VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 2.A 🙂 

Třídní učitelka:  Mgr. Věra Picková  pickova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

V pátek 6. 12 končí sbírka Děti dětem. /Bylo na aktualitách školy./ Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli.

Na tomto odkazu najdete fotografie ze Školy v přírodě:

https://zacci-sikulky.rajce.idnes.cz/I.A_Skola_v_prirode_-_Belveder_2019#

Úkoly pro marůdky:

Český jazyk –  PS str. 26, učebnice do str. 38

– písanka do str. 10

Matematika – dokončujeme pracovní sešity

Člověk a jeho svět – do str. 27

Anglický jazyk 2. třída

 

————————————————————————————–

Plán třídních akcí na školní rok 2019 – 2020:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

26.9. Dřevíčkova dílnička (100,-Kč – placeno z třídního fondu)

Říjen:

22.10. Divadlo KC12 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký (60 Kč, placeno z třídního fondu)

Listopad:

4. 11. Ekovýchovný program s Lesy HMP (cena 50,- Kč  – bude  placeno z třídního fondu)

Prosinec:

3. 12.  Vánoční fotografování

4. 12. Vánoční trhy

5. 12. Mikuláš ve škole

6. 12. Přednáška o pravěku / 40,- Kč placeno z třídního fondu /

16. 12. Vánoční aranžování – 100 Kč (placeno z třídního fondu)

19. 12. Vánoční besídka dětí ve třídě

20. 12. Vánoční pohádkový den /pohádky, koledy, hry…/

Leden:

 

Únor:

 

Březen:

 

Duben:

 

Květen :

 

Červen: 

 

————————————————————————————–

Plán třídního učitele 2019 – 2020

Charakteristika třídy:

Do druhé třídy nastoupilo 24 žáků z toho – 10 dívek a 14 chlapců. Jedna z dívek má domácí vzdělávání, dvě jsou na školách v zahraničí.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě               navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, zodpovědnost za své chování

 Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

 Kompetence občanské :  

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy