Třída 3.B 2017/18

///Třída 3.B 2017/18
Třída 3.B 2017/18 2018-01-16T18:41:35+00:00

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH  III. B ! 🙂

Důležité informace:

16.1.2018

 • Do 30.1. prosím uhradit třídní fond 500,-Kč a donést potřeby do třídy (kapesníky, šťáva, kuchyňské utěrky).

10.1.2018

 • Změna doplatku na plavání!!!
 • Doplatek 800,- Kč prosím uhradit do 15. 2. 2018 na účet školy.Číslo účtu:68471319/0800Variabilní symbol: 92017Konstantní symbol: 0308Do poznámky uveďte příjmení žáka a třídu.

Aktuálně ze třídy:

4.1.2018

 • Možnosti procvičování vyjm. slov na internetu : www. skolakov.eu, www.onlinecviceni.cz, https://www.pravopisne.cz/2017/11/vyjmenovana-slova-po-b-4-pravokviz-15/.
 • Možnosti procvičování  matematiky a geometrie na internetu:https://www.youtube.com/watch?v=qM0hSm9752s, http://skolakov.eu/matematika-3-trida/, https://www.h-mat.cz/pro-rodice
 • Možnosti procvičování Prvouky na internetu:http://skolakov.eu/prvouka-3-trida/, http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

 Ekokroužek:

 • Leden bude tematicky zaměřený na  třídění odpadů, recyklaci a pokusy.

 

Fotogalerie

Úkoly pro marody

Škola v přírodě

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Třídní pravidla:

 1. Co máme rádi: kamarády, pravdu, slušnost, čistotu, připravenost,  opatrnost, bezpečí, klid, smích, radost, pocity štěstí.
 2. Co nemáme rádi: hádky, rvačky, nadávky, posměšky, nepořádek, hluk, zapomnětlivost, ničení věcí, lhaní, podvody, neopatrnost, smutek, pláč, neúctu k druhým.

Plán třídního učitele:

Školní rok 2017 – 2018

Třída 3. B

Třídní učitelka: Mgr. Bibiana Barvíková

Asistent pedagoga: Mgr. Bc. Kateřina Zelinková

V předchozím školním roce 2016-17 byly všechny plánované akce splněny včetně ozdravného pobytu na Šumavě v hotelu Belveder. Podařilo se nám založit akvárium, o které děti svědomitě pečovaly. Absolvovali jsme i několik akcí mimo původní plán (např. muzikál Broukosvět, návštěvu planetária aj.).

Do třídy 3.B nastoupilo  27 žáků, z toho 16 dívek ( 1 v zahraničí) a 11  chlapců.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79- 01-C/01.

V průběhu roku 2017 -2018  se budeme stále zaměřovat na rozvoj kompetencí ve všech oblastech vzdělávání výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu. Rádi bychom se v tomto školním roce zaměřili na více kulturních a výstavních akcí a pokračovali  v péči o akvarijní rybičky a  celkové prostředí třídy. Budeme se snažit také podporovat přátelské vztahy ve třídě a bezproblémové začlenění nově příchozích žáků.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální : dodržování nastavených třídních pravidel, pomoc druhým, úcta a projevy slušnosti k sobě navzájem i k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojicích a ve skupinách.

Kompetence pracovní : dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých, dodržování bezpečnosti.

Kompetence k učení : vytvoření chuti k učení, podpora zvídavosti, zhodnocení vlastní práce, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence k řešení problémů: vedení žáků k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení vedení k zodpovědnosti za své chování.

Kompetence komunikativní: komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba), vedení žáků k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek, naslouchání druhých.

Kompetence občanské: vedení žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.

———————————————————————–

Plán akcí na rok 2017-18:

ZÁŘÍ: 

 • 18.9. – 22.9.   Srdíčkové dny
 • 20.9.  Třídní schůzky od 18.00h
 • 29.9.  Ředitelské volno

ŘÍJEN:

 • 12.10 Volby do školního parlamentu
 • 20.10. Muzeum pověstí a strašidel s vycházkou na Vyšehrad
 • 25.10. Přírodovědný program  Ekocentra v Michelské (od 9h)
 • 26. – 29.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD:

 • 14.11. Akce s dopravní policií
 • 15.11. Konzultační hodiny
 • 22.11. Poslední let broučků
 • 27.11. Vánoční focení
 • 29.11. Adventní trhy

PROSINEC:

 • 5.12.   Mikuláš ve škole
 • 21.12.  Vánoční besídka (dopolední program)
 • 22.12.  Svíčkárna Šestajovice (program Perníková chaloupka, Knoflíkárna)

LEDEN:

 • 10.1. Třídní schůzky
 • 12.1. Kino Galaxie (Kráska a zvíře)
 • 17.1. Akademie ŠD
 • 30.1. Dřevíčková dílnička
 • 31.1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR:

 • 1.2. Návštěva výtvarného ateliéru p. Vlasty Dyrynkové
 • 2.2. Pololetní prázdniny
 • 5.2.- 11.2. Jarní prázdniny
 • 21.2. Masopustní karneval

BŘEZEN:

 • 12.3.- 16.3. Plavecký výcvik Srní
 • 21.3. DO-RE-MI  v ŠD
 • 23.3. Beseda v knihovně Opatov (Staré pověsti české)
 • 29.3. – 2.4. Velikonoční prázdniny

DUBEN: 

 • 2.4. Velikonoční prázdniny
 • 11.4. Konzultační hodiny
 • Planetárium?
 • Den Země

KVĚTEN:

 • Olympiáda ŠD
 • Divadelní představení?

ČERVEN:

 • 1.6. Den dětí
 • Celodenní výlet?
 • Volba Miss ŠD
 • 29.6. Vysvědčení

 

 Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.