Škola vznikla rozdělením dosavadní 2. a 3. obecné školy v Praze XIV. — Michli na tři samostatné obecné školy. Tím v Michli přibyla 4. obecná škola, do které přešli někteří žáci z obou dosavadních škol.

Pro nově založenou školu byly postaveny dva školní pavilony, ale ty nebyly včas dokončeny, vyučovalo se střídavě ve staré škole až do 10. dubna 1947.

287

11.dubna 1947 byla nová škola slavnostně otevřena pro 200 žáků.

288Růžena Černá

Řídící učitelkou se k 1.9.1946 stala paní Růžena Černá. Paní Růžena Černá byla ředitelkou školy až do r. 1950, kdy odešla do důchodu. Ve školním roce 1950/51 nastoupila na ředitelské místo pí. uč. Vlasta Havelková.

Školní rok 1948/49 byl zahájen o měsíc později kvůli epidemii dětské obrny, a to 1. října 1948. Podle nového školského řádu o jednotné škole byla škola přejmenována na 4. národní školu V Praze XIV. Michli, Baarova 360.

Od školního roku 1951/52 probíhalo vyučování v nových pavilonech postavených v ulici Na Lánech. Děti ze 2., 3. a 4. národní školy byly rozděleny podle bydliště a na 4. národní školu Na Lánech chodilo do 7 tříd 261 žáků prvního až pátého ročníku.

Ředitelem školy se stal pan učitel Josef Šmejdíř.

Od školního roku 1956/57 se škola stala samostatnou 17. národní školou v Praze 14 — Michli Na Lánech. Měla 9 tříd v 6 učebnách, ředitelkou se stala pí uč. Karla Chlapcová.

V tomto školním roce tragicky zahynula školnice Marie Kavčiáková, která se starala o topení a úklid. Když horký popel polila vodou, otrávila se oxidem uhelnatým. Škole přibývalo žáků, tedy i tříd, kterých nebyl dostatek, proto se po celou dobu vyučovalo střídavě — dopoledne a odpoledne.

Od školního roku 1963/64 působila jako ředitelka školy pí. učitelka Alena Křížková. Ta náhle po desetiletém působení na škole v lednu 1974 zemřela a prozatímním vedením školy byl pověřen pan učitel Václav Včela.

Ve školním roce 1974 se stala ředitelkou paní učitelka Miloslava Vidláková. Za jejího vedení byla dokončena školní kuchyň, takže od  1.6. 1976 se již obědy do školy nemusely dovážet ze ZDŠ Bítovské.

Budovy školy již nevyhovovaly, údržba byla velice obtížná. Pavilony byly strženy v roce 1980 a byla zahájena výstavba nové školy. Po čtyři roky se vyučovalo na dělených pracovištích — na ZDŠ Za Zelenou liškou, kam byli žáci denně dováženi autobusy, a ZDŠ Bítovské.

290Stavba

1.9.1984 byla slavnostně otevřena Základní škola Na Líše. Stavbu provedly Pozemní stavby Prešov podle projektu ing. arch. L. Sosny za 41 milionů Kčs.

 

289Anna Kodejšová

Ředitelkou nové školy se stala paní učitelka Anna Kodejšová. Hospodářkou školy byla ing. Hedvika Bažilová (od roku 1980).

Nově otevřená škola už obsahovala třídy I. stupně (311 žáků) i II. stupně (179 žáků) základní školy, měla školní kuchyň i jídelnu dvě atria, dvě tělocvičny velkou zahradu i byt pro školníka, jímž je dosud pan Petr Havelka.

Na škole působilo 29 pedagogických pracovníků, 11 správních zaměstnanců a 7 zaměstnankyň ve školní kuchyni.

K 1. lednu 1993 získala škola právní subjektivitu pod zřizovatelem Městské části Prahy 4.

1.srpna 1998 uvítala ZŠ Na Líše nové ředitelství. Ředitelem školy se stal Mgr. Václav Hlinka, zástupkyní ředitele Dana Porschová. Ti přinesli do dobře zavedené školy některé změny:

Lichabar

Logo školy

– škola přijala své logo symbolizující název ulice

– byl zaveden program pro vyplnění volného času dětí pod názvem Centrum volného času formou placených kroužků

– podporování programu ozdravných pobytů tříd

Další změny umožnila Městská část Praha 4 tím, že poskytla finance na:

– výměnu nedoléhajících oken v atriích a čelech budov za bílá plastová okna

– výstavbu basketbalového hřiště

– rekonstrukci školní kuchyně a jídelny

– vybudováním výtahu a úpravy vstupu do škol a pro vozíčkáře, čímž jsme se stali 1. bezbariérovou školou v Praze 4.

 

V letech 2003 až 2005 pokračovaly úpravy za podpory Městské části Prahy 4 a to opravou elektroinstalace, výměnou zbývajících oken, novou omítkou a vymalování vnitřku budovy,  Škola je součástí projektu  Státního zdravotnického ústavu — škol podporující zdraví.

Projekt státní politiky ve vzdělávání byl ukončen. To, co umíme, jakým způsobem jsme si dovybavili školu, je bezesporu dobrý přínos pro naše zaměření na informatiku, zapracovanou ve školním vzdělávacím programu „Stavíme mosty“.  Podle něj učíme od 1. 9. 2007.

Ve školním roce 2015/16, sedmdesátém roku od vzniku školy, došlo k velké rekonstrukci školního hřiště. 01skola (3)
MČ Praha 4 zafinancovala vybudování nového sportoviště. Ve škole se vybudoval atletický ovál 200 m, hřiště na kopanou s povrchem trávy třetí generace a hřiště na odbíjenou s povrchem z polytanu. Zároveň bylo opraveno multifunkční hřiště, kde došlo k podrůstání kořenů stromů a tím ničení povrchu zvedáním a praskáním.  Opravu provedla firma Sport-technik Bohemia ve velmi krátkém čase a špičkové kvalitě.