Třída 4.A 2020/2021

Úvodní stránka/Třídy/I. stupeň/Třída 4.A 2020/2021
Třída 4.A 2020/20212020-10-23T10:26:52+01:00

Vítejte na stránkách třídy 4.A 🙂

Třídní učitelka:

 • Bc. Kristýna Englická
 • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

 

Vážení rodiče,

moc vám děkuji za účast na on-line třídních schůzkách, ráda jsem vás všechny viděla (a slyšela).

Níže naleznete shrnutí třídních schůzek:

1. Distanční výuka – úkoly budou zadávány na webové stránky třídy 4.A. Vypracování těchto úkolů je povinné, prosím o zaslání vypracovaných zadání do vypsaného termínu, nyní do pátku 23.10.

2. Nepovinná ON-LINE výuka prostřednictvím Teamsů:

Středa – 10:00 – 11:30 – Český jazyk – vyučovací hodina bude rozdělena na dvě části po 40 minutách s malou přestávkou. Pomůcky: Učebnice ČJ, pracovní sešit, malý školní sešit, penál. Budeme opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, pády, základní skladební dvojici, určování rodu, čísla a pádu (u podstatných jmen) a osoby, čísla a času (u sloves).

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Čtvrtek – 10:00 – 11:30 – Matematika – vyučovací hodina bude rozdělena na dvě části po 40 minutách s malou přestávkou. Pomůcky: Pracovní sešit, malý školní sešit, penál. Opakovat budeme především sčítání, odčítání a násobení pod sebou. Dále si zopakujeme slovní úlohy a indické násobení.

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

 • Anglický jazyk s paní učitelkou Smejkalovou – 10:30

Pátek – 10:00 – 11:30 – ČJS 

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

3. Prezentace tří přečtených knih – referáty – Každý žák bude za školní rok prezentovat tři přečtené knihy (před třídou). Referát bude obsahovat: název knihy, autora, hlavní postavy a stručný děj. Bez tohoto papíru pak odprezentují dle svých slov děj knihy, co se jim líbilo a co se jim naopak nelíbilo.

4. Ústní zkoušení – náhodné vybrání žáka, který bude zkoušen z českého jazyka, matematiky a Čjs. Prosím o průběžné přípravy na hodiny.

5. Zapomínání – 3x zapomenutí – poznámka do žákovského zápisníku. Děti se tak naučí, že si mají vše pořádně připravovat. Zapomínání se týká jak školních pomůcek, tak i domácích úkolů.

6. NA ZÁVĚR BYCH CHTĚLA VŠEM RODIČŮM, BABIČKÁM, DĚDEČKŮM A SOUROZENCŮM VELICE PODĚKOVAT ZA PRÁCI V DOMÁCÍM PROSTŘĚDÍ S VAŠIMI DĚTMI. NENÍ TO LEHKÉ OBDOBÍ A VY VŠICHNI TO ZVLÁDÁTE NA JEDNIČKU. JSTE SKVĚLÍ!

Kristýna Englická

 

Distanční výuka – úkoly do pátku 23.10.2020:

Český jazyk

ZDVOJENÉ HLÁSKY – Když předpona končí a kořen slova začíná stejným písmenem, píšeme ve slovech dvě stejná písmena vedle sebe:

Příklady:
roz- zářený – rozzářený
roz – zlobit – rozzlobit
od – dálený – oddálený
roz – zuřit – rozzuřit

 • pracovní sešit – strana 18/ cv 1 – zdvojené hlásky “z“ nebo “zz“
 • pracovní sešit – strana 18/ cv 2 – zdvojené hlásky “d“ nebo “dd“
 • pracovní sešit – strana 18/ cv 3 – doplňte
 • pracovní sešit – strana 18/ cv 4 – doplňte neúplná slova – napište mi, kolik jste měli bodů
 • pracovní sešit – strana 18/ cv 5 – doplňte slova a vyluštěte tajenku

Matematika

 • opakování písemného sčítání, odčítání a násobení
 1. Sčítání

668   698   785   686   369   396   966    931    895   789   487   961   325
395   677    425   465   258   887   866    126    333   565   788   098   396

 

       2. Odčítání

653      325     788     566   985     254    266     479     989      933    897     145     265
-256   –198   -456    -365   -795   -101    -254   -321    -654    -451    -149   -102   -133

 

     3. Násobení

69   78   39   47   99   84   65   34   68   52   37   97   56   44
.9    .8     .7    .5    .9     .7    .6    .7     .8    .5    .4    .8    .7    .5

 

Příklady přepište do malého školního sešitu a vypočítejte. 

