INFORMACE PRO RODIČE

Aktualita: od 3.5.2021 se žáci 1. stupně testují pouze jedenkrát týdně po příchodu do školy.

Dítěti nebo žákovi se ve škole od 12.4.2021 umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud:

 

 1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

 

 1. b) podstoupil ve frekvenci 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám, nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

 

Testování se nemusí účastnit žák, který

 

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

 

 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

 

 

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola  povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Žákovi bude poskytnuta přiměřená podpora zveřejňováním týdenních plánů na třídních stránkách školy.

 

K testování budou použity „Lepu“ nebo „Singclean“ testy  určené k samotestování neinvazivní metodou, které dodalo MŠMT ČR.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

Prostory pro testování žáků 1. stupně – třídy v A1   pondělí, středa

Začátek testování 7.50 hod, vstup do tříd ze zahrady bočními dveřmi

Sraz žáků před určenou třídou je v oba dny 7.50 hod. Prosíme o dochvilnost.

od 12.4. (v liché týdny)                                             

učebna                        I.A          II.B        PT        II.A       IV.B       III.A        

testovaná třída           1.A       5.A       PT        2.A       4.A       3.A

 

 

od 19.4. (v sudé týdny)

učebna                        I.A          II.B        PT        II.A        IV.B       III.A

testovaná třída           1.B       2.B       PT        5.B       4.B       3.B

 

Průběh testování

 • organizuje třídní učitel (asistent pedagoga – pokud je ve třídě)
 • TU zaznamenává výsledky testů
 • použité testy vybírá do odpadkového pytle pověřená osoba
 • žák s pozitivním výsledkem testu dostává potvrzení pro následný PCR test v odběrovém místě, odchází ze školy se zákonným zástupcem, případně vyčká jeho příchodu v určené místnosti
 • žák s dvakrát neurčitým výsledkem testu dostává potvrzení pro následný PCR test v odběrovém místě, odchází ze školy se zákonným zástupcem, případně vyčká jeho příchodu v určené místnosti

Přítomnost třetí osoby při testování

 • pouze v odůvodněných případech (po předchozím oznámení třídnímu učiteli)
 • vyzvednutí testu v určené třídě u třídního učitele
 • vlastní testování v hale školy podle instrukcí na testu, příp. zaměstnance školy
 • čekání na výsledek testu před budovou školy 
 • žák s negativním výsledkem testu odchází samostatně za svojí třídou a výsledek testování sdělí třídnímu učiteli
 • žák s pozitivním výsledkem testu dostává potvrzení pro následný PCR test v odběrovém místě a odchází ze školy se zákonným zástupcem
 • žák s dvakrát neurčitým výsledkem testu dostává potvrzení pro následný PCR test v odběrovém místě, odchází ze školy se zákonným zástupcem.

Z důvodů omezeného pohybu třetích osob v budově školy prosím o důkladné zvážení přítomnosti zákonných zástupců při testování žáků.


Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom, zda má žák přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování, budou omezeny na minimum požadovaných údajů a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Maximální doba uchování jsou 3 roky. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Jan Slezák, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese jan.slezak@praha4.cz.