Vítejte na stránkách třídy 3.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická od 30.9.2019
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

4.11. se uskutečnila přednáška o dravých šelmách, prosím o co možná nejdřívější odevzdání 50,- Kč. Děkuji, K.E.

Týdenní plán třídy 3.A

Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po b.

Matematika:

Násobení a dělení do devíti.

Prvouka (ČJS):

Moje obec, moje škola, dopravní značky.

 

  Plán třídního učitele

Třída 3.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 24 žáků – z toho 13 chlapců a 11 dívek.

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíly učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl

 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě

 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

 

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých