Třída 3.A 2017/18

///Třída 3.A 2017/18
Třída 3.A 2017/182018-06-20T20:02:46+00:00

 Od 20. 6. výuka do 11.45 hodin. Užíváme si poslední dny školního roku:).

Nezapomeňte na Svátek sousedů ve středu 27. 6. od 16.OO hodin:).

  Plán akcí na rok 2017-18:

LEDEN:

 • 12. 1. Filmové představení Kráska a zvíře /109,- Kč/
 • 30.1. Dřevíčková dílnička /100,- Kč/
 • 31.1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR:

 • 2.2. Pololetní prázdniny
 • 5.2.- 11.2. Jarní prázdniny

BŘEZEN:

 • 12.3.- 16.3. Plavecký výcvik Srní
 • 29.3. – 2.4. Velikonoční prázdniny
 • 8. 3. Výroba smaltovaných doplňků 95,- Kč /placeno z třídního fondu/
 • 23. 3. Pohádka Čertoviny  109,- Kč – budeme vybírat
 • 27. 3. Velikonoční aranžování 70,- Kč /placeno z třídního fondu/

DUBEN: 

 •   2.4. Velikonoční prázdniny
 • 16.4. Tonda obal
 • 18.4. Konzultační hodiny
 • 20.4 Den Země . Voda v přírodě – Národní zemědělské muzeum
 • 30.4. Ředitelské volno

KVĚTEN:

 • 7.5. Planetárium (60 Kč – placeno z třídního fondu)

ČERVEN:

13. 6. Výlet do středověké vesnice – bližší informace na závazné přihlášce

 Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Plan-tu-2017-18

Plán třídního učitele

2017 – 2018

 

Třída 3. A

 

Třídní učitelka: Věra Picková

 

Asistent pedagoga: Kateřina Jindrová

 

Do třetí třídy nastoupilo 27 žáků z toho 18 dívek a 9 chlapců.

V loňském školním roce jsme uskutečnili Ozdravný pobyt na Šumavě v Hotelu Belveder, kterého se zúčastnily všechny děti ze třídy. Objekt byl bezbariérový a mohla s námi jet i Terezka, která je upoutána na vozík. Všechny ostatní naplánované akce byly splněny.

V průběhu školního roku budeme i nadále pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku. Součástí je i Plavecký kurz, který se uskuteční v březnu v Hotelu Srní na Šumavě.

 

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79- 01-C/01.

 

 

KOMPETENCE :

 

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě             navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

 

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

 

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

 

Kompetence k řešení problémů:

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

 

Kompetence komunikativní:

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

 

Kompetence občanské: 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy,

respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních    národů.