Zadání práce 15.6. – 21.6.2020 a 22.6. – 26.6.2020

Dobrý den, posílám poslední kapitolu v tomto školním roce.

Pokračujeme s tématy v kapitole Globální problémy

V pracovním sešitě si dokončete chybějící cvičení na stranách 44,45 a 46.

Tématu o vlivu člověka na životní prostředí se věnují následující dvě videa. Podívejte se na ně:

https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=1430

https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=5215

Znovu si zopakujme hlavní ekologické problémy na naší planetě

SVĚTOVÉ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY – zápis do sešitu

SVĚTOVÉ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

Mezi ekologické problémy lidstva zahrnujeme:

 • skleníkový efekt
 • kácení deštných pralesů
 • růst světové populace
 • vyčerpání přírodních zdrojů
 • znečištěné ovzduší, moří a oceánů, půdy
 • nedostatek pitné a užitkové vody(znečištění podzemních a povrchových vod)
 • eroze

KÁCENÍ DEŠTNÝCH PRALESŮ

 • Pralesy jsou ohroženy, protože se kácejí pro dřevo nebo pro získání půdy pro obdělávání.
 • To znamená, že tisíce rostlin a zvířat ztrácí své domovy.
 • Mnohé země vykácely tolik stromů pralesa, že již téměř žádný nezbyl.
 • Lidé, zvířata a rostliny deštných lesů umírají, protože lesy se kácejí, aby bylo kde pěstovat plodiny, chovat dobytek, hledat uhlí a drahé kovy v zemi, nebo aby se mohlo prodávat dřevo stromů
 • Pokud se tento trend nezastaví, deštné lesy zmizí navždy a mnohé věci, např. počasí, se změní.
 • Mnozí lidé, rostliny a zvířata již vymřeli a četní další jsou ohroženi.
 • Každoročně ubývá kolem třiceti miliónů hektarů deštných pralesů.

Eroze půdy a stavba nových komunikací:
Mezi další důvody odlesňování patří pěstování různého dobytka, těžba nerostných surovin a velkoplošné projekty jako budování komunikací a vodních přehrad pro výrobu energie.

Záplavy a nemoci, se znečištěním deštného pralesa se podstatně mění i klima celého světa. Les už nemůže zachycovat vzdušnou vlhkost, deště mění vodní systém a způsobují záplavy. Když neprší, dochází k období sucha. Mohou se šířit nemoci, jako třeba tyfus nebo cholera.

DŮSLEDKY KÁCENÍ PRALESŮ

 • Globální oteplování
 • Ubývání živočišných druhů
 • Roztržení ekologického cyklu
 • Úbytek kultury lidí žijících v pralesích
 • Vliv na obyvatelstvo

 

 

 

OZÓNOVÁ DÍRA

 • Ozónová díra je narušená část ozónové vrstvy v atmosféře nad Arktidou i Antarktidou.
 • Vznik ozónové díry způsobilo velké množství chloru a bromu v ovzduší.
 • Ozónová díra propouští za zem ultrafialové záření, které znamená pro lidi i zvířata velké zdravotní riziko.
 • Podle posledních výzkumů se ozónová díra postupně zaceluje.
 • Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku ultrafialového záření typu B a C, které je karcinogenní

SKLENÍKOVÝ EFEKT

 • Skleníkový efekt je proces, při kterém dochází k ohřívání planety.
 • Na zemský povrch od Slunce dopadá záření, určitá část opouští naší planetu
 • Opouštějící záření nabývá dvou forem: odražené sluneční záření a tepelné záření
 • Tepelné záření při opouštění naší planety z části zachycují skleníkové plyny

RŮST SVĚTOVÉ POPULACE

 • Dnes na světě žije více jak sedm miliard lidí.
 • Každý rok se počet obyvatel zvýší cca o 80 mil
 • Problémy přelidnění:
 • Přelidnění je stav, kdy populace převyšuje možnost obživy.
 • V některých zemích trpí
 • V jiných (i v Evropě) lidé mají „přebytek“ jídla

VYČERPÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

 • Přírodní zdroje odebíráme z přírody a přetváříme v produkty
 • Přírodní zdroje dělíme na:

– obnovitelné

– neobnovitelné (vyčerpatelné)

 • Obnovitelné: zdroje, které umožňují určitou míru využívání, aniž se likviduje jejich zásoba (dřevo, potraviny,  půda,  sluneční energie…)
 • Neobnovitelné:mají svůj množstevní limit. Jejich reprodukce je vzhledem k délce lidského života téměř nulová (uhlí, voda, zlato, stříbro, ropa…)

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

 • Znečišťující látky, které unikají ze zdrojů, se nazývají EMISE
 • Jakmile se dostanou do ovzduší, nazývají se IMISE
 • Znečištění fyzikálními vlivy

– Změna teploty nad většími městy

– Hluk vytvořeny civilizací

– Radioaktivita v atmosféře, z popílku tepelných elektráren, z havárií

ZNEČIŠTĚNÍ VODY

 • Jeden z největších problému současného světa
 • Výrazně totiž omezuje přístup lidské populace k pitné vody
 • Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů
 • Znečištění lze omezit metodami čistění odpadních vod
 • Bez pitné vody se omezuje kvalita života

ZNEČIŠTĚNÍ MOŘÍ A OCEÁNŮ

 • Živiny ze zemědělství a spalování fosilních paliv
 • Toxiny – odpady z chemických a farmaceutických továren
 • Těžba ropy
 • Lidské odpady – především plasty
 • Radioaktivní znečištění
 • Každý rok se dostane do oceánu 8 milionu tun plastu

ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY

 • Tento typ kontaminace vzniká protržením podzemních zásobníku, používáním pesticidů, prosakováním kontaminovaných povrchových vod, vyluhování odpadů ze skládek
 • Obavy jsou především ze zdravotních rizik, vznikajících jak přímým kontaktem se znečištěnou půdou tak znečištěním zásob vody

 

 

Vypracujte si testy na následujících odkazech:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2340

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2332

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2329

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2346

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2351

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2345

 

Z osmého ročníku to je vše.

Přeji vám krásné prázdniny a hodně pozitivních zážitků.

Zdeněk Rom