Třída 1.A 2020/2021

Úvodní stránka/Třídy/I. stupeň/Třída 1.A 2020/2021
Třída 1.A 2020/20212020-11-25T09:59:05+01:00

Vítáme Vás na stránkách třídy 1.A 😀

Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Vyučující HV: Bc. David Le Cam

Vyučující AJ: Tereza Smejkalová (pondělní skupina), RNDr. Zuzana Kahlerová (skupina v úterý)

Kontakty : pickova@zsnalise.cz, dvorakova@zsnalise.cz, lecam@zsnalise.cz, smejkalova@zsnalise.cz, kahlerova@zsnalise.cz

Kontakt školní družina: jindrova@zsnalise.cz

Náměty a nápady pro volné chvíle s dětmi naleznete zde: http://web.zsnalise.cz/2020/10/14/odd-c-prijemne-aktivity-na-odpoledne/.


INFORMACE PRO RODIČE:

  • Budeme vybírat třídní fond 150,-Kč do 30.11.2020.

Přítomnost žáků ve škole vyžaduje nošení roušky po celou dobu jejich pobytu ve škole. Výuka hudební a tělesné výchovy bude omezena. Doporučujeme žáky teple oblékat, větrání v učebnách je jedním z opatření k zamezení onemocnění. Stejně i školní družina v případě vhodných klimatických podmínek bude svoji činnost provozovat na školním hřišti.

Výuka bude probíhat:

pondělí až pátek od 8.00 hod. do 11.45 hod.

Dejte dětem do aktovky i náhradní roušku !

Probírané učivo:

Živá abeceda – str. 43, vystřihnout písmenko I Í, i í, opakovali jsme písmenka, skládali slabiky a slova

Matematika (červená) – str. 38 – tři řádky číslice 5, cv. 3

Matematika (modrá) – str. 41 – modrý úkol, str. 43 – modrý úkol

Anglický jazyk 1.A – 

Pracovní listy na procvičení barev a čísel od 1 do 10: Colour by Number, Colour Animals, Numbers 1 to 10

Pracovní listy na procvičení barev mi, prosím, vyplněné pošlete na smejkalova@zsnalise.cz 🙂

 

Zajímavé odkazy:

  • grafomotorika.eu (zde naleznete cenné informace ohledně možných grafomotorických obtíží, správného úchopu, sezení při psaní a čtení atp.)
  • skolakov.eu
  • naucsecist.cz

Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.


Plán třídního učitele:

2020 – 2021

Třída 1. A

 Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Do první třídy nastoupilo 27 žáků, z toho 11 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení    zodpovědnost za své chování

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova (poznávání kultury ostatních národů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru