Kritéria přijetí žáků do školní družiny
Kapacita družiny – 150 žáků

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity, na základě vyplněného zápisního lístku zákonným zástupcem žáka, postupně podle těchto kritérií:

1. Do školní družiny může být přijat pouze žák Základní školy, Na Líše 16, Praha 4, příspěvková organizace.

2. Přednostně budou přijímáni žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

3. Přijímáni budou žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

4. Přijímáni budou žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

5. Přijímáni budou žáci 4. ročníku, kteří mají bydliště mimo městskou část Praha 4 a denně dojíždějí.

6. Přijímáni budou žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení šk. roku nastoupí do zaměstnání.

7. Přijímáni budou žáci 2. a 3. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení šk. roku nastoupí do zaměstnání.

8. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni žáci 4. ročníku, kteří nemají kázeňské problémy a zároveň jejich rodiče platí poplatky ŠD řádně a včas.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok. Žádost o přijetí je nutné odevzdat vychovatelkám školní družiny v termínu určeném ředitelem školy. Mimořádné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelem školy.

Pokud do školy nastoupí nový žák, splňující kritéria 1. -4., bude z docházky vyloučeno dítě, které bylo přijato podle kritérií 8. a dále postupně níže až k bodu kritérií 6.

Kritéria jsou platná od školního roku 2013/2014

Mgr. Václav Hlinka Ředitel školy