Práce v době karanténního opatření:

Nejčastější případy kriminality dětí a mladistvých:

  • šikana
  • audiovizuální pirátství (internetové pirátství, výrobkové pirátství, neoprávněné veřejné projekce)
  • padělání a pozměňování peněz
  • sprejerství
  • krádeže
  • poškozování majetku – vandalismus
  • záškoláctví
  • neoprávněné užití motorového vozidla

ÚKOL: VYBER JEDEN Z PŘÍPADŮ KRIMINALITY DĚTÍ A MLADISTVÝCH, ZJISTI NA INTERNETU CO NEJVÍCE INFORMACÍ, PŘIDEJ SVŮJ NÁZOR NA PROBLEMATIKU (např. zdali ti přijde přiměřená výše trestu, jak bys trestal/a ty, společenský dopad…) A POŠLI NA MAIL dubova@zsnalise.cz DO 8. 4. 2020. Rozsah práce min. A4.

Zdroje: Internet, Bakaláři – Komens/Výuka/Výukové zdroje/Výchova k občanství/zadej Kriminalita dětí a mladistvých/Šikana očima oběti – video, Šikana očima agresora – video


Udělejte si zápis do sešitu (popř. zkopírujte a nalepte):

Protiprávní jednání: jednání, keré je v rozporu s povinností, kterou ukládá zákon, smlouva nebo rozhodnutí správního orgánu. Nese s sebou negatvní důsledky, které se svou závažností liší podle typu provinění.

Závažnější protiprávní jednání zákon definuje jako PŘESTUPKY a TRESTNÉ ČINY.

PŘESTUPEK: zaviněné protiprávní jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně. Míra závažnosti není vysoká. Příklady: dopravní přestupky…Úkol: uveď alespoň tři příklady různých přestupků (nejenom v dopravě) a dopiš.

Trestem za přestupek může být: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz pobytu. Trest neuděluje soud, ale správní orgány – obecní úřad, nebo policie.

TRESTNÝ ČIN: závažný protiprávní čin, který zákon označuje za trestný. Míra závažnosti je vysoká. Příklady: škoda na majetku, ublížení na zdraví… Úkol: uveď alespoň tři příklady trestných činů a dopiš.

Trestá se: odnětím svobody, propadnutím majetku, peněžitým trestem, zákazem činnosti, veřejně prospěšnými činnostmi. O trestu rozhoduje vždy soud! Trestný je i pokus o trestný čin, u zvlášť závažných zločinů i jejich příprava.

Úkol: napiš, co znamenají pojmy PODMÍNĚNÉ a NEPODMÍNĚNÉ odnětí svobody. Zjisti na internetu, co znamená domácí vězení v ČR. Vše napiš do sešitu, společná kontrola proběhne ve škole, pak bude testík.

Doporučuji k procvičení: pracovní listy – najdeš v systému BAKALÁŘI – VÝUKOVÉ ZDROJE – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – TRESTNÍ ODPOVĚDNOST – PŘESTUPEK X TRESTNÝ ČIN (správnost odpovědí si můžeš zkontrolovat sám/a podle správného řešení, které najdeš na stejném místě).

Opatrujte se! 😉