 

Člověk a jeho svět

 

Angličtina – paní učitelka Tvrzníková

Od 2.11. budeme mít on-line výuku ve čt 2. hodinu

zopakovat a doplnit si 1. lekci – i v pracovních sešitech, probrali jsme vše podstatné ve škole

Lekce 2 – vypsat slovíčka

učebnice str. 17 – opsat a vytvořit vlastní Shopping list do sešitů, str. 20 – opsat a nakreslit, vytvořit vlastní „recept“

pracovní sešit str. 18/2, str 23/1,2, str. 26

Práci zkontrolujeme 5.11. ve škole 🙂

Všem přeji pevné zdraví  JT

 

Angličtina – paní učitelka Smejkalová

OD 5. 11. 2020 SE KONÁ ONLINE VÝUKA VŽDY VE ČTVRTEK OD 8:55 h   🙂

Práce do 23.10.

zopakovat a doplnit si 1. lekci – i v pracovních sešitech, probrali jsme vše podstatné ve škole

Lekce 2 – vypsat slovíčka

pracovní sešit str. 10/2, str 11/2, str. 13

Pracovní listy na procvičení číslovek od 10 do 100: PL 1, PL 2 a PL 3

Práci zkontrolujeme 5.11. na online hodině 🙂

 

Tělesná výchova – PROSÍM, ABY VŠECHNY DĚTI MĚLY V PYTLI NA TV MIKINU A DLOUHÉ TEPLÁKY. 

 

Dnes 9.10.2020 probíhala příprava na VOLBY do školního parlamentu a děti společně vytvořily tento krásný plakát. 

Běh na čas: 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA – NELČA BRZKOVÁ 

DRUHÉ MÍSTO – TOM HEJL

 

Probrané učivo do 9.10.2020

Český jazyk -pracovní sešit do strany 16

Matematika -pracovní sešit do strany 18

Čjs:

Žlutý prac. sešit – do strany 7

Růžový pracovní sešit – do strany 7

Oranžový prac. sešit – so strany 6

 

PRVOUKA – ČJS: 

PONDĚLÍ – Přírodověda – ŽLUTÁ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT 
STŘEDA – Vlastivěda – ORANŽOVÁ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT 
PÁTEK – Vlastivěda – RŮŽOVÁ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT 

 

Pomůcky na Aj – skupina paní učitelky Smejkalové: 

Učebnice, pracovní sešit, 2x malý linkovaný sešit – jeden na slovíčka, druhý na zápisky. 

 

Vážení rodiče, částka za pracovní sešity činí 666,- Kč. Prosím vás o úhradu této částky na NOVÝ bankovní účet:
68471319/2010

Děkuji.

 

Pomůcky pro 4. třídu – 2020/2021

SEŠITY:
1x – velký A4 č.420 (bez linek – 20 listů)
2x – velký A4 č.423 (s linkami na ¾ stránky a volným spodním okrajem)
1x – linkovaná podložka A4 (lenoch)
2x – malý A5 č.523 – 2x

– pero (ne propiska)
– obyčejné tužky (1,2,3)
– guma
– ořezávátko
– tyčinkové lepidlo (do penálu)
– malé pravítko (do penálu – na podtrhávání)
– trojúhelník s ryskou
– kružítko
– kufřík na VV
– vodové a temperové barvy
– paleta
– štětce (kuláté i ploché – různé velikosti)
– igelit na lavici (na VV)
– nádoba na vodu (stabilní)
– hadřík na štětce
– hadřík na ruce
– tuš (černá)
– sada špejlí
– voskovky
– modelína
– pracovní oděv na VV (tričko, zástěrka)
– lepidlo Herkules (menší, do kufříku VV)
– 1 x balík bílého papíru (nebo 100,- Kč)
– cvičební úbor na TV (tričko, kraťasy/legínky/tepláky, cvičky nebo tenisky – se světlou neklouzavou podrážkou)
– sportovní obuv (na venkovní hřiště)
– polštářek
– šťáva (sirup)
– balení papírových kapesníčků
– balení vlhčených ubrousků
– obaly na sešity
– desky na papíry – pákový pořadač (viz. obrázek níže 🙂 )

UCHOVAT: 

Pracovní šešity pro zopakování učiva z předešlého roku:

 • Matematika
 • Český jazyk
 • ČJS

 

Děkuji, moc se na další školní rok těším.

Kristýna Englická

 

  Plán třídního učitele

Třída 3.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 24 žáků – z toho 14 chlapců a 11 dívek.

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl

 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě

 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

 

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru