Vítejte na stránkách třídy 4.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

 

13.1.2021 – Domácí úkol – Matematika:

Kliknout ZDE

Vypracovaný úkol prosím zašlete na mou emailovou adresu nebo na whatsapp do zítřka 14.1.

 

Čtenářský deník:

  • do 25.1.2021 prosím o zaslání zprácavání první přečtené knihy na můj e-mail – englickak@zsnalise.cz
  • název knihy, jméno autora, hlavní postavy a jejich charakteristika, děj knihy, vlastní názor – co se vám líbilo a co naopak nelíbilo (můžete nakreslit i obrázek)
  • pište psace! 🙂 – max. A4

Český jazyk a matematika:

  • připravte si pracovní sešity č. 2

Doučování:

  •  v případě zájmu je možné předem domluvit doučování zde ve škole (před nebo po on-line výuce) – po telefonické domluvě 🙂

 

OD 4.1. OPĚT DISTANČNÍ VÝUKA!

Podobně jako na podzim budeme kombinovat samostatnou práci s on-line výukou přes aplikaci Teams.

OBĚDY: Nezapomeňte prosím dětem odhlásit obědy, pokud nemáte zájem, aby si je děti chodily do školní jídelny vyzvedávat.

 

Rozvrh On-line výuky: 

Pondělí 11.1.2021

9:30 – 10:30 – Čjs

Úterý 12.1:2021

9:00 – 11:00 – Český jazyk

Středa 13.1.2021

9:00 – 11:00 – Matematika

Čtvrtek 14.1.2021

Anglický jazyk – CELÁ TŘÍDA – 8:55 – 9:40

Práce od 14. 1. 2021 do 21. 1. 2021:

PS strana 24/ cvičení 1, strana 25 celá

Hotová cvičení mi prosím pošlete ke kontrole na smejkalova@zsnalise.cz

 

Pátek 15.1.2021

9:00 – 11:00 – Čjs

 

  Plán třídního učitele

Třída 4.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 22 žáků

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl

 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě

 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

 

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých