Základní škola

Na Líše 16, Praha 4

Fakultní škola Pedagogické fakulty UK

Škola zařazená do projektu Zdravá škola

1. bezbariérová škola v Praze 4

 

         
 
 
 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

 

 

Název školy

 

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

Adresa Praha 4, Na Líše 16/936, 141 00
48132900
Kontakty  
Ředitel Mgr. Bc. Václav Hlinka
Telefon 241480693
Fax 241485656
Email skola@zsnalise.cz
www www.zsnalise.cz
Zřizovatel
Název Městská část Praha 4
00063584
Adresa Táborská 32/350, 140 45 Praha 4 – Nusle
Kontakt Mgr. Jana Ságlová
Telefon 261 192 111
Fax 241741743
Email jana.saglova@praha4.cz
www www.praha4.cz

 

Školská rada

Zástupci pedagogů:

Mgr. Bc. Dana Porschová – předsedkyně       porschova@zsnalise.cz

Mgr. Denisa Džisová                                      dzisova@zsnalise.cz

Zástupci zřizovatele:

Ing. Radek Lacko                                            Radek.Lacko@praha.eu

RNDr. Jiří Bendl CSc.                                      bendl.jiri@vlada.cz

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Ivana Brychová                                              ivana.brychova@fincentrum.com

Jiří Šubotník                                                    jiri.subotnik@seznam.cz

 

 1. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání

Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovali podle dokončeného školního vzdělávacího programu „Stavíme mosty“.  Program byl od roku 2007 postupně ověřován a upravován podle potřeb školy a vnějších zásahů MŠMT.   Úplnost a shodu ŠVP s RVP pro základní vzdělávání zkontrolovali inspektoři ČŠI, s výsledkem bez závad.

 1. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku a je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou seznamováni také s výrazy americké angličtiny. Samozřejmostí je práce s výukovými počítačovými programy, interaktivní tabulí a cizojazyčnými texty. Od 3. do 9. ročníku provází žáky jazykové portfolio, v němž si děti utřiďují získané dovednosti a které zároveň slouží k  sebehodnocení.

Jako 2. cizí jazyk vyučujeme od 7. třídy němčinu ve dvouhodinové týdenní dotaci.

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

V roce 2015/2016 pracovalo ve škole 43 pedagogů. Zatímco učitelský kolektiv a kolektiv pracovníků ŠD je stabilní, asistenti pedagogů se poměrně často obměňují. Důvodem jsou zvláštnosti asistentské práce, její náročnost při vzdělávání a výchově zdravotně postiženého dítěte, ale zároveň nízké finanční ohodnocení. Někteří asistenti pedagoga měli současně i částečný učitelský úvazek.

Skladba pedagogů byla následující:

Učitelé                           počet 27          z toho 22 kvalifikovaných      5 bez odb. kvalifikace

Vychovatelky ŠD                     počet 5                       z toho                          4 kvalifikované

Asistenti pedagoga     počet 13                      z toho 2 VŠ                 2 nekvalifikované

Speciální pedagog      počet 1                       z toho 1 VŠ                             1 kvalifikovaná

 1. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost)
   Ped. prac.  celkem  Ped. prac. s odbornou kvalifikací  Ped. prac. bez odborné kvalifikace
Počet (fyz. osoby) k 31.12.2016 45 34 11
 1. Věková struktura pedagogických pracovníků
Věk do 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – a více
Počet (fyz.osoby) k 31.12.2016 9 9 14 10 3

      Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 8 musí být stejný jako v bodě 9.

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 –   počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci

v rámci CŽV – 3

v magisterském studiu – 2 

–   průběžné vzdělávání – uvést nejpočetněji zastoupená témata

Inkluze

Čtenářská a matematická gramotnost

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2016/ 2017
                       
Priority DVPP                    
1. Kurzy vztahující se k realizaci ŠVP – podle předmětů            
2. Jazykové vzdělávání                  
3. Tvořivá škola                  
4. Prevence rizikového chování                
5. Inkluze                    
6.  Matematika podle prof. Hejného                
1. Studium při zaměstnání                  
jméno     Vysoká škola           ročník, semestr
Jana Jiroušková   Ped.F. UK Praha, katedra Vv   Rigirózní studium   rigirózní práce
Tereza Smejkalová   PedF TUL Liberec     Fyzika – chemie   5. semestr
Anna Burdová   PedF MUNI Brno     speciální pedagogika   státní zkoušky, obhajoba
Veronika Šotková   PedF JU České Budějovice   CŽV-učitelství 1. stupně 1. semestr
Bibiana Barvíková   PedF JU České Budějovice   CŽV-učitelství 1. stupně 1. semestr
Hana Výborná   PedF JU České Budějovice   CŽV-učitelství 1. stupně 1. semestr
Hana Dubská   PedF UK Praha, KDD   rigorózní řízení   rigirózní zkouška
Specializační studium                  
jméno     název vzdělávání       čas. dotace poznámky
Šárka Nováková     Studium pro výchovné poradce             FF UK Praha
Denisa Džisová   Studium Pro koordinátory ŠVP         distanční-INFRA
                       
                       
                       
3. DVPP pro všechny pedagogy                
název lektor časová náročnost poznámky
Elektronická třídní kniha, plán akcí   Hlinka         noví pracovníci
Práce s IAT       Hlinka         zájemci + noví pracovníci
Tvorba www stránek       Hlinka         zájemci + noví pracovníci
                       
4. Individuální vzdělávání                  
jméno             školící středisko časová náročnost poznámky
M. Buchtová Netradiční pomůcky ve výuce matematiky   NIDV   6 hodin    
I. Dubová   Grantové řízení       MHMP   3 hodiny    
J. Tvrzníková British Council-Englishin Early Childhood       6 týdnů   on-line
Š. Nováková Úvod do školské legislativy         Descartes   4 hodiny    
D. Porschová Plán pedagogické podpory     INFRA   8 hodin    
D. Syslová Plán pedagogické podpory         INFRA   8 hodin    
Z. Dundychová   Plán pedagogické podpory     INFRA   8 hodin    
D. Džisová   Zábavné pokusy v chemii III. díl         Marstafit   6 hodin    
H. Čermáková Letś speak       Akcent   4 hodiny    
V. Hlinka   Práce s IT tabulí                
V. Hlinka   Aktuální problémy školství     AŘZŠ   10 hodin    
D. Džisová Efektivní pokusy pro mladé badatele   Marstafit   6 hodin    
H. Čermáková Letś speak 2. část       Akcent   4 hodiny    
D. Syslová Signály SPU na začátku školní docházky   Dyscentrum 4 hodiny    
H. Dubská Klíčová události českých dějin 20. století   Descartes   6 hodin    
V. Picková Čtenářská a matemativká gramostnost-Zábavné učení Škola hrou 4 hodiny    
B. Barvíková Čtenářská a matemativká gramostnost-Zábavné učení Škola hrou 4 hodiny    
H. Dubská Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež Descartes   4 hodiny    
J. Englická Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež Descartes   4 hodiny    
Z. Rom   Jak překonat hlasovou krizi     Zřetel   6 hodin    
V. Hlinka   Obaly a odpady       Ekokom   4 hodiny    
Š. Nováková Jak vést obtížný rozhovor     M. Veselá   8 hodin    
Š. Nováková Indikace a kontraindikace metod výuky Čj dětí s SPU B. Toupalová 4 hodiny    
Z. Dundychová Společné vzdělávání       INFRA   6 hodin    
Z. Dundychová   Mosty porozumění       IN-BÁZE   8 hodin    

 

 1. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2017/2018 a odkladů školní docházky na školní rok 2017/2018 (z výkazů pro daný školní rok)

 

  Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky
Počet 67 50 17
 1. Hodnocení činnosti školních družin a klubů

Ve školním roce 2016/17 byla kapacita školní družiny navýšena a činnost školní družiny tedy probíhala nově v pěti odděleních. Díky tomu mohli být opět přijati někteří žáci 4.tříd, většinou dojíždějící. Klub pro malý zájem otevřen nebyl. Ve školní družině pracovalo pět vychovatelek, z toho čtyři na plný úvazek, jedna na poloviční.

