Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: ZŠ Na Líše 49

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001569

Zahájení realizace od: 1. 1. 2020

Ukončení projektu: 31. 12. 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol a komunitní aktivity. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 49 získala podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky, a bude probíhat také komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.


Projekt

Název projektu: Stavíme mosty II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012028

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fyzická realizace projektu 1.2. 2019 – 31.1.2021

 

Aktivity v rámci projektu

Speciální pedagog      24 měsíců       0,5 úvazek                  

Školní asistent             24 měsíců       0,5 úvazek                  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Čtenářská gramotnost            8 hodinové školení                 15 učitelů       

 

Vzájemná spolupráce

Čtenářská gramotnost            20 hodin vzájemná spolupráce  5 týmů po 3 učitelích        

 

Aktivity pro žáky

Zábavná logika           16 schůzek po 90 min. na 1 pololetí pro min. 6 žáků (2 žáci ohroženi neúspěchem)                      1 skupina

Čtenářský klub            16 schůzek po 90 min. na 1 pololetí pro min. 6 žáků (2 žáci ohroženi neúspěchem)                      1 skupina

 

Doučování                   16 hodin po 60 min. na 1 pololetí  pro min. 3 žáky ohrožené                                              6 skupin                                                

Projekt ukončen do 31.7.2021

 


Ukončený projekt 31.1.2019

Stavíme mosty

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004805

Výzva

Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/1.2 – Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost

II/2.1e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze

II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.9a – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost

II/2.9b – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost

II/2.9e – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Inkluze

II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 1 092 495,00
Dotace EU 546 247,50
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 546 247,50
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019

                                                                                                                           


Ovoce a zelenina do škol 

KAVONEX, spol. s r.o.

KAVONEX, spol. s r.o.

Do tohoto projektu jsme se zapojili již od jeho vzniku.
Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Pro naši školu zajišťuje ovoce firma Bovys.

www stránky projektu: Ovoce a zelenina do škol  


Zelenaskola

Od roku 2016 jsme se zapojili do ekologického programu Zelená škola.

ZELENÁ SKOLA [/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= ZELENÁ SKOLA [režim kompatibility]


 

OPD_Banner_2016_480x300  Spolupracujeme s nadací obědy do škol, která zajišťuje teplou stravu potřebným dětem.