Vítejte na stránkách třídy 3.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická od 30.9.2019
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

Úkoly pro marůdky:

Český jazyk: opakování vyjmenovaných slov po B, L a M a porozumění příbuzným slovům. Pracovní sešit z Čj, str. 32 – 35.

Matematika: pracovní sešit č. 1 již dopsán. Nyní opakujeme násobení a dělení (zpaměti) a sčítání a odčítání pod sebou.

Čjs (Prvouka):   připravujeme se na větší opakování – telefonní čísla (policie, záchranná služba, hasiči), dopravní značky, světové strany, ČR a její sousedé (kde se nachází), počet obyvatel v Praze a ČR, jméno prezidenta a premiéra v ČR, největší města v ČR, nejdelší řeky v ČR, státní vlajka. Vše naleznete v učebnici prvouky na stranách 16-21 nebo v pracovním sešitě na straně 24 (tak podobně to bude vypadat).

 

Vážení rodiče, někteří žáci ještě nemají zaplacenou zálohu na plavecký kurz, jež se uskuteční v březnu 2020. Prosím vás o co možná nejbližší úhradu. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na můj e-mail: Englickak@zsnalise.cz

Děkuji

 

  Plán třídního učitele

Třída 3.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 24 žáků – z toho 13 chlapců a 11 dívek.

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíly učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl

 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě

 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

 

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých