Poskytování informací

///Poskytování informací
Poskytování informací 2017-09-02T15:29:29+00:00

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

A.

1. Za každou půl hodinu výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování, kopírování v rozmnožovně 75,- Kč
2. Za pořízení jedné strany kopie A 4 2,- Kč
oboustranné kopie A 4 3,- Kč
3. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:  
   
– při hmotnosti zásilky do 20 g 10 Kč
– při hmotnosti zásilky do 50 g 21,- Kč
– při hmotnosti zásilky do 500 g 35,- Kč
– při hmotnosti zásilky do 1000 g 60,- Kč
4. Přirážka za doporučenou zásilku ke všem sazbám 9,- Kč
5. Přirážka za zaslání informace na dobírku 10,- Kč

 

  1. Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování v kanceláři ZŘ uhradí zálohu ve výši maximálně 75% na úhradu předpokládaných nákladů podle bodu A.1. a 2. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v kanceláři školy v pokladních hodinách 10.00 – 12.00 hod. a 13.30 – 15.00 hod. v hotovosti a mimo pokladní hodiny převodem na účet. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení, zaslané školou žadateli buď v hotovosti v pokladně úřadu nebo vložením v hotovosti na účet školy nebo převodem na bankovní účet. Základní škola provede vyúčtování zálohy v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáním informací a sdělí výslednou částku žadateli nejpozději ve lhůtě pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 3 písm. c), s přihlédnutím k ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace nebo převzetím informace zaslané na dobírku.

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005

Mgr. Václav Hlinka

Ředitel školy