PLÁN TŘÍDNÍHO UČITELE 2018/2019 – TŘÍDA 3. A

 

Do třetí třídy nastoupilo 23 žáků z toho 11 dívek a 12 chlapců. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

Za první dva roky školní docházky jsme se snažili o vzájemné naslouchání druhých, vhodnou reakci na ně. Dále jsme rozvíjeli  schopnost   řešit  problémy a najít vhodné způsoby jejich řešení. Získané vědomosti se snažili uplatnit v praktických situacích. Žáci aktivně spolupracují ve skupinách, vzájemně se respektují. Vytváří pravidla práce a zároveň je dokáží dodržovat.

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku.

Žáci se budou v tomto školním roce účastnit plaveckého kurzu v Srní.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :

 dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě     navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

 Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

 Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování,

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ),  vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek, naslouchání druhých,

 Kompetence občanské :

 vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů

 

PRAVIDLA  TŘÍDY

  1. Nepoužíváme mobil

2.  O přestávce nekřičíme a neběháme

3.  Neubližujeme druhým

4.  Pomáháme si

5.  Jíme jen o přestávce a na místě a snažíme se jíst zdravě

6.  Udržujeme pořádek

7.  Neničíme a nesaháme na cizí věci

8.  Chováme se slušně

9.  Při hodinách se hlásíme

10.  Snažíme se o dobré výsledky