1. Úplný a oficiální název organizace

Základní škola

Na Líše 16, Praha 4

 1. Důvod a způsob založení

Základní škola s právní subjektivitou byla zřízena ke dni 25.6. 1992. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT a sdružuje ZŠ (I. a II. stupeň), a ŠD.

 1. Organizační struktura

Organizační strukturu školy je možné stáhnout zde.

 1. Kontaktní spojení

Adresa školy: Na Líše 16, Praha 4, 141 00

Telefonní a e-mailové spojení:                           241480693,        skola@zsnalise.cz

ředitel školy

Mgr. Bc. Václav Hlinka                                                 241485658         hlinka@zsnalise.cz                                               

zástupkyně ředitele školy

Mgr. Bc. Dana Porschová                                             241485657        porschova@zsnalise.cz

výchovná poradkyně 

Mgr. Ivana Dubová                                                       241480693         dubova@zsnalise.cz

Mgr. Zdeňka Dundychová                                           2414480693      dundychova@zsnalise.cz

hospodářka školy

paní Dana Vladyková                                                  241480693         vladykova@zsnalise.cz

 

 1. Bankovní spojení

číslo účtu: 68471319/2010 

 1. Identifikační číslo organizace (IČ)

IČ: 48132900 

 1. Rozpočet organizace

Rozpočet příspěvek MČ 2020 

 1. Místo a způsob, jak získat informace

Informace lze získat:

 • osobně u ředitele školy
 • telefonickým dotazem
 • podáním žádosti  prostřednictvím e-mailové adresy (e-mailové adresy v záložce Kontakty)
 1. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

Písemnou žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat v úředních hodinách v kanceláři školy, nebo prostřednictvím pošty nebo na emailovou adresu skola@zsnalise.cz. Ředitel školy vyhotoví rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.  

 1. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele školy lze podat písemně ve stanovené lhůtě na Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím školy.

 1. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat

Veškeré používané formuláře jsou v dokumentech ke stažení a v kanceláři školy.

 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

VÝBĚR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ v platném znění

ZÁKONY:

 • Z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY:

NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY:

 • V. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • V. č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízeních), ve znění pozdějších předpisů

 

 13. Výroční zprávy

K nahlédnutí v záložce Výroční zpráva