          Na každý měsíc vychovatelky připravily jednu společnou akci pro všechny žáky. V září proběhly švihadlové přebory, v říjnu byl nově zařazen podzimní Halloweenský karneval. V listopadu oddělení soutěžila mezi sebou v tvorbě skřítků podzimníčků a na závěr měsíce si žáci zasoutěžili v pravidelně pořádaném Posledním letu broučků – zábavném odpoledni pořádaném ve spolupráci s HV SRP a učiteli 1.stupně. V prosinci měli žáci možnost zvětšit počet papírových postaviček, ze kterých každý advent stavíme velký Betlém na výzdobu školní haly a Adventních trhů.

 

        Leden žáci strávili především nácvikem vystoupení na 1.družinovou akademii. Na konci pololetí se pak děti i rodiče pobavili při vystoupení svých spolužáků, kteří předvedli krátké taneční, pěvecká a dramatická čísla.

         Další novou akcí bylo Superstar Na Líše. 1. kolo proběhlo v březnu a žáci zazpívali píseň, kterou si zvolili z několika nabízených. Ti, co postoupili do finále, již soutěžili s písní dle vlastního výběru s hudebním doprovodem.

          Na konci zimy ještě proběhl karneval a vzhledem k bohaté sněhové nadílce i závody „psích spřežení“ na školním hřišti. Na jaře žáci vyzdobili chodby školy papírovými kraslicemi, ale v květnu už se naplno věnovali sportování, protože začala 23.olympiáda aneb 2.lehkoatletické přebory na našem novém školním hřišti.

Se školním rokem jsme se rozloučili společnou diskotékou a volbou 1. miss a missáka ŠD.

          Po celý rok v jednotlivých odděleních probíhala pravidelná výchovně – vzdělávací činnost, jejímž cílem bylo hravou formou rozvíjet dovednosti a znalosti dětí, upevňovat hygienické návyky, učit děti žít v kolektivu, poznávat kamarády i samy sebe a aktivně trávit volný čas.

 1. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)

I v tomto školním roce úspěšně probíhalo na naší škole inkluzivní vzdělávání.

Úspěšnost vzdělávání byla podmíněna spoluprací s rodiči a podporou ze strany školských poradenských zařízení.

Úzce jsme spolupracovali s naší spádovou pedagogicko  psychologickou poradnou pro Prahu 4  a s  SPC dle druhu postižení žáků.

Speciální pedagog se zabýval depistážní činností v oblasti školní úspěšnosti a prevenci výukových obtíží, metodickou pomocí učitelům a asistentům pedagoga a poskytoval individuální konzultace rodičům. Realizoval také reedukační cvičení, program KUPOZ (pro žáky s poruchou pozornosti) a poskytoval také logopedickou péči.

 1. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu spolupráci se subjekty – viz bod 13) včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity – údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Škola opět úzce spolupracovala s rodiči. V lednu proběhly Dny otevřených dveří, během kterých mohli být rodiče přítomni ve vyučovacích hodinách. Rodiče mohli také po dohodě navštívit vyučování i mimo tyto dny během celého školního roku.

Občanské sdružení SRP (Sdružení rodičů, přátel a pedagogů) organizovalo akce pro žáky školy, pomáhalo s financováním primární prevence, speciálních materiálů pro výtvarnou výchovu, odměn žákům na různých akcích a  sociální podpory pro pobytové akce. Hlavní výbor sdružení se sešel 5x ročně s vedením školy. Při schůzkách se upřesňovala vzájemná spolupráce.  Mezi nejúspěšnější společné akce v loňském roce patřily podzimní Poslední let Broučků, 3. Reprezentační ples a červnový Svátek sousedů.  Akce měly velký ohlas mezi žáky, rodiči i veřejností.

Ze zákona pracuje při škole školská rada. Ta se ve školním roce sešla dvakrát.  Schválila výroční zprávu, zprávu o hospodaření, změny ve školním řádu a byla seznámena s tvorbou rozpočtu.

 1. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola se tento rok nezapojila do mezinárodních programů. Vypsaná témata neoslovila žádného z učitelů školy.

Stejně jako loňský rok jsme zapojeni v projektu „Ovoce do škol“. Cílem projektu je  formou dodávaných ovocných svačin naučit žáky 1. stupně vnímat ovoce jako zdravou a běžnou součást stravovacích návyků.

