P R O V O Z N Í   Ř Á D

V E Ř E J N Ý   P R O V O Z   Š K O L N Í H O   H Ř I Š T Ě ZŠ NA LÍŠE

Tento provozní a návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků veřejného hřiště,

je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a uživatele.

 

Otevírací doba:

 

Pondělí  15,30 – 19.00 hod.                             

Úterý     15,30 – 19.00 hod.                             

Středa    15,30 – 19.00 hod.                            

Čtvrtek  15,30 – 19.00 hod

Pátek     15,30 – 17.30 hod.                             

V zimním období se hřiště uzavírá každý den  v 17,00 hodin.

Víkendový provoz je možný jen po dohodě s vedením školy.

Škola si vyhrazuje právo změny otevírací doby podle aktuálních možností a podmínek.

 

Komerční pronájem sportovišť ve vyhrazené době se sjednává předem v kanceláři školy se souhlasem vedení školy

Ceny pronájmů:

Velké hřiště fotbal ……..……………….  500,- Kč/hod

Hřiště basketbal, tenis ….………………  300,- Kč/hod

Hřiště volejbal  ……………….………..   300,- Kč/hod

 

Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně pokud není pronajato pro organizovaný sport.

Děti do 6 let mají přístup pouze v doprovodu rodičů.

Škola ani správce hřiště neodpovídá za zdraví a bezpečnost návštěvníků a uživatelů hřiště.

Možnosti využití hřiště: fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjená, tenis, florbal a atletika

 

K A Ž D Ý   N Á V Š T Ě V N Í K  J E   P O V I N E N

na sportovní plochu vstupovat pouze ve vhodné sportovní obuvi s rovnou, řádně očištěnou podrážkou. Na fotbalové hřiště je možné používat kopačky pouze s umělohmotnými špunty.

– respektovat pokyny správce hřiště (kustoda)

– chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe

 – dodržovat čistotu  a pořádek

– neprodleně nahlásit škodu vzniklou na zařízení hřiště

 

 

J E    Z A K Á Z Á N O

– vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí

– vstupovat do areálu jinými, než určenými vstupy, přelézat ploty

– zavěšovat se na branky, konstrukce, sítě, vhazovat předměty na plochy, či jinak znečišťovat hřiště

– kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, vnášet skleněné nádoby, manipulovat s otevřeným ohněm

– jakkoli poškozovat herní a sportovní zařízení, provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště

– užívat poškozené herní a sportovní prvky

  • pohybovat se v prostoru hřiště mimo asfaltové plochy na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.

 

Z Á K A Z    V S T U P U   D O   P R O S T O R U   H Ř I Š Ť Ě

– platí pro všechny osoby opilé, podnapilé nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocné přenosnými chorobami

– platí pro osoby s obuví s jakýmikoli hroty nebo ostrými hranami (kopačky, tretry)

– se psy a jinými zvířaty

 

V Š E O B E C N É    P O K Y N Y

Provozovatel neručí za osobní věci návštěvníků hřiště

Na osoby,  které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují jiné návštěvníky,  mohou občané upozornit městskou policii, tel. č. 156, nebo v provozní době vlastníka zařízení tel.: 241480693

 

Tento provozní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením tohoto řádu a ostatních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště.

 

Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a sportovního zařízení je trestné!

 Každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele. Prostor hřiště je monitorován se záznamem.

 

Důležitá telefonní čísla:

 Hasiči     Záchranná služba     Policie             Městská policie          Tísňové volání / SOS

150                     155                158                       156                                   112

 

Řád je platný od 5.6.2017

                                                                                                                                              Mgr. Václav Hlinka

                                                                                                                                              Ředitel školy