Prosíme rodiče, aby veškeré zprávy a odborné posudky, týkající se jejich dětí, odevzdávali výchovné poradkyni pro integraci Mgr. Z. Dundychové (v době její nepřítomnosti zástupkyni ředitele školy Mgr. Daně Porschové).

Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha 10

Školu pravidelně navštěvuje psycholog Mgr. Klára Zajíčková, tel. 267 997 031 – 2.   

 

Výchovný poradce pro integraci: Mgr. Zdeňka Dundychová

          kontakt: dundychova@zsnalise.cz

          konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • hlavní koordinátor při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení
 • individuální konzultace pro rodiče žáků

Speciální pedagog: PaedDr. Drahomíra Syslová

          kontakt: syslova@zsnalise.cz

          konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • hlavní koordinátor při tvorbě plánu pedagogické podpory (podpůrné opatření prvního stupně)
 • participace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení
 • individuální konzultace pro rodiče žáků
 • logopedická péče
 • reedukační činnost
 • realizace programu KUPOZ (program pro rozvoj pozornosti)