Plán tř.uč. 3.B 2016/17

////Plán tř.uč. 3.B 2016/17
Plán tř.uč. 3.B 2016/172017-09-02T15:29:23+00:00

Plán třídního učitele

Třída 3.B

Třídní učitelka: Šárka Nováková

Školní rok 2016/2017

Charakteristika třídy:

Třídu tvoří 21 žáků – 9 dívek a 12 chlapců – z toho jeden studuje v zahraničí.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Loňský plán, včetně plánovaných akcí i jarního ozdravného pobytu, se podařilo splnit a můžeme na něj tedy letos navázat – rozšířit okruh rozvíjených kompetencí i obohatit rejstřík forem a metod, směřujících k jejich dosažení.

Strategie rozvoje kompetencí:

V průběhu školního roku budeme pracovat na dalším rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíly učebních plánů 3. ročníku.

Kompetence k učení: kritické hodnocení vlastních výsledků, vyhledávání a třídění informací, poznávání smyslu a cíle učení

Kompetence k řešení problémů: promýšlení a plánování způsobu řešení, rozpoznání problému, vyhledání vhodných informací k řešení problému

Kompetence komunikativní: vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, souvislé vyjadřování v ústním i písemném projevu, naslouchání ostatním, porozumění textu

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

 

Předběžný plán akcí 2016/2017

Září

Přírodovědná vycházka

Říjen

13.10. – divadelní představení Legenda Karel IV. – KC12

Listopad

Plavecký kurz

Národní galerie (Anežský klášter) – lektorský program Řekla Káča Barce, nechme toho tance

Prosinec

14.12. – divadelní představení Setkání před betlémem – KC12

Výstava betlémů

Leden – únor

Návštěva hvězdárny

Březen

1.3. – Povídání bez mluvení – pantomima – KC12

Červen

Exkurze do ZOO

Projížďka parníkem ?