Soubory ke stažení:

9.2 já mám práva – brožura rady evropy

9.3 osvětový leták ÚooÚ pro děti

9.4 osvětový leták ÚooÚ pro mládež 


Záznam samotestování Testovani_Záznamy o činnostech zpracování- školy


Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

 

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 

 1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

  na základě právního předpisu nebo

  na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).  

 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  školní matrika,

  doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

  třídní kniha,

  záznamy z pedagogických rad,

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

  podklady žáků pro vyšetření v PPP,

  hlášení trestných činů, neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

2.3 Osobní údaje zpracovávané v oprávněném zájmu

  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

  jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,

  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

 

 

2.4 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

  seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přítel školy,

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

 

 

 1. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 

 1. Práva žáků a zákonných zástupců

 

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

 

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

 

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

  shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),

  již nepotřebné údaje skartovat,

  zachovávat mlčenlivost o údajích,

  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

  stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,

  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy:

 • Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odpovědná osoba, vykonávající funkci pověřence: Mgr. Jan Slezák
 • kontaktní údaje na pověřence: gdpr@praha4.cz
 • 261 192 487GDPR
 • 261 192 306Kancelář

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.


Zveřejňování osobních údajů žáků na internetu

Zpracování osobních údajů 

Při zákonném zpracování osobních údajů vychází škola především ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Jedná se o základní zásadu obsaženou čl. 5 nařízení, která říká, že s osobními údaji je třeba zacházet na základě právního důvodu, transparentně, se zřetelem ke stanovenému účelu zpracování, a pouze v nezbytném rozsahu.

 

Zpřístupněním osobních údajů žáků na webových stránkách účastníka řízení však dochází k využití osobních údajů žáků k jinému účelu, než ke kterému byly tyto údaje původně shromážděny.

 

Vzhledem k tomu, že účastníku řízení žádný právní předpis neukládá osobní údaje žáků na webových stránkách zpřístupňovat, je možné takové využití údajů pouze se souhlasem žáků, resp. jejich zákonných zástupců (to v návaznosti na splnění podmínky rozumové a volní vyspělosti nezletilého (§ 31 občanského zákoníku)

 

Souhlas subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat.

 

Viz dále Fotografie na webových stránkách školy.

 

Fotografie, videozáznamy a GDPR

 

Mezi osobní údaje patří i fotografické záznamy a videozáznamy (dále jen fotografie). Činnost školy je neodmyslitelně spojena s pořizováním fotografií žáků i zaměstnanců školy, popřípadě dalších osob (zákonní zástupci žáků, účastníci kurzů apod.).

 

Tuto problematiku řeší již zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podoba a soukromí (§ 84 až § 90)

Občanský zákoník stanoví zákaz neoprávněného vyobrazení člověka, na jehož základě je dotyčný zpětně identifikovatelný (§ 84). Zároveň zakazuje neoprávněné šíření podobizny (§ 85).

Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat (§ 85).

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (§ 89).

Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka (§ 90).

 

Pro školu je důležité určit:

– za jakým účelem jsou fotografie pořizovány,

– zda jsou pořizovány se souhlasem nebo jde o oprávněné zpracování,

– zda žáci při práci s mobilními telefony dodržují právní normy občanského zákoníku (zákaz neoprávněného vyobrazení člověka, pořizování obrazových záznamů bez svolení apod.),

– zda jsou fotografie vhodné pro zveřejňování.

 

Pořizování fotografií za účelem propagace a informování o činnosti školy

Pro pořizování takových fotografií je nezbytný souhlas žáků nebo zákonných zástupců žáků, který musí být dostatečně konkrétní a přiměřeně časově omezený.

Například:

„Souhlasím po dobu školního roku x/y se zveřejněním fotografií mého dítěte pořízených během akcí mateřské školy na webových stránkách školy, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem.“

„Já paní XY dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních mých osobních údajů … nebo osobních údajů o mém dítěti AA (např. fotografie), a to pro účel propagace školy a její činnosti na webových stránkách školy XX ve školním roce 2018/2019 (po dobu studia)“.

Jestliže byl dán informovaný souhlas s pořizováním fotografií, není možné měnit účel souhlasu a fotografie používat i k účelu jinému, například souhlas se zveřejněním fotografie na webových stránkách školy nemůže zároveň být použita na reklamním letáčku k propagaci školy.

 

Fotografie na webových stránkách školy

Co se týče zpřístupnění fotografií žáků na uvedených webových stránkách, je potřeba rozlišovat, jedná-li se o fotografii konkrétního žáka s osobními údaji (jméno, příjmení, třída, …) nebo zda fotografie zachycují pouze průběh školních akcí, nikoli podobizny jednotlivých žáků, a jsou označeny pouze názvem dané školní akce. Tento postup účastníka řízení tak nelze považovat za zásah do práva na ochranu osobních údajů a k porušení nařízení EU.

 

Pořizování fotografií z mobilních telefonů žáků

Je třeba žáky poučit o zákonných ustanoveních občanského zákoníku ohledně neoprávněného vyobrazování člověka. Je vhodné tyto informace zapracovat i do školního řádu, například: „Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu“.

 

Oprávněné zpracování osobních údajů – fotografií

Jedná se o některá ustanovení občanského zákoníku (Podoba a soukromí (§ 84 až § 90).

 1. Do práva na soukromí nezasahuje ten (roz. oprávněně zpracovává osobní údaje a případně je dále používá ten), kdo pořizuje osobní údaje (např. fotografie) za účelem výkonu nebo ochrany práv osob. Jako příklad lze uvést pořízení nebo použití fotografií nebo záznamů o šikaně nebo jiném protiprávním jednání, dokumentace úrazů apod.
 2. Záznam nebo fotografie se pořizuje k úřednímu účelu, např. při styku s rodiči v souvislosti s řešením stížností, závažných výchovných nebo vzdělávacích otázek spojených s konkrétním žákem apod.
 3. Dalším oprávněným zásahem do soukromí (tedy povoleným zpracováváním osobních údajů jejich pořízením nebo použitím) jsou tzv. vědecké, umělecké nebo zpravodajské licence (např. oprávnění novináře natáčet i bez souhlasu). Jako příklad lze uvést pořizování fotografií z veřejných akcí pořádaných školou pro novinářské či reportážní účely (např. do školních novin nebo místního zpravodaje). Od reportážních účelů je třeba odlišit pořizování fotografií výhradně za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (na tuto situaci už tzv. zpravodajská licence nedopadá). Proto je u jednotlivých fotografií třeba rozlišit, zda je focena konkrétní osoba, která o pořizování snímků své osoby ví, konkludentně s ním souhlasí (např. pózuje a nic nenamítá) a zároveň ví, jak bude s fotografií nakládáno, nebo zda je pořizována fotografie velké skupiny osob pouze pro ilustrační účely. Zde není z povahy věci třeba trvat na souhlasu osob, jestliže není možné osoby jednotlivě rozpoznat.
 4. Závěrem zdůrazňujeme, že všechny zákonné výjimky musí být využívány přiměřeným způsobem, v souladu s pravidly slušnosti a obvyklého chování v občanské společnosti (preambule Ústavy).

 

Vhodnost zveřejňovaných fotografií

I přes informovaný souhlas je potřeba zvážit, zda zveřejňování některých fotografií pod hlavičkou školy je vhodné. Při rozhodování zastávat spíše konzervativní přístup.

 

Ředitel školy zajistí:

– aby žáci i zaměstnanci školy byli seznámení s ustanovením občanského zákoníku (Podoba a soukromí (§ 84 až § 90)

– aby pořizování fotografií za účelem propagace a informování o činnosti školy bylo vždy na základě informovaného souhlasu žáků a zákonných zástupců žáků,

– aby školní řád obsahoval pravidla pro pořizování fotografií z mobilních telefonů žáků,

– aby zaměstnanci školy znali oprávněné zpracování osobních údajů – fotografií,

– aby byly zveřejňované fotografie vhodné.