Deváťáci vítám Vás na stránkách fyziky. Začínáme portfoliem z 8. ročníku magnetismus. Od 21.9. pak pokračujeme opakováním učiva 8. ročníku -elektrické jevy.  Předběžný termín  pro test z obou témat stanovuji na 1.10.

Přeji hezkou práci. 

Mgr. V. Hlinka


 


ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 9. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Magnetické pole PLelmag
Elektromagnet

Elektromagnetická indukce PLelmagi

Elektrické motory

Transformátor PLtransformator
Vedení proudu v kapalinách a plynech PLelkapplyn
Polovodiče: PLpolovodice

Zvuk PLZvuk
Optika
PLOptika

Elektromagnetické vlny PLelmagvlny

Jaderná energie PL_jaderna energie

 

Vesmír

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

Pracovní listy
Laboratorní práce
Samostatná práce – zajímavosti, referáty
Sebehodnocení
Testy

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

Pracovní listy 50 b.

– správnost vyplnění 30 b.

– úplnost 15 b.

– celková úprava 5 b.

Laboratorní práce 20 b.

– sestavení protokolu 5 b.

– vyplnění protokolu 10 b.

– závěry 5 b.

Samostatná práce 20 b.

Sebehodnocení 10 b.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů …………………………………………………………..1

84 – 70 ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.[/fusion_text]