Vítám Vás na stránkách třídy 1. A 🙂 

Vyučující: Mgr. Věra Picková

kontakt: pickova@zsnalise.cz

                                                                          

1.školní den je v sobotu 19.9.2015 v Madridu-Canillejas - ČESKÁ ŠKOLA MADRID

Platbu za pracovní sešity  1137,- Kč /v částce je započítaný i klíček od skříňky 80,-Kč/, prosím uhraďte na  účet školy:

68471319/2010

do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte a třídu 1.A

Děkuji rodičům za včasné úhrady pracovních sešitů.

V případě logopedických náprav můžete kontaktovat Paedr. Drahomíru Syslovou /speciální pedagog/ 

syslova@zsnalise.cz

Úkoly pro marůdky:

Moje první psaní   str. 13, str. 24 – celá, str. 25 pouze první řádek

Živá abeceda do str. 11

Matematika malá  str. 14

Matematika Hejného metoda str. 13

Pravidla třídy:

  1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.
  2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.
  3. Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.
  4. Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.
  5. Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.
  6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.
  7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.
  8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.
  9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.
  10. Udržujeme čistotu na WC.

Plán třídního učitele:

2021 – 2022

Třída 1. A

Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Do první třídy nastoupilo 21 žáků, z toho 10 dívek a  11 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech (za příznivé situace).

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní prácivyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení    zodpovědnost za své chování

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova (poznávání kultury ostatních národů).