vzdělávací potřeby s doporučením asistenta pedagoga, aby naši školu s dostatečným předstihem kontaktovali. Pro kvalitní vzdělávání je třeba včas připravit vhodné podmínky.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod zapsaným číslem rozhodnutí.

 

Spádová oblast školy:

Hodonínská, Kačerovská, Krajová, Mezipolí,  Michelská č. 57 – 121, Na Brázdě, Na Dědinách, Na Dílech, Na Kačerově, Na Lánech, Na Líše, Na Návrší, Na Nivách, Na Rolích, Na Novině, Na Úhoru, Na Úlehli, Na Záhonech, Pekárenská, Pobočná, Pod Dálnicí, Podle Kačerova, Prostřední, Průčelní, Při Trati, Sliačská  č.p. 3069, Souvratní, V Úhlu, V Zápolí.

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy

 

V Praze, dne 2.1. 2020