 1. Zkušenosti s péčí o nadané žáky

Ve škole nebyl v tomto školním roce diagnostikován žádný talentovaný žák. Školu navštěvuje běžná dětská populace. Vytváříme pro žáky takové vzdělávací podmínky, aby dosáhli svého maxima. Pro děti nadané na estetické činnosti nabízíme již od 1. třídy zaměření na výtvarnou výchovu. Umožňujeme přístup do školní knihovny s možností výpůjček knih. Žáci nadaní na přírodovědné předměty mají možnost využívat moderních metod a technologií pro prohloubení svého zájmu. Talentovaní žáci jsou vedeni jednotlivými učiteli k prohloubení zájmu o zvolený obor účastí v soutěžích a olympiádách. Pro všechny děti nabízíme v odpoledních hodinách volnočasové aktivity, které pokrývají všechny jejich zájmy – sport, estetika, vědecké bádání, tanec, hobby apod.

 1. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…)

Oblast Člověk a svět práce stanoví v RVP ZV minimální časovou dotaci pro výuku. Poslední novelizace rámcového vzdělávacího programu ještě časovou dotaci snížila o jednu hodinu. Škola si musí vybrat takové tematické okruhy, které zajistí na základě svých podmínek a budou určeny všem chlapcům i dívkám bez rozdílu. Protože škola ve svých prostorách nemá dílny, nemůže zajistit výuku polytechnické výchovy. Plníme výstupy jiných tematických okruhů předmětu svět práce.

Škola nabízí kroužek modeláře.

 1. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ

     Naše škola je první bezbariérová škola v Praze 4..

Do školy je bezbariérový přístup, zrovna tak je z budovy přístupná školní zahrada a hřiště, bezbariérový je přístup k odborným učebnám, jídelně, družině a knihovně, ke kterým se dostaneme výtahem. Máme také dostatečně vybavené relaxační místnosti.

    Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry (SPC). Na jejich doporučení vypracováváme pro jednotlivé žáky individuální vzdělávací plány (IVP), které aktuálně přizpůsobujeme zvláštnostem a individuálním potřebám jednotlivých žáků.

    V naší škole jsou integrované děti s mentálním postižením, s vývojovou dysfázií,

s narušenou komunikační schopností, s dětským a atypickým autismem, s Aspergerovým syndromem, s velmi těžkým tělesným postižením (svalová atrofie) a také integrujeme žáky s poruchami učení (SPU – mezi nejčastější patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a s poruchami chování (SPCH, např. hyperkinetická porucha chování).

    Z celkového počtu 93 žáků vyšetřených v PPP nebo v SPC, jsme pro 49 žáků vypracovali individuální vzdělávací plány (IVP). Pečlivě sledujeme a zaznamenáváme jejich osobnostní vývoj.

Umožnili jsme působení osobního asistenta ve školní družině.

Při inkluzi pomáhalo 13 asistentů pedagoga.

    Žákům ze znevýhodněného sociálního prostředí – ekonomická situace rodiny, etnika, menšiny, cizinci – pomáháme se začleněním do naší společnosti a nabízíme pomoc – individuálním doučováním, zvýšenou individuální péčí ve vyučovacích hodinách, nabízíme pomoc logopeda, speciálního pedagoga, psychologa školy. Poskytujeme adresy organizací, které žákům nabízejí doučování i v domácím prostředí.

Speciální pedagožka je přítomna ve škole a se žáky pravidelně pracuje.

Logopedická péče je také zajištěna přímo ve škole.

Pro 11 žáků jsme zajistili za pomoci nadace Women for Women školní obědy. Žáci, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou na základě žádosti uvolněni z plateb za školní družinu.

 1. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ

    V naší škole se vzdělávají i žáci s odlišným mateřským jazykem.

Těmto žákům pomáháme se začleněním do naší společnosti a nabízíme pomoc individuálním doučováním, zvýšenou individuální péčí ve vyučovacích hodinách, nabízíme pomoc logopeda, psychologa školy. Speciální pedagog se jim věnuje 1krát týdně 1 hodinu a zaměřuje se na individuální potřeby jednotlivců nebo skupiny žáků.

   Dále jim poskytujeme kontakt na organizace, které nabízejí kurzy češtiny.

   Ve školním roce 2016/2017 navštěvovali naši školu žáci s OMJ, kteří se v naší republice narodili nebo zde žijí dlouhodobě. Pochází z Ukrajiny (15), Slovenska (2) , Vietnamu (5), Ruska (6), Srbska (3), Kyrgyzské republiky (1), Moldavské rep. (2), Spojeného království VB a Severního Irska (1), Izraele (1), Bulharska (1) a Německa (1).

   Hodnoceni byli podle pokynů MŠMT o vzdělávání cizinců.

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

Celkový průměrný prospěch žáků školy:       1,554

Z toho:

Prospěl s vyznamenáním                               229

Prospěl                                                           148

Neprospěl                                                          4

 1. Environmentální výchova

Díky ekologickému pojetí přírodopisu plníme rovinu sociální a přírodní trvale udržitelného rozvoje. V hodinách přírodopisu vedeme systematicky žáky  k pochopení vztahů mezi organismy v přírodě, pochopení významu ochrany přírody a jednotlivých organismů, tím zabezpečení druhové rozmanitosti – biodiverzity, zachování biotopů, funkčních ekosystémů. Zaměřujeme se na globální životodárné biosférické systémy (globální systém klimatu a hydrosféry, stratosférická ozónová vrstva, globální cirkulační systém atmosféry, hydrologický cyklus a cirkulace oceánů, tropické deštné pralesy a tvorba a eroze půd). Dále jde ve výuce o dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, úctu ke všem formám života a podporují zvyšování úrovně mezilidských vztahů. Cílem environmentálního působení je nejen člověk ekologicky gramotný, ale i aktivně se projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského pobývání na Zemi.

V roce 2016/17 uskutečněno:

 • škola pokračuje v třídění odpadů, je možnost odevzdat průběžně drobný elektroodpad do připraveného kontejneru v hale školy. Škola byla oceněna za sběr baterií
 • škola se zapojila do soutěže EkoEda na sběr vysloužilého elektroodpadu
 • od pololetí roku 2017 vznikl na škole nově kroužek s environmentálním zaměřením, jehož součástí je i péče o část školní zahrady, školního skleníku a výlety s enviromentální tématikou. Kroužek bude ve své činnosti pokračovat i v dalším školním roce.
 • témata EVVO byla zařazována do výuky podle plánu.
 • škola se zapojila do projektu firmy Rema Zelená škola. Projekt učí žáky, jak ekologicky nakládat s odpady.

Další třídní akce:

 1. ročník – Navrhujeme zahradu, Zoo Praha, Krčský les
 2. třídy – Botanická zahrada
 3. třídy – vycházka do Krčského lesa, Planetárium, Broukosvět – dětský muzikál, s ekotématikou, Mořský svět
 4. třídy – vycházka do okolí, Štefánikova hvězdárna, ZOO
 5. třídy – vycházka do okolí
 6. třídy – Trilopark, Planetárium, Mořský svět, Národní technické muzeum – technika v domácnosti
 7. třídy – Trilopark, Planetárium, Planeta Země 3000 – Brazílie, Svět kolem nás – Vietnam, tvorba ptačích budek, rezervace SOOS
 8. třídy – ZOO Praha, hora Říp, Planeta Země 3000 – Brazílie, Svět kolem nás – Vietnam, rezervace SOOS
 9. třídy – Muzeum vodárenství, Země 3000 – Brazílie, Svět kolem nás – Vietnam
 10. třídy – Chemická olympiáda – Mladý chemik, Země 3000 – Brazílie, Svět kolem nás – Vietnam, rezervace SOOS

 

 1. Multikulturní výchova

Multikulturní výchova se vyučuje v rámci ostatních předmětů jako průřezové téma. Rozděluje se na pět hlavních okruhů: kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita a princip sociálního smíru.

   Tato témata jsou začleňována do výuky 1. až 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu. Velmi významně je multikulturní výchova obsažena v oboru Člověk a jeho svět, kde se děti učí o makroregionech světa, příbuzných, místě, kde žijeme my a naši spolužáci, rodině a zaměstnání naší rodiny a rodin cizinců ve škole apod.

   V oblasti Jazyk a jazyková komunikace se často mluví o reáliích a zvycích anglicky a německy mluvících zemí, kulturních rozdílnostech a spojitostech.

   V oblasti Kultura a umění se žáci zabývají kulturou a jejími rozdíly, procesy komunikace.

   V předmětech výchova k občanství a výchova ke zdraví se žáci často setkávají s otázkami tolerance, vzájemné snášenlivosti a odlišnosti lidí. Učí se o těchto otázkách přemýšlet a diskutovat o nich. Žáci, kteří k nám přišli z asijských zemí, nebo ze zemí východní Evropy, obohacují výuku o reálný popis života, náboženství a kultury jejich rodišť.

   Velmi vhodnými předměty k využití multikulturní výchovy jsou rovněž dějepis a zeměpis, kde žáci opět poznávají kulturní a historické souvislosti naší i cizích zemí.

 1. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola ve v tomto školním roce nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání. Za pomoci externí firmy podala projekt „Stavíme mosty“, který byl schválen pod reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004805“.  Obsahem projektu je posílení personálního obsazení školy, vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů a práce s dětmi ohroženými školním neúspěchem. Projekt byl zahájen 1.2.2017 a bude dokončen k 31.1.2019.

Dále jsme obdrželi finanční dotaci z projektu Zdravá Praha na adaptační kurz 6. tříd „A jedeme dál!“

Škola v roce 2016/17 podala projekt na čerpání z ESF  z výzvy 20. Projekt nebyl schválen a bude se do něj možné znovu zapojit v říjnu 2017.

Čerpáme prostředky z ESF ve spolupráci s úřadem práce na dva pracovníky starající se o údržbu školního hřiště.

 1. Prevence rizikového chování – údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Preventivní programy naší školy probíhají v souladu s Minimálním programem, který je každoročně aktualizován podle potřeb školy, jednotlivých třídních kolektivů a žáků. Aktivity rovněž probíhaly v souladu s podaným grantem Primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017, který vypisuje Magistrát hl. města Prahy.

Témata jednotlivých programů prevence kontinuálně navazovala na prvním, tak i druhém stupni.  Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na oblasti:

 • Komunikace ve třídě
 • Třídní a školní klima
 • Projevy sexuality
 • Rasismus a diskriminace
 • Trestní odpovědnost
 • Šikana a kyberšikana
 • Zásady slušného chování

Využili jsme nabídku programů prevence MČ Prahy 4, která proběhla jak na I. stupni – program Nekuřátka, tak i na II. stupni – Alkohol a další drogové závislosti. Aktivity zrealizovaly organizace Koalice bez tabáku a Progressive o.p.s. a byly hrazené MČ Praha 4. Zároveň během celého školního roku byly u tříd 1. – 9. realizovány programy tematicky zaměřené na konkrétní problematiku šikany, kyberšikany a projevy násilí ve společnosti. Aktivity vedly pedagogové školy – Bc. Olga Trumpfheller, Mgr. Ivana Dubová a Policie ČR. 8. a 9. třídy absolvovaly zajímavé interaktivní semináře k sexuální výchově – organizace MPeducation a Festival o těhotenství, porodu a rodičovství.

Šesté třídy se na podzim 2016 zúčastnily adaptačního kurzu, který se konal v Jánských Lázních a je dlouholetou úspěšnou tradicí naší školy.

Žáci osmého ročníku se zúčastnili projektu Lepší škola, který pro žáky škol na Praze 4 uspořádaly organizace Microsoft, Česká spořitelna a O2. Nápady našich žáků na zlepšení školy postoupily do finále, kde spolu s dalšími třemi školami bojovaly o finanční dotaci na realizaci dvou vítězných nápadů.

Žáci devátých tříd se opět zúčastnili soutěže Antifetfest, kterou každoročně realizuje Magistrát hl. m. Prahy. Soutěž se zaměřuje na problematiku závislostí v dnešní společnosti a na řešení negativních důsledků z nich pramenících.

V jednotlivých předmětech (ČJS a VZ) jsme se průběžně zaměřovali na prevenci dle ŠVP. Ve spolupráci s Městskou policií ČR pokračovala dopravní a silniční osvěta žáků I.stupně.

V uplynulém školním roce jsme spolupracovali s OSPODem, SPC a PPP při řešení výchovných problémů. Jednalo se především o velké absence školní docházky a nedostačující spolupráci zákonných zástupců s naší školou. Byla udělena náležitá výchovná opatření, včetně sníženého stupně z chování.

Projevy vedoucí k rizikovým situacím se snažíme řešit velmi rychle, spolupracujeme aktivně s rodiči ohrožených dětí, s pomocnými organizacemi, s odborem sociální péče, popřípadě s Policií ČR.

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo v květnu 2016 provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 5. tříd ve vybraných gramotnostech.

 1. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok)
Ekonomická část výroční zprávy za rok 2016-2017
       
    k 31.12.2016 do 30.6.2017
Státní dotace:      
  celková dotace rozpočet 17 278 948,00 19 906 308
  dotace asistenti pedagoga 1 083 100,00 1 024 300
   – účelová dotace   0,00
  celkem příjmy 18 362 048,00 20 930 608,00
       
  náklady – mzdy 12 511 334,00 6 348 992,00
  Jiné pojištění, FKSP 198 570,01 158 850,84
  odvody ( soc., zdrav.) 4 225 727,00 2 132 035,00
  učebnice, školní potřeby, knihy, učební pom. 146 211,00 46 923,00
   – účelová dotace asistenti 1 083 100,00 890 221,84
  ostatní neinvest. výdaje 0,00 32 591,00
  náklady celkem 17 278 948,00 9 609 613,68
  HV – vrácen MHMP 0,00  
  zůstatek z dotace na 2.pol.2014   11 320 994,32
       
Městská část Prahy 4:    
       
  celková dotace – stanovený rozpočet 3 839 000,00 3 679 400
  dotace účelová 1 461 565,00 0
  použití RF – dary, Fond odměn 46 523,39 0
  výnosy 2 218 187,92 1 444 444,95
  celkem příjmy: 7 443 487,92 5 123 845
  úspory 0,00  
  náklady 7 872 356,70 3 879 340,06
                
  HV (MČ) zlepšený – -428 868,78  
  zůstatek z dotace na 2.pol.2013   -199 940
       
VHČ: výnosy celkem 1 172 897,00 690 875,00
   – pronájmy nebyt. prostor 661 170,00 456 980,00
   – pronájmy byt. prostor 0,00 0
   – stravné cizí strávníci 178 688,00 90 400,00
   – příjem od rodičů na kroužky 337 455,00 198 485,00
   – tržby z prodeje 0,00 0,00
   – ostatní 27 864,00 1 110,00
       
  náklady celkem 1 028 989,44 444 779,72
   – materiál, energie 249 229,16 113 487,16
   – služby 162 440,00 6 926,00
   – mzdové náklady + pojištění 603 490,28 297 913,56
   – ostatní 13 830,00 26 453,00
       
  HV (VHČ) 143 907,56 246 125,28
       
Rekapitulace:      
  Příjmy 25 895 332,92 26 745 327,95
  výdaje 26 180 294,14 13 933 733,46
  HV (-ztráta) -284 961,22 12 811 594,49
      Použití RF 12 411,51  
  kontrola -284 961,22 12 811 594,49
         
       
      ============    
 1. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Ve škole nepracuje odborová organizace. Ředitel školy je členem Asociace ředitelů základních škol, která je součástí Unie zaměstnavatelských svazů CZESHA.  Pravidelně se zúčastňuje jednání a valných hromad.

 1. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

 

 

 

 

 

Kraj

 

 

K r a j
    Karlovarský             Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem
Počet žáků celkem     1             1 64 2   68
Z toho

nově přijatí

                    20      

 

 1. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)

Největší úspěchy mají žáci školy ve výtvarné oblasti. Žáci 9. ročníku v měsíci červnu zpříjemnili výtvarným projevem zeď patřící Sokolu Pankrác v ulici Lomnického.

Výtvarné práce žáci prezentovali na tradiční vernisáži výstavy svých prací. Opět se podařil uskutečnit výtvarný plenér ve Střelských Hošticích, malířská škola v přírodě.

V celostátní soutěži  „Fotoakademie“ jsme obsadili 1. místo v kategorii základních škol.

Mezi další úspěchy patří i 3. místo v projektu “Lepší škola“, kde žáci 8. ročníku navrhovali úpravy pro zlepšení jejich pobytu ve škole.                                  

 1. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka

 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost ČJ 0
Nedostatečná znalost ČJ 5
Znalost ČJ s potřebou doučování 15

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 20.9.2017.

 

                                                                                                          Mgr. Bc.Václav Hlinka

                                                                                                          Ředitel školy