Ředitel Základní školy v Praze 4, Na Líše 16 vydává pokyn k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu dle § 123 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. I Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen ?úplata?), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu. Čl. II Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena:
250,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Čl. III Placení úplaty

1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen ?plátce?) zařazeného do školní družiny.
2. Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině.
3. Způsob placení: převodem na účet 68471319/2010  
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
( dítě narozené 1.1.2005 bude mít VS 01012005)
Specifický symbol: 08
Do poznámky uveďte jméno dítěte a SD.

Platbu proveďte vždy nejpozději do 15.toho měsíce, za který platbu provádíte.
4. Poplatek je možno platit měsíčně, pololetně i najednou na celý školní rok.
5. Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 50 % dlužné částky.
6. Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy.

Čl. IV
Osvobození od placení úplaty

1. Úplata se neplatí, jestliže po jeho zaplacení by součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které žák žije, klesl pod 1,25 násobek životního minima1) . Osvobození od placení úplaty plátce uplatní na základě potvrzení výše příjmů příslušníků domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí. Výpočet provede škola.
2. Budou-li splněny podmínky pro osvobození od úplaty podle čl. IV., odst. 1., je toto osvobození platné na jedno kalendářní čtvrtletí následující po posuzovaném kalendářním čtvrtletí.
3. Plátce doloží potvrzení škole bez vyzvání vždy do 15. dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí nebo při zahájení docházky dítěte do školy, jinak se má za to, že není plátcem osvobozeným od příspěvku dle odst.1.
4. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc) může být plátce na základě písemné žádosti od placení úplaty osvobozen ? zcela nebo z části.
5. Žádost o osvobození od placení příspěvku podle odst. 4 se podává řediteli školy, který rozhodne.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 3.9.2012.

Mgr. Bc. Václav Hlinka ředitel školy