Plán třídního učitele

2019 – 2020

 

Třída 1. B

 

Třídní učitelka :      Mgr. Hana Výborná

Asistent pedagoga: Andrea Kobesová

 

Do první třídy nastoupilo 21 žáků z toho 10 dívek a  11 chlapců.

 

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli naplánovat Ozdravný pobyt – Střelské Hoštice.

 

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

 

KOMPETENCE :

 

Kompetence sociální a personální :


dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

 

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

 

 

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

 

Kompetence k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování

 

 Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ), vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek, naslouchání druhých

 

 Kompetence občanské :

  vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů

 

Roční plán – viz. webové stránky třídy

 

Divadlo a výlety projednáme s rodiči podle aktuální nabídky