Třída 1.B 2020/2021

Úvodní stránka/Třídy/I. stupeň/Třída 1.B 2020/2021
Třída 1.B 2020/20212021-01-11T16:49:12+01:00

Vítáme Vás na stránkách 1.B 😀 

 

 

Třídní učitelka: Mgr.  Bibiana Barvíková                                                                                                                                                                                                           

Asistent pedagoga: Šárka Lehovcová

Vyučující AJ a HV: Bc. David Le  Came       

Kontakt: (lecam@zsnalise.cz)    

Přejeme vše dobré v roce 2021 😀 

                                                                                                                      Pin by Inka on 4 Seasons: Winter in 2020 | Winter scenes wonderland, Beautiful winter scenes, Winter christmas scenes                                                    Animované obrázky (gify) na téma zima (sněžení, sníh, mráz, zasněžená krajina) | Pobavime.cz                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • V TÝDNU OD 11.1.-15.1. PROBÍHAJÍ KROMĚ DOUČOVÁNÍ TAKÉ ONLINE KONZULTACE V TEAMS KE 2.ČTVRTLETÍ (PROSPĚCH, CHOVÁNÍ). JE MOŽNÉ SE HLÁSIT V RÁMCI ČASŮ PRO DOUČOVÁNÍ, POPŘ. SI INDIVIDUÁLNĚ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN NEBO I OSOBNÍ KONZULTACI V NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOSTI ŠKOLY. TERMÍNY DOUČOVÁNÍ I KONZULTACÍ JSOU ZVEŘEJNĚNY V DOODLE KALENDÁŘI (pošlu odkaz).
 • OD PŘÍŠTÍHO PONDĚLÍ (11.1.2021) BUDOU KAŽDÝ DEN POUZE ČTYŘI VYUČOVACÍ HODINY (tj. do 11.45h) !!!
 • VÝSKYT VŠÍ VE ŠKOLE – PROSÍM, PROHLÍŽEJTE DĚTEM HLAVY!!!

Učivo: 

 • M – sčítání, odčítání, porovnávání čísel do 9, opakování psaní číslic 0- 9, jednoduché slovní úlohy, záznamy stavbiček, krokování, přidávání, ubírání prvků (červená M do str. 55, růžová do str.20)
 • Čj –  Slabikář str. 20-21,  nové písmeno N,n+ prac. sešit ke Slabikáři str.7 + stálé opakování ostatních probraných písmen ve všech podobách, psaní – nové písmenko N,n ,napojování slabik, krátkých slov, čtení – slabiky, slova a krátké věty, skládání písmenkových kostek a písmen ze skládací abecedy
 • Čjs: kapitola  Zima – opakování (uč. str.36-37)

 

 


Zajímavé odkazy:

 • grafomotorika.eu
 • skolakov.eu
 • naucsecist.cz
 • naucsepocitat.cz
 • vcelka.cz

Plán třídního učitele:

Školní rok 2020 – 2021

Do první třídy nastoupilo 25 žáků,  z toho 9 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

Rozvíjené kompetence :

Kompetence sociální a personální : dodržování pravidel ve třídě, pomoc druhým, slušné chování k sobě navzájem a  k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní: vedení k dokončení práce, ocenění práce dospělých, udržování estetického vzhledu třídy a svého nejbližšího okolí

Kompetence k učení : vytvoření chuti k učení, podpora zvídavosti a  dovednosti naučit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů: vedení k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu jeho  řešení, vedení k zodpovědnosti za své chování

Kompetence komunikativní : vytváření dovednosti komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ), vedení k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek a k naslouchání druhých

Kompetence občanské: podpora a vedení  k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,  respektování druhých a k poznávání kultury ostatních národů


Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru