Žákovské portfólio z chemie 9. třída

/////Žákovské portfólio z chemie 9. třída
Žákovské portfólio z chemie 9. třída 2016-01-10T00:36:25+00:00

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z 

CHEMIE 9. ročník

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

 • Soli a neutralizace
 • Oxidačně-redukční reakce
 • Uhlovodíky
 • Deriváty uhlovodíků
 • Přírodní látky
 • Plasty a syntetická vlákna
 • Chemie a společnost

Témata budou zpracována různými metodami – výkladem, samostatnou nebo skupinou prací.

Samostatná nebo skupinová práce bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnocena podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Časový a pracovní plán
 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce
 • Samostatná práce – zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení
 • Hodnocení učitelem

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • Časový a pracovní plán 10 b.
 • Pracovní listy 40 b.

– správnost vyplnění 20 b.

– úplnost 10 b.

– celková úprava 10 b.

 • Laboratorní práce 30 b.

– sestavení protokolu 5 b.

– vyplnění protokolu 20 b.

– závěry 5 b.

 • Samostatná práce 10 b.
 • Sebehodnocení 10 b.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů …………………………………………………………..1

84 – 70 ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu (nejpozději do následující vyučovací hodiny), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.

TESTY:

– pro ověření porozumění a pochopení probrané látky

– budou bodovány

Celkové hodnocení testů:

100% – 85%…………………………….1

84% – 70% ………………………………..2

69% – 50% ………………………………..3

49% – 20% ………………………………..4

CHEMICKÉ VÝPOČTY:

Bodově budou hodnoceny tyto části:

 • Zápis slovního zadání pomocí veličin, značek i jejich jednotek
 • Sestavení rovnice(u výpočtu z chemických rovnic)
 • Obecný vzorec
 • Dosazení do vzorce ve správných jednotkách
 • Výpočet a uvedené správné jednotky
 • Odpověď

Celkové hodnocení chemických výpočtů:

100% – 85%…………………………….1

84% – 70% ………………………………..2

69% – 50% ………………………………..3

49% – 20% ………………………………..4