Třída 3.A 2019/20

Třída 3.A 2019/202020-03-21T13:22:18+01:00

Vítejte na stránkách třídy 3.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

Pozor! 

Paní učitelka Tvrzníková neobdržela většinu úkolů z anglického jazyka. Zadání je na Bakalářích již od minulého týdne. Pro jistotu kopíruju zadání práce i sem. 

Já naopak všem moc děkuji za včasné zaslání. 

Vážení rodiče,
posílám Vám zadání práce pro Vaše děti z angličtiny:

1.

slovní zásoba 6.lekce – napsat si a průběžně se učit, přečíst v učebnici str. 37, 38, 39. Vyplnit prac. sešity str. 46, 47, 48,( kromě poslech.cvičení).

Vyplněné zadání v prac. sešitu zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na tvrznikova@zsnalise.cz
Termín odevzdání: 23. 3. do 10,00

2.

V učebnici si přečíst texty k Velikonocům: str. 68 a 69. Vyplnit prac. sešity str. 49, 50, 97 – Test L5 ( kromě poslech.cvičení).
Slovní zásoba 6.lekce – napsat si a průběžně se učit. 

Vyplněné zadání v prac. sešitu zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na tvrznikova@zsnalise.cz
Termín odevzdání: 27. 3. do 10,00

3. 

v učebnici str. 40, 41 a 42. Vyplnit prac. sešity str. 51,52, 53 ( kromě poslech.cvičení).

Vyplněné zadání v prac. sešitu zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na tvrznikova@zsnalise.cz
Termín odevzdání: 3. 4. do 10,00

 4.

Doba Velikonoc

Opakovat probrané. Kdo má přístup, at´ se podívá na viz níže. Je tam i spousta jiných zajímavých cvičení, poslechy, omalovánky – všechno je s výsledky. Používám tuto stránku i při výuce Vašich dětí.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/easter

Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia.

Děkuji za vyřízení
Tvrzníková 

 

Zadání práce na týden od 16.3.do 20.3.2020 

Český jazyk:

–          OPAKOVÁNÍ

–          procvičování vyjmenovaných slov (po B, L, M a P), procvičování slovních druhů a jejich určování – momentálně jsme určovali slovní druhy ohebné a učili jsme se, jak je poznat ve větách

–          Slovní druhy ohebné: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa
Učebnice strana 54 – 62

–          NOVÉ UČIVO

–          Příslovce – učebnice strana 63 – do školního sešitu (velkého) přepsat, co vlastně příslovce jsou. Materiál k přepsání naleznete na zmíněné straně úplně nahoře – vedle šneka.

o   Strana 63/ cv. 1 – přečíst

o   Strana 63/ cv. 2 – přepsat do školního sešitu a vypracovat

o   Strana 63/ cv. 3 – vybrat z nabídky správná slova a přepsat do školního sešitu

–          Předložky – učebnice strana 64 – do školního sešitu (velkého) přepsat, co vlastně předložky jsou. Materiál k přepsání naleznete na zmíněné straně úplně nahoře – opět vedle šneka.

o   Strana 64/ cv. 1 – prohlédněte si obrázek a utvořte slovní spojení s předložkami – slovní spojení následně napište do školního sešitu (velkého)

o   Utvořte dvojici (s rodičem, sourozencem…) a vyberte si z obrázku podstatné jméno, které popíšete pomocí předložky (např. kde se nachází). Druhý/á z dvojice hledá a hádá, o které podstatné jméno se jedná

Pracovní sešit by měl být do pátku 20.3.2020 vypracován do strany 10. Prosím o zaslání fotografie (strany 10), příp. skenu na mou e-mailovou adresu: englickak@zsnalise.cz 

 

Matematika:

–          OPAKOVÁNÍ

–          Procvičování násobilky zpaměti, písemné násobení pod sebou (příklady pro inspiraci naleznete v prac. sešitě na straně 11, 14.)

–          ÚKOLY:

–          Pracovní sešit – strana 18/ cv. 1 – ať si děti na papír trénují rýsování kružnice (mají to rády)

–          Pracovní sešit – strana 18/ cv. 2 – šipky a krokování

–          Pracovní sešit – strana 18/ cv. 3 – vypočítat příklady pod sebou – udělat si zkoušku

Do 20.3.2020 prosím o zaslání fotografie (nebo skenu) strany 18 v prac. sešitě na výše uvedenou e-mailovou adresu (kružnice není třeba, není tam dostatek místa).

Prvouka (Člověk a jeho svět):

–          OPAKOVÁNÍ

–          Neživá příroda – učebnice strana 27-33 – látky a jejich vlastnosti, vzduch, voda, půda, slunce a Země. Pracovní sešit strana 34 – 36 – vypracovat

–          NOVÉ UČIVO

–          Živá příroda – učebnice strana 34 – 44. Ať si děti prozatím pročtou učebnici do strany 38 (končící zvláště chráněnými rostlinami)

–          Pracovní sešit strana 37 a 38.

Do 20.3.2020 prosím o zaslání fotografie (nebo skenu) stran 34-38 v prac. sešitě na výše uvedenou e-mailovou adresu.

POKUSY: 

Měřte venkovní teplotu i tu svou 🙂 vzhledem k situaci se to určitě hodí!
Pokus se svíčkou a kyslíkem – pouze s RODIČI! Vezměte si čajovou svíčku, zapalte ji a přikryjte sklenicí. Pozorujte, jak dlouho svíčka bez kyslíku hořela a časové údaje si zapište. ​

DOPORUČENÍ:

ČÍST, ČÍST a ČÍST! 🙂
Ode dneška 16.3.2020 byl na České televizi spuštěn projekt UčíTelka – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ – záznam z vysílání si můžete pustit kdykoliv na uvedených webových stránkách 🙂

Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoci (to je zpráva pro rodiče i děti ), neváhejte mne kontaktovat. Je to tu sice bez těch vašich dětí smutné, ale v práci jsem a určitě vám poradím. Piště na e-mailovou adresu a sledujte Bakaláře.

Hlavně se všichni opatrujte! Doufám, že bude tento zlý sen brzy za námi. Moc ode mne pozdravujte děti a držte se!

Kristýna Englická

 

Anglický jazyk

 

 

Důležitá informace: 

PLAVÁNÍ:

POZOR!

Vážení rodiče, je nám to moc líto ale z důvodu nového bezpečnostního opatření na plavecký kurz bohužel vyjet NESMÍME.

Zakazuje nám to přímo opatření Ministerstva zdravotnictví.

Následná citace je převzata přímo ze stránek MŠMT:

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

… Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Teď nás bude čekat jednání ohledně vrácení platby. Ozveme se, až budeme vědět, jak to všechno dopadne.

LÉKY:

Pokud někdo z vás potřebuje zpět odevzdané léky, dnes zde budu do 14:45. Prosím Vás, ozvěte se mi, v kolik můžete dorazit. Pokud by se vám to nehodilo, domluvíme se individuálně.

UČEBNICE A SEŠITY: 

Některé děti zde mají pracovní sešity a učebnice, které budou potřebovat k domácí výuce. Ozvěte se mi prosím na mou e-mailovou adresu a domluvíme se na předání.

Děkuji.

K. Englická

 

  Plán třídního učitele

Třída 3.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 24 žáků – z toho 13 chlapců a 11 dívek.

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíly učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

 

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl

 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

 

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě

 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

 

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com