Česká školní inspekce Pražský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________
INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj. ČŠIA-502/15-A
Název právnické osoby vykonávající činnost školy
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16
Sídlo
Na Líše 16, 14100 Praha 4 – Michle
E-mail právnické osoby
skola@zsnalise.cz

48 132 900
Identifikátor
600 037 100
Právní forma
Příspěvková organizace
Zastoupená
Mgr. Bc. Václavem Hlinkou, ředitelem školy
Zřizovatel
Městská část Praha 4, Antala Staška 2059, 14046 Praha 4 – Krč
Místo inspekční činnosti
Na Líše 16, 14100 Praha 4 – Michle
Termín inspekční činnosti
27. března – 1. dubna 2015
Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.
Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Charakteristika
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 (dále „škola“) vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. K termínu inspekce se zde vzdělávalo 329 žáků v 17 třídách (10 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni). Od poslední inspekční činnosti došlo k mírnému vzestupu počtu žáků

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
2
(o 11 %), kapacita je naplněna na 75 %. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Stavíme mosty“ (dále „ŠVP“) a je zaměřena na individuální pokrok každého žáka. Dlouhodobě se daří integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrovaní žáci s rozličným typem znevýhodnění či postižení tvoří 25 % celkového počtu žáků. Škola se profiluje rozšířenou výukou výtvarné výchovy od 6. ročníku. Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek a do jejich učebního plánu je zařazen volitelný předmět výtvarné a digitální technologie. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů
Řízení školy
Ředitel školy (dále „ředitel“) ve své funkci uplatňuje dlouholeté řídící zkušenosti. Vytvořil efektivně fungující organizaci založenou na demokratickém stylu řízení, který se odráží v příznivém školním klimatu. Reálně stanovená koncepce vychází z potřeb školy, cíleně se zaměřuje na podporu žáků a rozvoj jejich schopností a osobních předpokladů. Její cíle a principy se daří realizovat.
Účinnost řízení podporuje práce oborových oblastí. Sdružují pedagogy prvního i druhého stupně vyučující stejný předmět. Podílejí se na hospitační činnosti, připravují srovnávací testy, příkladným způsobem sledují a analyzují výsledky vzdělávání a navrhují opatření, projednávají vhodné metodické postupy apod. Na kvalitě vzdělávacího procesu se značnou měrou podílejí jednání pedagogické rady, porady vedení školy a na ně navazující provozní porady, které zajišťují jak vzájemnou informovanost o plnění ŠVP, tak i operativní řešení vzniklých problémů.
Systém vlastního hodnocení a vnitřní kontroly je komplexní a funkční, kontrola probíhá kontinuálně v průběhu celého školního roku. Ředitel opakovaně posuzuje, jakým způsobem jsou plněny cíle stanovené v koncepčním záměru rozvoje školy a pravidelně hodnotí oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků i oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Četná hospitační činnost poskytuje vedení školy účinnou zpětnou vazbu o kvalitě výuky. Ředitel systematicky stanovuje priority hospitační činnosti, při zjištění nedostatků jsou důsledně přijímána opatření včetně následné kontroly. Zaměřuje se na metody a formy práce se všemi žáky včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále „SVP“), uplatnění motivační funkce hodnocení i na podporu pedagogů. Efektivitu řízení školy dotváří velmi dobře nastavený vnitřní a vnější informační systém.
Personální podmínky
Personální podmínky umožňují naplňování ŠVP. Výsledkem kvalitní personální práce ředitele je stabilizovaný a věkově vyrovnaný pedagogický sbor. Podmínky odborné kvalifikace splňuje 81 % z 23 pedagogických pracovníků. Ze šesti učitelů bez odborné kvalifikace si čtyři doplňují příslušné vysokoškolské vzdělání. Nekvalifikovanost těchto pedagogů nemá vliv na kvalitu výuky. Ředitel prokázal, že nemohl zajistit výuku jinými kvalifikovanými pedagogy. Ve výuce integrovaných žáků učitelům pomáhá jedna speciální pedagožka a osm asistentek pedagoga.
Vedení školy věnuje výběru nových učitelů maximální pozornost. Systém podpory začínajícím učitelům je na velmi dobré úrovni a funkční. Pomoc ze strany uvádějících

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
3
učitelů, garantů oborových oblastí i vedení školy a časté vzájemné hospitace přispívají k jejich rychlému začlenění.
Ředitel cíleně zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“). DVPP se zaměřovalo především na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevenci rizikového chování žáků a na práci s interaktivní tabulí. Získané poznatky se pozitivně projevily využíváním účinných vzdělávacích postupů během sledované výuky.
Materiální a finanční předpoklady
Finanční zdroje školy účinně podporují naplňování cílů vzdělávání daných ŠVP. Managementu se daří získávání dalších finančních zdrojů. Škola se také se podílela na zajištění financí v rámci projektu z Evropských strukturálních fondů, grantů, sponzorských darů od rodičů a doplňkové činnosti.
Materiálně technické podmínky umožňují vzdělávání na velmi dobré úrovni. Škola disponuje množstvím didaktických pomůcek a má dobře vybavené učebny, což výborným způsobem podporuje naplňování cílů vzdělávání. Pozitivně se zde promítá využití finančních zdrojů v oblasti vybavení počítači a interaktivními tabulemi, které přispěly ke zkvalitnění materiálních podmínek výuky a materiálně technické obnovy (herní prvky na hřišti, rekonstrukce sociálních zařízení). Tělocvičny s přilehlým sportovním areálem s hřišti, nadstandardně vybavená cvičná kuchyně a školní knihovna se studovnou dotvářejí velmi dobré materiální podmínky.
Podmínky k realizaci školního vzdělávacího programu jsou hodnoceny jako nadstandardní.
Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům
Vzdělávání na prvním stupni charakterizovala efektivní organizace výuky, která přispěla k jejímu plynulému průběhu. Učitelé v rovnováze uplatňovali frontální formu výuky a samostatnou práci. Využívali metodu řízeného rozhovoru a ojediněle zařadili i práci ve dvojicích a skupinách. Vhodně zvolené formy a metody vedly k tomu, že žáci byli aktivní, ukáznění a projevovali dobré pracovní návyky. Učitelé poskytovali dostatečný prostor pro samostatné vyjadřování žáků a využívali průběžnou pozitivní motivaci. To se projevilo v dobré komunikaci a v kladné pracovní atmosféře všech vyučovacích hodin. Zkušeně koordinovali práci žáků, poskytovali jim účinnou zpětnou vazbu a vhodně využívali jejich praktické zkušenosti i mezipředmětové souvislosti. Učivo diferencovali s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků a efektivně spolupracovali s asistentkami pedagoga. Během řízených rozhovorů s kladením problémových otázek se projevilo, že chyba je chápána jako pozitivní prostředek na cestě ke správnému řešení problému. S uplatněním herních prvků si žáci aktivně procvičovali osvojené učivo a objasňovali neznámé pojmy. Účinnost zvolených postupů si učitelé ověřovali při opakování učiva, při kterém žáci prokazovali získané znalosti. V části zhlédnutých hodin však chybělo zařazení relaxačních prvků, zpětná vazba a prostor pro sebereflexi žáků.
Vzdělávání žáků na druhém stupni se vyznačovalo nadstandardní systematickou prací se sebehodnocením a akčním plánováním, které vedly žáky k osvojování správných pracovních návyků důležitých zejména pro jejich další vzdělávání. Všechny hodiny byly charakteristické příjemnou pracovní atmosférou a bezproblémovou komunikací mezi žáky a učiteli, což svědčí o pozitivních vztazích. Příkladným způsobem byly střídány činnosti,

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
4
použity didaktické postupy, metody, volena názornost učiva a využití interaktivních tabulí. Vynikající bylo také zařazení mezipředmětových vztahů k propojení probíraného učiva s učivem předcházejících hodin a se znalostmi z praktického života. Pedagogové poskytovali žákům dostatečný prostor pro vyjádření, dotazování a samostatnou práci. Kooperativní činnosti byly zařazovány uvážlivě s jasně nastavenými pravidly, která většina žáků respektovala. Náročnost učiva byla volena přiměřeně věku žáků a jejich vzdělávacím možnostem. Žákům se SVP učitelé poskytovali individuální podporu.
Sledované hodiny humanitního zaměření se vyznačovaly pestrými formami a metodami výuky. Využití řízených rozhovorů a práce v kooperativních skupinách vedlo k dobrému vyjadřování žáků, rozvoji kreativity a schopností dobře prezentovat výsledky své práce. Jejich komunikativní dovednosti se projevovaly také ve vzájemném hodnocení.
Průběh vzdělávání přírodovědného charakteru byl převážně zdařilý. Učitelé cíleně zařazovali prvky čtenářské gramotnosti. Převažující frontální výuka kombinovaná se samostatnou prací se vzhledem k probíranému učivu a naplňování cílů vzdělávání ukazuje jako efektivní. Ve většině hodin pracovali žáci s portfolii. Přiměřená náročnost úkolů a jejich správné řazení systematicky podporovalo logické myšlení žáků. Výuka byla pro žáky atraktivní, což se projevilo v celkové pozornosti tříd a jejich aktivitě.
V předmětu výtvarné a digitální technologie byli žáci příkladným způsobem vedeni k vyjádření svých názorů na estetický obsah uměleckých děl a k jejich obhajobě. Hodiny se vyznačovaly pozitivní atmosférou doprovázenou vysoce aktivním přístupem žáků k výuce a směřovaly k jasně stanovenému cíli. Během výuky byla patrná podpora všem žákům a respektování odlišného pracovního tempa jednotlivců. Vhodnost zvolených postupů se projevila při závěrečném sebehodnocení a vzájemném hodnocení žáků.
K rozšíření jazykových kompetencí žáků přispívají zájezdy do zahraničí. Pro výtvarně zaměřené třídy jsou pořádány Plenéry – týdenní pobyty v přírodě. Škola se také zapojila do mezinárodního projektu Naturopea zaměřeného na environmentální výchovu a financovaného EU, ve kterém spolupracovala se školami z Velké Británie, Polska, Maďarska a Francie.
Průběh vzdělávání je na nadstandardní úrovni.
Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům
Individuální i skupinové výsledky žáků jsou pravidelně vyhodnocovány na jednáních pedagogické rady a oborových oblastí. Dobře zavedený systém, ve kterém vedle běžných způsobů ověřování osvojené míry znalostí žáků významnou roli zastává sebehodnocení, poskytuje vedení školy dostatečnou zpětnou vazbu o úrovni výsledků vzdělávání. Obzvlášť úspěšní jsou žáci na prvním stupni, počet žáků prospívajících s vyznamenáním se pohybuje okolo 80 %. Výbornou kvalitu práce pedagogického sboru a úspěšnost školy při poskytování podpory žákům potvrzují výsledky externího hodnocení. Významná jsou rovněž umístění ve výtvarných a sportovních soutěžích, která dokládají úspěšnou profilaci žáků. V celostátní soutěži Fotograf roku žáci školy dlouhodobě dosahují prvních míst.
Adaptace žáků prvních tříd na školní prostředí je bezproblémová. Z vykazovaného prospěchu je zřejmé, že rovněž přechod žáků z prvního na druhý stupeň základní školy probíhá bez obtíží.
O účinnosti výchovných postupů svědčí nízký počet kázeňských přestupků. K udělování výchovných opatření vyučující přistupují uvážlivě, převažují pochvaly nad kázeňskými opatřeními. Dobrým výsledkem, který vypovídá o systematickém výchovném působení pedagogů, je nízká míra zameškaných vyučovacích hodin.

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
5
Bezpečné prostředí a ochrana zdraví
Škola má dobře nastavený systém bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci dodržují stanovená pravidla. Ke zlepšení stravovacích návyků žáků přispívá zapojení do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Žáci a zaměstnanci se stravují v moderní školní jídelně, mají možnost výběru ze dvou jídel a několika druhů nápojů. Nabídka jídel je z nutričního hlediska vyrovnaná. K větší bezpečnosti žáků i k ochraně majetku přispívají kamery umístěné u vstupu do budovy a šaten.
Poradenské systémy
Celý tým poradenského centra (speciální pedagožka, dvě výchovné poradkyně a školní metodička prevence sociálně patologických jevů) vytváří velmi účinný podpůrný systém pro prevenci školní neúspěšnosti. Efektivní podpora žáků začíná screeningovými šetřeními prováděnými vyučujícími, která odhalí speciální vzdělávací potřeby některých žáků. V případě přetrvávajících obtíží nastupují další intervenční postupy. Tato opatření zásadně snižují školní neúspěšnost. Asistentkám pedagoga se daří podpora při výuce osmi integrovaných žáků. Škola vhodně využívá k nastavení optimálního řešení výchovných či vzdělávacích problémů žáků individuální vzdělávací plány a jednání s rodiči. Daří se jí ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků přijímat opatření, která většinou vedou k odstranění problému.
Prevence sociálně patologických jevů vychází z dobře zmapované situace ve škole. Je realizována jako nedílná součást výuky a prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit. Vhodným doplňkem jsou také vybrané přednášky a besedy. Škola využívá možnost spolupráce s preventivními a krizovými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, policií a integrovaným záchranným systémem.
Partnerství
Vedení školy navazuje a rozvíjí partnerské vztahy s dalšími subjekty a účelně je využívá při realizaci ŠVP. Škole se daří motivovat rodiče ke spolupráci v oblasti prevence výchovných a vzdělávacích problémů. Partnerský přístup je volen i k žákům. Podněty školního parlamentu poskytují řediteli optimální zpětnou vazbu.
Díky spolupráci s mateřskými školami a se školskými poradenskými zařízeními se škole daří úspěšná adaptace žáků prvních tříd. Spolupráce se středními školami se promítá do kariérového poradenství. Velmi přínosná je součinnost s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, díky níž je možno se seznamovat s novými didaktickými postupy.
Výsledky vzdělávání jsou na nadstandardní úrovni.
Další zjištění
Počet strávníků uvedený ve výkaze Z 17-01 nesouhlasí s přehledem strávníků za měsíc říjen z matriky školní jídelny.

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
6
Závěry
a) Silné stránky:
– oblast řízení školy
– příjemná a klidná atmosféra školy
– individuální přístup a péče o rozvoj schopností každého dítěte
– systematické vedení žáků k sebehodnocení
– stabilizovaný pedagogický sbor
– týmová spolupráce pedagogů
b) Na místě neodstranitelné nedostatky:
– počet strávníků uvedený ve výkaze Z 17-01 nesouhlasí s přehledem strávníků za měsíc říjen z matriky školní jídelny
Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti:
– škola si od poslední inspekce udržuje nadstandard poskytovaného vzdělávání
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje
– do 30 dnů prevenci zjištěných nedostatků a zaslání zprávy o prevenci.
Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.a@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Na Líše 16, vydaná v úplném znění, dne 9. 10. 2009, s účinností dnem 9. 10. 2009
2. Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 3 620/2008-21, ze dne 20. 2. 2008, s účinností od 1. 3. 2008
3. Jmenování ředitele školy do funkce zřizovatelem ze dne 3. 6. 1998, s účinností od 1. 8. 1998
4. Potvrzení ředitele školy ve funkci zřizovatelem ze dne 28. 5. 2012
5. ŠVP ZŠ Na Líše s názvem Stavíme mosty platný od 1. 9. 2013
6. ŠVP ŠD ZŠ Na Líše platný od 1. 9. 2007
7. Školní řád s účinností od 10. 9. 2014
8. Roční plán na školní rok 2014/2015, platný od 1. 9. 2014
9. Výkaz o základní škole M 3 podle stavu k 30. 9. 2012, 2013 a 2014
10. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2012, 2013 a 2014
11. Výroční zprávy za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014
12. Rozvrh vyučovacích hodin platný k termínu inspekce
13. Školní matrika k termínu inspekce

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
7
14. Personální dokumentace pedagogických pracovníků k termínu inspekce
15. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za školní roky 2012/2013 až 2014/2015
16. Záznamy z pedagogických rad ve školním roce 2013/2014, 2014/2015 k termínu inspekce
17. Podklady pro pedagogickou radu – přehledy tříd včetně výchovných opatření ve školním roce 2014/2015 k termínu inspekce
18. Přehledy prospěchu žáků školy za I. a II. pololetí školního roku 2012/2013 až 2014/2015 k termínu inspekce
19. Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2013/2014, 2014/2015 k termínu inspekce
20. Zápisy z třídních schůzek ve školním roce 2013/2014, 2014/2015 k termínu inspekce
21. Třídní knihy ve školním roce 2013/2014 a ve školním roce 2014/2015 k termínu inspekce
22. Kniha úrazů vedená od 3. 9. 2007
23. Minimální preventivní program, školní rok 2014/2015
24. Individuální vzdělávací plány k termínu inspekce – výběr
25. Záznamy z výchovných komisí
26. Rozpočtová opatření pro roky 2012 až 2014
27. Rozbor nákladů a výnosů za období 2012 – 2014
28. Výkaz zisku a ztráty za období 2012 – 2014
29. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR v letech 2012 až 2014
Poučení
Podle § 174 odst. 10 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.a@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu/výše uvedenou adresu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Pražském inspektorátu České školní inspekce.

Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-502/15-A
8
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
(razítko)
PaedDr. Jaroslava Rybová, školní inspektorka
PaedDr. Jaroslava Rybová, v. r.
Mgr. Jana Frojdová, školní inspektorka
Mgr. Jana Frojdová, v. r.
Mgr. Noëlle Kleinová, školní inspektorka
Mgr. Noëlle Kleinová, v. r.
Ing. Ivana Černá, kontrolní pracovnice
Ing. Ivana Černá, v. r.
V Praze 23. 4. 2015