Třída 3.A 2017/18

///Třída 3.A 2017/18
Třída 3.A 2017/18 2018-01-23T10:47:14+00:00

Probírané učivo:

  • český jazyk – vyjmenovaná slova po M – učebnice do strany 70
  • matematika – písemné odčítání s přechodem přes základ – matematika 2.díl do strany 33

 

 

Změna doplatku na plavání!!!

Doplatek 800,- Kč prosím uhradit do 15. 2. 2018 na účet školy.

Číslo účtu:68471319/0800

Variabilní symbol: 92017

Konstantní symbol: 0308

Do poznámky uveďte příjmení žáka a třídu.

Do třídního fondu vybíráme na 2. pololetí 500 Kč,-.

Kapeníky v krabičce, papírové utěrky a vlhčené ubrousky.

Sešity 512 a 513, každý po 3 kusech.

 

V pátek 12.1.2018 jedeme do kina. Vstupné 109 Kč,- ( 50Kč,- placeno z třídního fondu). Doplatek 59,- Kč. Odchod od školy v 8:00 hod. Návrat do 12:00 hod.  

 Plavecký kurz Srní se uskuteční od 12.-16. března 2018.

Záloha 2500,- Kč do  15. 10. 2017.

 


Žáci dostali závazné přihlášky.

Plán akcí na rok 2017-18:

 

 

LEDEN:

  • 12. 1. Filmové představení Kráska a zvíře /109,- Kč/
  • 30.1. Dřevíčková dílnička /100,- Kč/
  • 31.1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR:

  • 2.2. Pololetní prázdniny
  • 5.2.- 11.2. Jarní prázdniny

BŘEZEN:

  • 12.3.- 16.3. Plavecký výcvik Srní
  • 29.3. – 2.4. Velikonoční prázdniny

DUBEN: 

  • 2.4. Velikonoční prázdniny

KVĚTEN:

ČERVEN:

 

 Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Plan-tu-2017-18

Plán třídního učitele

2017 – 2018

 

Třída 3. A

 

Třídní učitelka: Věra Picková

 

Asistent pedagoga: Kateřina Jindrová

 

Do třetí třídy nastoupilo 27 žáků z toho 18 dívek a 9 chlapců.

V loňském školním roce jsme uskutečnili Ozdravný pobyt na Šumavě v Hotelu Belveder, kterého se zúčastnily všechny děti ze třídy. Objekt byl bezbariérový a mohla s námi jet i Terezka, která je upoutána na vozík. Všechny ostatní naplánované akce byly splněny.

V průběhu školního roku budeme i nadále pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku. Součástí je i Plavecký kurz, který se uskuteční v březnu v Hotelu Srní na Šumavě.

 

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79- 01-C/01.

 

 

KOMPETENCE :

 

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě             navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

 

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

 

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

 

Kompetence k řešení problémů:

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

 

Kompetence komunikativní:

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

 

Kompetence občanské: 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy,

respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních    národů.