Pripravna trida 1

Pripravna trida 1 2018-03-07T13:14:23+00:00

Vážení rodiče,

naše škola bude ve školním roce 2018/2019 otevírat přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. 

Činnost v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program tedy zaručí snadnější začlenění dětí do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předejde případným školním neúspěchům.

Organizace výuky v přípravné třídě se liší od mateřské školy, pravidelná činnost probíhá od 8,00 do 11,45 a samozřejmostí je respektování individuálních potřeb každého dítěte. 

Mimo tuto pravidelnou činnost umožníme dětem účastnit se všech aktivit zajišťovaných školou a Centrem volného času (ranní družina, odpolední družina, obědy, kroužky CVČ).

Počet dětí v přípravné třídě se pohybuje v rozmezí 10 až 15 dětí.

Pokud počet zájemců překročí 15 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem.

Do třídy budou přijímány děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

  1. Doporučení poradny k zařazení do přípravné třídy.
  2. Dítě ze spádové oblasti školy.
  3. Dítě, které má ve škole sourozence.
  4. Dítě s bydlištěm v Praze 4.
  5. Ostatní zájemci.

 Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

 Na konci školního roku dítě dostane zprávu o průběhu předškolní přípravy.

 Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí stravné ve školní jídelně, poplatek za školní družinu a případně kroužky CVČ.

Žádost o přijetí do přípravné třídy odevzdají zákonní zástupci nejpozději do 30.5.2018 (ke stažení v odkazu Škola/Formuláře).

K žádosti  je nutné přiložit potvrzený odklad školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

Bližší informace budou sděleny zákonným zástupcům přihlášených dětí na schůzce 6.  června 2018.  Schůzka se koná v budově školy od 16,00 hodin. Všichni rodiče obdrží na tuto akci písemnou pozvánku.

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu:.

  1. Charakteristika vzdělávacího programu:  Charakteristika vzdělávacího programu
  2. Podmínky vzdělávání:   Podmínky vzdělávání
  3. Organizace vzdělávání:  Organizace vzdělávání
  4. Vzdělávací obsah:  Vzdělávací obsah
  5. Evaluační systém:  Evaluační systém