Vítám vás na stránkách 2.B !
DŮLEŽITÉ  INFORMACE: 
*  Probíhá (jako každý rok ) sbírka na pomoc opuštěným a potřebným dětem ( hygienické potřeby, oblečení, hračky, plenky, zubní pasty atp.).
3.12. vánoční fotografování
*
AKTUÁLNĚ ZE TŘÍDY:
 •  
 • Sbíráme víčka pro Lukáška 🙂
  www.lukaskamenicek.cz

25.11.2019

 • Učíme se nově: slova protikladná , souznačná
 • Procvičujeme: druhy vět, řazení slov  podle abecedy, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 35, hlasité, zřetelné, plynulé čtení. Trénujeme opisy a přepisy, píšeme krátké diktáty a  matematické pětiminutovky.

——————————————————————————————————————————————

Úkoly pro marody:

Čítanka do str.

Čj – Ps  do str.

Pís. do str.

Čj – učebnice – ústně do str.

M –   (Fraus ) do str.  ( výběr cvičení)

M  – (cvičebnice Prodos) do str. ( výběr cvičení)

Prv – učebnice do str., PS do str.

Možnosti procvičování učiva na internetu:

 • www.rysavawebsnadno.cz
 • naucescist.cz
 • skolakov.eu
 • ucimeseradi.cz
 • ucimesevenku.cz

Plán třídních akcí na školní rok 2019 – 2020:

Září:

 • Vycházka do okolí
 • 26.9.  – Dřevíčková dílnička (cena 100,-Kč zaplacena z třídního fondu)
 • 30.9.  – Dopravní výchova  

Říjen:

 • 14.10.    Naučná podzimní vycházka
 • 22.10   Divadlo v KC 12 od 10.30h (cena 60, – Kč placeno z třídního fondu)

Listopad:

 • 4.11  Ekovýchovný program s Lesy HMP (cena 50,- Kč  – placeno z třídního fondu)
 • 12.11. Výstava Š. Váchové na zámku Chvaly (vstup 70,- Kč – placeno z TF)

Prosinec:

 • 3.12.  Vánoční focení
 • 4.12.  Vánoční trhy
 • 5.12.  Mikuláš ve škole
 • 16.12. Vánoční aranžování (cena 100, Kč –  bude placeno z třídního fondu)
 • 19.12. Vánoční besídka ( dopoledne)
 • 20.12. Vánoční herní den

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

 

Květen:

Červen:

——————————————————————————————————————————————–

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

 • chvalskyzamek.cz
 • muzeumprahy.cz (zámek Ctěnice)

 

——————————————————————————————————————————————————

Plán třídního učitele

2019 – 2020

 Třída 2. B

 Třídní učitelka : Mgr. Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Mgr. Bc. Kateřina Zelinková (zelinkova@zsnalise.cz)

Do první třídy nastoupilo 20 žáků,  z toho 9 dívek a  11 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu. Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 2. ročníku.  Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.

——————————————————————————————————————————————————

Pravidla třídy:

 • Máme se rádi, jsme všichni kamarádi, pomáháme si.
 • Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalým krokem.

 • Umíme mlčet jako ryby.

 • Pusu máme na hezká slova, na prosbu, pozdrav , poděkování.

 • Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

 • Vždycky si po sobě všechno uklízíme.

 • Dbáme na své bezpečí i bezpečí druhých.