27. května 

Máme před sebou poslední neméně důležitou část Římskou rebubliku. Posílám testík na opakování,Řím opakování po Caesara -ten mi posílejte do příštího úterý 3. 6.

…dále vkládám poslední část zápisu 🙂

Od následujícího týdne budeme opakovat a zdokonalovat se 🙂 

 

Přeji krásné dny!!!

JM

 

Zápis: 

 

CÍSAŘSKÝ ŘÍM

Principát

princeps = první muž v říši => Octavianus Augustus

– zvolen do nejdůležitějších úřadů => neomezená moc

– formálně stále republika – stále je senát, shromáždění

X reálně je Řím císařstvím -> Augustus dosazuje své úředníky

Augustova samovláda

– zákon o urážce majestátu -> pronásledování odpůrců

– stanovil svého nástupce => dotvoření monarchie

 Nástupci

– Tiberius – zkušený vojevůdce, dobrá správa říše

– Caligula – krutý vládce

– Claudius – vzdělaný, zdokonalil státní správu

– Nero – krutý, despotický => vraždy císařského dvora

– 64 n. l. – požár Říma – obvinění křesťanů => pronásledování

– 79 n. l. – výbuch sopky Vesuv => zničení měst (Herculaneum a Pompeje)

 

Hospodářství

– otroci málo pracují =>

=> řešení => pronájem půdy za peníze či naturálie = kolonát

-> bezzemkům a otrokům – stávají se kolóny

 

Adoptivní císaři

= císař určil svého nástupce – adoptoval ho

– Traianus – největší rozsah říše => vrchol moci Říma

– Hadrianus – budování systému opevnění

-> př. S Británie – tzv. Hadriánův val

– Marcus Aurelius – oblíbený

– války s Germány => zastavení barbarů

 

Šíření křesťanství

Ježíš

– narození Ježíše v Betlémě -> hvězda = označení narození Spasitele

Křesťanství

– nové náboženství vycházející ze Starého zákona

– monoteistické = pouze 1 bůh

– Ježíš nazýván Kristus => název křesťané

– dodržování pravidel = Desatero

– šíření mezi chudými

Dominát

Dioklecián

– neomezený vládce, pán svých poddaných = dominát

– senát bez vlivu, císař měl veškerou moc

– reformy – zavedení max. ceny a max. mzdy

– daňová reforma

– ražba mincí => obnovení obchodu

– růst armády -> ochrana hranic

– pronásledování křesťanů

Konstantin I. Veliký

– 313 – edikt milánský -> svoboda náboženského vyznání

=> zrovnoprávnění křesťanství

– 330 – založení Konstantinopole

– zavedení dědičnosti pro kolóny i řemeslníky

 

Zánik říše

Theodosius I.

– katolictví uznáno jako jediné náboženství

=> 395 rozdělení říše -> západořímská říše

-> východořímská říše

 

Stěhování národů

= posuny kmenů v 4. a 5. století => příčina zániku západořím. říše

– útoky asijských kočovných kmenů z východu = Hunové

=> posuny germánských kmenů (Vizigóti, Vandalové,…)

– Vizigóti – 410 – vyplenili Řím -> přesunuli se do jižní Gálie

– Vandalové – 455 – vyplenili Řím

– 476 – ovládnutí Itálie Germány => zánik západořímské říše

KULTURA ŘÍMA

Náboženství

– polyteistické = uctívání více bohů

– postupné přijetí řeckých a etruských bohů

 

Jazyk a písmo

– jazyk = latina

– písmo – převzato od Řeků -> přizpůsobeno latině = latinka

– vlastní soustava číslic = římské číslice (I, V, X, L, …)

Literatura

– napodobování řecké literatury (tragédie, komedie, epos)

– př. Vergilius, Ovidius

– zápisky o válkách, Keltech – př. Zápisky o válce galské

– drama -> komedie – římské náměty, velmi oblíbené

-> tragédie – náměty z řecké mytologie

-> budovy divadel řeckého typu

– řečnictví = rétorika, učení mluvenému projevu

– př. Cicero

Vzdělání

– základní vzdělání v rodině (čtení, psaní, počítání)

– vzdělání pro chlapce i dívky

Výtvarné umění

– napodobování řeckých soch

– portréty – snaží se o realistické zobrazení