Žákovské portfólio z přírodopisu 9. třída

/////Žákovské portfólio z přírodopisu 9. třída
Žákovské portfólio z přírodopisu 9. třída 2016-01-09T23:21:04+00:00

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z Ekologického přírodopisu pro 9. ročník

 • soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto projektů:

Projekty:

 • Dědičnost
 • Vznik vesmíru a Země
 • Stavba Země
 • Nerosty
 • Vnitřní geologické děje
 • Vyvřelé horniny
 • Vnější geologické děje
 • Usazené horniny
 • Přeměněné horniny
 • Horninový cyklus
 • Geologický vývoj Země
 • Vývoj člověka

Organizace práce na projektech v 9. ročníku

Práce ve skupinách. Rozdělení rolí ve skupinách.

Vytvoření prezentací, vlastního portfólia.

KRITÉRIA HODNOCENÍ portfolia:

 • Časový a pracovní plán 10 b.
 • Správnost a úplnost textů 60 b.
 • Celková úprava portfólia 10 b.
 • Zajímavosti 10 b.
 • Sebehodnocení 10 b.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů …………………………………………………………..1

84 – 70 ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu (nejpozději do následující vyučovací hodiny), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny.

Text, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.

Zdroje informací

Jako základní materiál, zdroj informací pro práci, využijete učebnice Ekologický přírodopis pro 9. ročník, Přírodopis IV, Přírodopis 8 a internet. Při práci s internetem se vyvarujete se nadbytečného stahování materiálu.

Nezapomeňte!!!

Pokud budete čerpat informace nebo stahovat obrázky z internetu, musíte vždy uvést zdroj. Jeho uvedení je zahrnuto do celkového hodnocení projektu.

TESTY: – pro ověření pochopení a porozumění probrané látky

– budou bodovány

Celkové hodnocení testů:

100% – 85%…………………………….1

84% – 70% ………………………………..2

69% – 50% ………………………………..3

49% – 20% ………………………………..4