Plán třídního učitele 2.B 2017/18

////Plán třídního učitele 2.B 2017/18
Plán třídního učitele 2.B 2017/182017-09-13T15:27:01+00:00

Plán třídního učitele

2017 – 2018

Třída 2. B

 

Třídní učitelka: Mgr. Hana Výborná

Asistent pedagoga: Bc. Michaela Moučková

 

Do druhé třídy postoupilo celkem 23 žáků, z toho 11 + 1(v zahraničí) dívek a 11 chlapců.

 

V tomto školním roce budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování a účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěva divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 2. Ročníku. Na závěr školního roku bychom uskutečnili ozdravný pobyt ve Střelských Hošticích.

 

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

 

 

 

KOMPETENCE:

 

Kompetence sociální a personální:

  • Dodržování pravidel ve třídě, pomáhání druhým, slušné a ohleduplné chování k sobě navzájem, k dospělým, navozování příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní:

  • Dodržování vymezených pravidel, ocenění práce ostatních, užívá bezpečně a účinně materiály a nástroje, dbá ochrany svého zdraví i zdraví druhých.

Kompetence k učení:

  • Podpora zvídavosti, učí se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení.

Kompetence k řešení problémů:

  • Vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobů řešení, zodpovědnost za své chování.

Kompetence komunikativní:

  • Komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba), vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek, naslouchání druhých.

Kompetence občanské:

  • Vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.