Třída 1.B 2018/19

///Třída 1.B 2018/19
Třída 1.B 2018/192019-01-21T12:27:22+00:00
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
20.1.2019
V úterý 22.1. se konají dodatečné třídní schůzky od 16.30h !

Ozdravný pobyt 

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Termín zaplacení zálohy 1 300 ,- Kč do 28. 2. 2019

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

 

AKTUÁLNĚ  ZE TŘÍDY:

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Možnosti procvičování učiva na internetu:

 • www.rysavawebsnadno.cz
 • naucescist.cz
 • skolakov.eu

—————————————————————————————————————————-

KROUŽEK  EVVO:

Pozor – náhrada kroužku za nemoc bude probíhat takto:

 • Úterý  22. 1.   od 14.00  do 16.00h
 • Pondělí 28.1  od  14.00 do 16.00h
 • Úterý 29.1 .    od 14.00 do 16.00h

Témata a akce na 2. pololetí:

 • Leden : Zima, zima tu je… (živočichové v zimě, výroba krmítek ze šišek,  beseda s myslivci ?)
 • Únor:    Vím, co jím ! (téma ekopotravin, návštěva Národního zemědělského muzea)
 • Březen: Volání zahrady (návrat do školní zahrady, získání dalších dovedností v péči o zahradu, návštěva zahradního centra )
 • Duben:  Beruščí taneční (vše o beruškách, pozorování jejich života pod lupou, Národní muzeum – entomologická sbírka)
 • Květen: Ježek je kamarád (získání základních poznatků o ježkovi, návštěva ekocentra Nyctalus )
 • Červen: S.O.S volá les (problematika našich lesů, návštěva ekocentra Prales)

Akce mohou být průběžně aktualizovány!

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Plán třídních akcí na školní rok 2018 – 2019:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

vycházka do okolí školy dle aktuálního počasí

Říjen:

5.10. Cinema City Galaxie  (filmové představení Kubík hrdina)

Listopad:

2.11 Ekocentrum Michle

21.11. Poslední let Broučků

21. 11. Divadelní představení Obsazená židlička / ve škole/ 10,- Kč – placeno z třídního fondu

29.11.  Vánoční fotografování jednotlivců – 270,- Kč

Prosinec:

4.12. Vánoční kabaret v KC12

5.12. Mikuláš ve škole

12.12. Vánoční školní trhy

18.12. Zdravé zoubky

20.12. Vánoční dopolední besídka ve třídě

21.12.  Výlet do svíčkárny v Šestajovicích

Leden:

31.1. Jihoměstská solná jeskyně, první vysvědčení

Únor:

5.2. Minikurzík první pomoci (k tématu Lidské tělo)

22. 2.  Návštěva divadla KC12 (Sněhurka a sedm trpaslíků)

Březen:

7. 3.  Beseda v  knihovně Michle

12.3. Výtvarná dílna s ilustrátorkou a malířkou Vlastou Dyrynkovou

22. 3. Filmové představení (Hledá se Dory)

Duben:

Velikonoční aranžování

15.4. Velikonoční dílničky

18. – 22.4. Velikonoční prázdniny

Květen :

Vycházka do jarní přírody

Zvířátkový den

Červen:

Výlet lodí po pražských Benátkách

10.- 14.6.2019 Ozdravný pobyt na Šumavě  (Železná Ruda – Špičák, hotel Belvedér)

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Plán třídního učitele

2018 – 2019

 Třída 1. B

 Třídní učitelka : Mgr. Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Mgr. Bc. Kateřina Zelinková (zelinkova@zsnalise.cz)

Do první třídy nastoupilo 22 žáků,  z toho 8 dívek a  14 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu. Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli uskutečnit Ozdravný pobyt  na Šumavě. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Pravidla třídy:

 • Máme se rádi, jsme všichni kamarádi, pomáháme si.
 • Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalým krokem.

 • Umíme mlčet jako ryby.

 • Pusu máme na hezká slova, na prosbu, pozdrav , poděkování.

 • Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

 • Pouštíme vodu, jen kolik nám jí stačí.

 • Vždycky si po sobě všechno uklízíme.

 • Chráníme přírodu.

 • Dbáme na své bezpečí i bezpečí druhých.