Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, rezervujte si prosím termín na třídní schůzky 2.6. od 15,30 hodin. V případě dalšího uvolňování proběhne schůzka v jídelně školy. Pokud by epidemiologická situace byla nepříznivá, včas Vás obešleme maily a schůzku uskutečníme on-line.

Přijatí prvňáčci do budoucích 1. tříd

Děti jsou uvedeny pod registračním číslem žádosti o zápis dítěte do 1. třídy

I416K    
6UE6Z    
FQ3LS    
AM0XG    
5VKAB    
RFOJD    
AENDI    
2021909ZSN
4UJPB    
OKMUQ    
0A80T    
91QUX    
SNE4Y    
UHMVK    
WL3U3    
2TUEV    
9X1WZ    
2021904ZSN
NJYEM    
R0IV9    
QOPBV    
ZYECR    
QFW8F    
KAJSL    
2IRCG    
KHPQG    
Q0JMQ    
W1WZC    
2E6LL    
79V5Z    
7VHS8    
5KEAM    
ETRJ4    
BNA6Q    
D22YW    
7GQQG    
SOE4U    
BRZFF    
1PN2Z    
2021901ZSN
2021917ZSN
ESDSN    
9B6EC    

 

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍDY

Organizace zápisu bude ještě dodatečně upřesněna podle epidemiologických opatření

 • k zápisu si připravte svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) rodný list dítěte, 
 • v případě žádosti o odklad školní docházky:

a) vyplněnou žádost (ke stažení na stránkách školy http://web.zsnalise.cz/skola/formulare-ke-stazeni 

b) doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálního pedagogického centra

c) posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

(Doporučujeme zajistit s dostatečným předstihem).


1.  Zápis dítěte do 1. třídy bez přítomnosti rodičů a dětí ve škole 

Termín zápisů:  6. až 26. dubna 2021

Kliknutím na modrý Banner  „Zapsat dítě online“  vás přesměrujeme na  portál pro zapsání dítěte k nám do školy. 

Pokyny pro rodiče:

 • vyplnit otevřenou přihlášku v portálu
 • po zapsání obdržíte e-mail se souborem Žádost o zápis ve formátu PDF
 • soubor si otevřete a doplníte v PC chybějící údaje 
 • doplněnou žádost si vytisknete a podepíšete

Zápisy online

 • žádost spolu s kopií rodného listu dítěte poslat škole, v případě žádosti o odklad školní docházky přiložte žádost a posouzení PPP a odborného lékaře, nebo klinického psychologa :
 1. do datové schránky školy udg6uhj
 2. elektronicky s elektronickým podpisem
 3. doporučeně poštou
 4. osobně v zalepené obálce uložit v hale školy do přihrádky „Zápisy“

VYŽÁDÁNÍ TERMÍNU K OSOBNÍMU JEDNÁNÍ:

v případě nutnosti osobního jednání se rodiče mohou telefonicky objednat

Od 6. 4. do 16.4. na telefonním čísle 241485657 nebo 241485658, volejte od 8.00 do 13.00 hod. 

 • k osobnímu jednání přinesou svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) rodný list dítěte, vytištěnou Žádost o přijetí, případně potvrzenou Žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálního pedagogického centra, posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Informace pro rodiče, kteří nemají možnost dálkového přístupu:

 • v prostoru vstupu do školy si vyzvednou formulář – Žádost o zápis do 1. ročníku. Je nutné uložit si REGISTRAČNÍ ČÍSLO Žádosti o zápis.

TERMÍN VYZVEDNUTÍ: 6.4. – 9.4. od 8.00 do 13.00 hod

 • podepsanou Žádost spolu s kopií rodného listu dítěte přinesou osobně do vrátnice školy nebo pošlou škole poštou doporučeně.

 

TERMÍN DORUČENÍ  PŘIHLÁŠEK A KOPIÍ RODNÉHO LISTU DO ŠKOLY: od  6.4.  do  26.4.

Nahlédnutí do spisu zákonným zástupcům dne 4. 5. 2021 

Případné losování  proběhne dne 5. 5. za účasti člena školské rady


2.  Zápis dítěte do 1. třídy s přítomností rodičů a dětí ve škole (pokud bude umožněn)

 • Termín zápisů:  7. až 15. dubna 2021
 • Dne 6.4. bude aktualizován banner Online zápis do školy
 • Pokyny pro rodiče:

Kliknutím na modrý Banner  „Zapsat dítě online“  vás přesměrujeme na  portál pro zapsání dítěte k nám do školy. 

Zápisy online

 • vyplnit otevřenou přihlášku v portálu zápisy online
  • vybrat si termín pro zápis dítěte ve škole a ten zaškrtnout
  • po zapsání obdržíte e-mail se souborem Žádost o zápis ve formátu PDF
  • soubor si otevřete a doplníte v PC chybějící údaje 
  • doplněnou žádost si vytisknete a podepíšete
 • ve vámi zvoleném termínu se dostavíte do školy k zápisu za dodržení všech protipandemických opatření. Žádáme o přesné dodržení časů!
 • k zápisu si přineste svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku,
 • případně potvrzenou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálního pedagogického centra u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a potvrzení odborného lékaře. 
 • přítomnost dítěte u zápisu je vhodná

 

Informace k odkladu školní docházky

Vážení rodiče, pokud Vám bude učitelkou, či speciálním pedagogem MŠ doporučen odklad, bude vhodné, abyste již k zápisu donesli – poslali  posudky odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (viz níže citace zákona). Vyšetření dítěte si prosím objednejte neprodleně, neboť poradny mají dlouhé objednací doby. Ředitel školy nemůže bez dodaných posudků  rozhodnout o odkladu .

O odklad povinné školní docházky můžete požádat pouze po dobu zápisu.

V případě povolení odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce dítěte povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

Pokud nebudete mít rozhodnutí o odkladu, tak vám vaše dítě  nepřijmou do mateřské školy a  ani jej nemůžeme zapsat do přípravné třídy.

Citace zákona:

Zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §37 odst. 1) Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Desatero k zápisu

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školyDesatero pro rodiče

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd ZŠ Na Líše

 

Škola přijímá žáky v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění.

Postup při přijímání:

Škola zřizuje pro školní rok 2021/ 2022 dvě první třídy s maximální kapacitou 56 žáků.

Pokud počet zájemců překročí 56 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem.

 

Škola přijímá:

1) přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol,

2) děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy,

3) děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4,

4) děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze,

5) ostatní zájemci.

 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování povede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou čísla spisu, která byla přidělena dětem při zápisu.

Žádáme rodiče, jejichž dítě má speciální vzdělávací potřeby s doporučením asistenta pedagoga, aby naši školu s dostatečným předstihem kontaktovali. Pro kvalitní vzdělávání je třeba včas připravit vhodné podmínky.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod zapsaným číslem rozhodnutí.

 

Spádová oblast školy:

Hodonínská, Kačerovská, Krajová, Mezipolí,  Michelská č. 57 – 121, Na Brázdě, Na Dědinách, Na Dílech, Na Kačerově, Na Lánech, Na Líše, Na Návrší, Na Nivách, Na Rolích, Na Novině, Na Úhoru, Na Úlehli, Na Záhonech, Pekárenská, Pobočná, Pod Dálnicí, Podle Kačerova, Prostřední, Průčelní, Při Trati, Sliačská  č.p. 3069, Souvratní, V Úhlu, V Zápolí.

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy

 

V Praze, dne 2.1. 2021

 

Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucího prvňáčka,

Předkládáme Vám doplňkové informace pro zajištění bezproblémového školního stravování od 1. školního dne.  Předem je nutné objednat si ISIC Školák kartu, která slouží k identifikaci při odebírání obědů a uhradit stravování za měsíc září.

ISIC Školák karta:

K pořízení karty je nutné vyplnit žádost na vystavení průkazu (ve formulářích ke stažení). Dalším krokem je zaslání skenu průkazové fotografie dítěte nebo pořízenou fotografii např. mobilem na mail: skola@zsnalise.cz

Platbu 250,- Kč za vystavení ISIC karty zašlete na účet školy: 68471319/2010

variabilní symbol: 20210901

Do poznámky napište: ISIC jméno a příjmení dítěte

Platba obědů:

Převodem na účet  35-68471319/0800

Platbu proveďte do 25.8.2021, aby prostředky byly na účtu školní jídelny.

Cena oběda činí 30,- Kč, doporučujeme  zadat trvalý příkaz na 660,- Kč/ měsíc. Vyhnete se tak zklamání dítěte pokud platba není včas na účtu.

Přejeme Vám krásné léto, pokud budete mít dotazy k nástupu dítěte do školy, neváhejte se nás zeptat.

S pozdravem

Mgr. Bc. Václav Hlinka

Ředitel školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

z důvodu karanténních opatření v letošním roce nebudeme organizovat  pro naše budoucí prvňáčky  oblíbený  program

 „ My se školy nebojíme!“.

Pokud to situace povolí, pozveme Vás motivační část zápisu.

Těší se na Vás učitelé 1. stupně

Seznam 1. tříd ZŠ Na Líše na školní rok 2021/22: