Třída 2.B 2021/20222021-09-24T13:24:42+01:00

Vítáme Vás na stránkách třídy 2.B 😀 

Třídní učitelka: Mgr.  Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)                        Přání - podzimní - den - přáníčka - Kotanec.cz - zábava na internetu

Asistent pedagoga: Šárka Lehovcová                       

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

24.9. 2021

 • Prosíme, neposílejte děti do školy s příznaky respiračního onemocnění.
 • Na třídních schůzkách jsme se dohodli na čtenářském deníku (stačí sešit A4) a portfoliových deskách s 5 foliemi na pracovní listy ( podobně jako na AJ). Dále prosím o zakoupení mimoškolní četby – Kosprd a Telecí :-).
 • Je třeba donést 4 malé obaly na sešity  ČJ,M (2x ČJ, 2x M), kdo ještě nemá.

——————————————————————————————–

AKTUÁLNĚ  ZE TŘÍDY:

Učivo:

 • M – číselná řada do 20 – např. které číslo je hned za číslem, hned před číslem, mezi čísly, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky,  geometrická tělesa a tvary
 • ČJ –  opakujeme  – věta, slovo, slabika, písmeno, hláska, nově – abeceda zpaměti, řazení slov podle abecedy
 • ČJS = PRVOUKA – procvičování ročních dob a jim náležících měsíců, dny v týdnu, hodiny, ovoce a zelenina na podzim + opakování Naše škola + kap. Cesta  do školy –  nově dopravní značky.
 • Snažíme se o dodržování nastavených třídních pravidel a školního řádu.

———————————————————————————————–

Úkoly pro marody a nepřítomné děti:

Český jazyk – ČJ (pracovní sešit 1. díl, učebnice, Čítanka, Písanka červená):

 • PS do str. 10
 • uč. do str. 13
 • pís. do str.4
 • Čítanka do str.18

Matematika  – M (bílá, zelená):

 • bílá do str. 16
 • zelená do str.10
 • geometrie do s.5

Člověka a jeho svět  – ČJS (Já a můj svět – učebnice + pracovní sešit):

 • uč. str.7
 • PS do str.13

Zajímavé odkazy:

 • spoustu odkazů najdete v Teams / Odkazy
 • grafomotorika.eu
 • skolakov.eu
 • naucsecist.cz
 • naucsepocitat.cz
 • vcelka.cz
 • rysava.websnadno.cz
 • h-mat.cz

Plán třídního učitele:

Školní rok 2021 – 2022

Do 2.B třídy nastoupilo 26 žáků,  z toho 9 dívek a  17 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

Rozvíjené kompetence :

 • Kompetence sociální a personální : dodržování pravidel ve třídě i ve škole (ŠŘ, třídní pravidla hygienická pravidla), ochrana zdraví svého i ostatních, pomoc druhým, slušné chování k sobě navzájem a  k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině
 • Kompetence pracovní: vedení k dokončení práce, ocenění práce dospělých, udržování estetického vzhledu třídy a svého nejbližšího okolí; propojování teoretických a praktických poznatků
 • Kompetence k učení : vytvoření chuti k učení, podpora zvídavosti a  dovednosti naučit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací
 • Kompetence  k řešení  problémů: vedení k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu jeho  řešení, vedení k zodpovědnosti za své chování
 • Kompetence komunikativní : vytváření dovednosti komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ), vedení k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek a k naslouchání druhých; využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
 • Kompetence občanské: podpora a vedení  k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,  respektování druhých a k poznávání kultury ostatních národů
 • Kompetence digitální: základní ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb; jejich využívání při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; využívání digitálních technologií k usnadnění své práce, k automatizaci rutinní činnosti, zefektivnění či zjednodušení svých pracovních postupů a zkvalitnění výsledků své práce – tzn. základy práce na PC (přihlášení do počítače, nastavení hesla, změna hesla, orientace a vyhledávání dat – internet, ovládání klávesnice, on-line komunikace pomocí doporučené digitální technologie – např.Teams).

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Plán akcí na školní rok 2021-22  (bude průběžně aktualizován)

Září:

 • vycházka do okolí školy

Říjen:

 • 22.10. celodenní ZOO Chuchle ( vstup zdarma)

Listopad:

 •  29.11. Dřevíčková dílna (cena 120,-Kč)

Prosinec:

 •  KC12 Modřany od 9.00h  – Andělíček Toníček (vstupné 70,- Kč)

Leden:

 •  Černé divadlo Image (bude upřesněno)

Únor:

 •  18.2. KC12 Modřany od 9.00h  –  Pinocchio ( vstupné 70,-Kč)

Březen:

 •  Návštěva knihovny Opatov nebo pod Jezerkou ( bude upřesněno)

Duben:

 •  7.4. KC12 Modřany –  Velikonoční pohádka (vstupné 70,-Kč)

Květen:

 •  Planetárium Praha (bude upřesněno)

Červen:

 •  Škola v přírodě od 6.-10.6 ( bude upřesněno)
 • 27.6. Krokodýlí ZOO Praha ( cena cca 150Kč – bude upřesněno)

Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru