Třída 1.A 2020/2021

Úvodní stránka/Třídy/I. stupeň/Třída 1.A 2020/2021
Třída 1.A 2020/20212020-09-18T10:11:57+01:00

Vítáme Vás na stránkách třídy 1.A 😀

Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Vyučující HV: Bc. David Le Cam

Vyučující AJ: Tereza Smejkalová (pondělní skupina), RNDr. Zuzana Kahlerová (skupina v úterý)

Kontakt : pickova@zsnalise.cz, dvorakova@zsnalise.cz, lecam@zsnalise.cz, smejkalova@zsnalise.cz, kahlerova@zsnalise.cz

Kontakt školní družina: jindrova@zsnalise.cz

————————————————————————

Dne 16.9.2020 se budou od 17:00 do 17:30 konat on-line třídní schůzky.

Program třídních schůzek:

1) řád školy –omlouvání, kázeňský řád, …

2) plán TU

3) školní matrika, informované souhlasy

4) druh pobytu cizinců + okopírované doklady k pobytu na území ČR

5) upřesnění doručovacích adres a adres trvalého bydliště žáků

6) zmapování technických možností žáků pro výuku online

7) přístupová hesla k ŽK online

8) uvolnění žáků z předmětů na základě žádosti rodičů a potvrzení lékaře

9) oznámit škole výskyt C-19 u žáka

10) organizace konzultačních hodin

11) zvolení rodičů do výboru spolku SRP – požádat stávající členy o prodloužení na tento rok

12) korespondenční členská schůze SRP

13) ostatní:

-kopírovací papíry

-přezouvání

-přístup rodičů do školy pouze na domluvené schůzky

-parkování před školou

 

  • Pokud vaše dítě potřebuje logopedickou péči, je možné si domluvit schůzku se speciálním pedagogem naší školy PaeDr. Syslovou (syslova@zsnalise.cz)

—————————————————————————–

Anglický jazyk – pí. učitelka Smejkalová

Dobrý den,

na výuku anglického jazyka v pondělí 1. vyučovací hodinu prosím, aby děti měly desky s foliemi na pracovní listy, které ode mne budou vždy dostávat.

Děkuji

Tereza Smejkalová

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Úkoly pro marůdky:

Živá abeceda – do str. 9, 10

Cviky – str. 12, 13, 14

Matematika (červená) – do str. 15

 Matematika (modrá) – do str. 6, 7, 8 cv. u oranžové kytičky

Plán TU:

Plán třídního učitele

2020 – 2021

 

Třída 1. A

 

Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

 

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

 

Do první třídy nastoupilo 27 žáků z toho 11 dívek a  16 chlapců.

 

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

 

KOMPETENCE :

 

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

 

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

 

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

 

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení    zodpovědnost za své chování

 

 Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

 

 Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova (poznávání kultury ostatních národů)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru