Sazebník úhrad za poskytování informací

     

Škola ZŠ Na Líše 16, Praha 4 stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 

A.

 1. Pořízení kopií a tisků 
 2. a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích
formát A4 jednostranný           2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           3,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           3,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           5,00 Kč/A3
 1. b) černobílý tisk na tiskárnách PC
formát A4 jednostranný           2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           3,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           3,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           5,00 Kč/A3

 

úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

c) skenování

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A4

 

 1. Opatření technických nosičů dat
1 ks CD-R (bez obalu)           10,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu)           10,00 Kč
 1. Odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby:
a) listovní zásilky na dobírku/doporučené           podle platných tarifů České pošty, s.p.
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené          
c) jiné          
 1. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 240,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů.

 

 1. Celková výše úhrady

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

 

 

B.

Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování v kanceláři ZŘ uhradí zálohu ve výši maximálně 75% na úhradu předpokládaných nákladů podle bodu A.1. až 4. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v kanceláři školy v pokladních hodinách 10.00 – 12.00 hod. a 13.30 – 15.00 hod. v hotovosti a mimo pokladní hodiny převodem na účet. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení, zaslané školou žadateli buď v hotovosti v pokladně úřadu nebo vložením v hotovosti na účet školy nebo převodem na bankovní účet. Základní škola provede vyúčtování zálohy v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáním informací a sdělí výslednou částku žadateli nejpozději ve lhůtě pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 3 písm. c), s přihlédnutím k ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace nebo převzetím informace zaslané na dobírku.

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018

Mgr. Václav Hlinka

Ředitel školy