Obecné ustanovení

Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky na další vzdělávání a uplatnění v praxi. (Zřizovací listina ze dne 1.1. 2003)

Žádné ustanovení školního řádu nesmí být v rozporu se Zřizovací listinou, zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT 48/2005 o základní škole, Listinou základních práv a svobod

a dalšími ustanoveními vymezujícími základní práva a povinnosti osob, ke kterým se vztahuje.

Není-li uvedeno jinak, řídí se každý účastník školního života obecně platnými společenskými normami a zvyklostmi.

Některá ustanovení mohou být upravena nebo doplněna pravidly třídy.

K návštěvě této  školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chce získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a využívat podmínek práce této školy, ve které pracujeme podle principů projektu Státního zdravotního ústavu „Škola podporující zdraví“.

            Předpokládá se, že je dítětem vedeným k úctě k člověku a jeho normy chování a jednání jsou v souladu s mravními hodnotami civilizovaného světa. Vedou-li rodiče své dítě v duchu obecných ustanovení školního řádu, pak by neměly mezi školou a rodinou vznikat vážné rozdíly v působení na dítě. Škola žáky nepřetěžuje a používané moderní formy práce vytváří podmínky pro dobře prožité dětství.

            Dítě, které není takto připravováno na školu a život rodiči, se v prostředí této školy stane rušivým článkem a nenajde zde své uspokojení.

Společně s rodiči vedeme děti k zásadám:

Vstoupil jsi    –           pozdrav.                     

Odcházíš        –           rozluč se.

Chceš-li          –           řekni prosím.             

Dostaneš-li     –           řekni děkuji.

Používej i ostatní slova, která k sobě lidi přibližují.

Nikoho nebij  –          jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

Nenič              –          každá věc, která posloužila tobě, může posloužit i druhému.

Netrap se        –          všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest, ale i radost.

Mluv pravdu –           lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Važ si sám sebe –       v životě je důležité znát svoji cenu.

 

II. Práva a povinnosti

Žáci mají právo:

právo vzdělávat se a být vzděláván podle školního vzdělávacího programu, aktivně se účastnit vyučování

právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností

právo na slušné zacházení, bezpečí, úctu a respektování soukromí

právo být vyslyšen a vyjádřit vlastní názor vhodným způsobem

právo na spravedlivé ohodnocení

právo pracovat v esteticky příjemném prostředí

právo dělat chyby, odpočívat po práci

právo řešit školní problémy formou parlamentní demokracie, zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (Žákovský parlament), volit a být do něho volen, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat

právo na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj

právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením

právo na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, za dodržení bezpečnostních pravidel

právo na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku

právo požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, při nejasnostech v učivu, má problémy apod.

 

Povinnosti žáků

povinnost respektovat odlišnosti dětí i dospělých

povinnost dodržovat společenská pravidla chování a jednání

povinnost netrpět bezpráví a ničení majetku

povinnost plnit úkoly školní práce a docházky do školy

povinnost hájit dobré jméno školy

povinnost řádně se vzdělávat a nenarušovat vědomě vyučování nevhodným způsobem

povinnost dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

povinnost účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili

povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

povinnost vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem

povinnost nepoškozovat majetek školy a spolužáků, za případné škody bude vymáhána náhrada

povinnost nosit potřebné učebnice, učební pomůcky, domácí úkoly a žákovský zápisník

 

Práva zákonných zástupců žáků

právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

právo volit a být voleni do školské rady

právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

právo na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

právo požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků

povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

povinnost dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

povinnost oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích

 

 

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

 

Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.

 

Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

 

Provozní a vnitřní režim školy

Škola je otevřena od 6,30 do 7,30 hodin pro nástup do ranní družiny. Pro dopolední vyučování se škola otevírá v 7,40 hodin. Vyučování začíná převážně v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Na vyučování začínající v 7,00 čekají žáci v hale školy a do školy vstupují teprve v přítomnosti příslušného učitele.
K zahájení vyučování v pozdější dobu, nebo na odpolední vyučování se žákům otevírá škola 10 minut před jeho zahájením. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá zpravidla 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v krajním případě odvolat. V tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena včas rodičům.

Při vstupu do budovy si každý žák očistí řádně obuv, a jde si uložit oděv i boty do své skříňky. K přezutí ve škole si žáci nazouvají čistou obuv vhodnou pro pohyb v budově. Přichází tak, aby byl ve třídě včas před vyučováním. V šatnách se zdržují žáci jen po nezbytně nutnou dobu. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykáním šatních skříněk.

Do odborných učeben přecházejí žáci během přestávky samostatně při dodržení kázně a bezpečnosti. Uvnitř se řídí řádem učebny. Před hodinou tělocviku se žáci převlékají (žáci 1. stupně zpravidla ve třídě, žáci 2. stupně v šatnách u tělocvičny) do cvičebního úboru, v tělocvičně používají měkkou obuv, na hřiště mají jinou obuv; před předmětem svět práce se žáci převlékají do pracovního oděvu přímo ve třídě. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Pokud se vyučující nedostaví do třídy pět minut po začátku hodiny, nahlásí určený žák tuto skutečnost v kanceláři školy.

Žáci se o přestávkách mohou v klidu pohybovat v prostorách školy, kde je stanoven pedagogický dozor za dodržování pravidel slušného chování a bezpečnosti. Velká přestávka v době 10,40 – 11,00 hodin je za příznivého počasí určena k pobytu dětí v atriích a školním hřišti. O polední přestávce mohou opustit budovu školy pouze žáci, jejichž rodiče s převzetím odpovědnosti o to písemně požádali. Vstup do kanceláří, sborovny a kabinetů je žákům povolen po předchozím dovolení (žák zaklepe a čeká na vyzvání).

Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. Svévolný pohyb v prostorách školy bez stanoveného dozoru je porušením školního řádu.

            Při pobytu ve škole žák udržuje pořádek, chová se klidně, zdrženlivě. Ve třídě se každý žák připravuje před hodinou na práci, tzn. připraví si na lavici učebnici, učební pomůcky a žákovskou knížku, nestanovil-li vyučující jinak. Zapomene-li si žák domácí úkol nebo cokoli jiného, omluví se vyučujícímu na začátku hodiny.
Do školy nosí pouze věci potřebné k vyučování a školní potřeby má v pořádku. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodným způsobem jeho průběh.

Během celého pobytu ve škole mají žáci zakázáno používat mobilní telefony i veškeré další záznamová a přehrávací zařízení. Před vstupem do budovy je vypnou.

Jejich použití jako učební pomůcky nebo z jakéhokoliv jiného důvodu musí předcházet souhlas pedagoga nebo jiného zaměstnance školy. Porušení tohoto pravidla bude postihováno podle kázeňského řádu.

V hodinách se žák chová klidně a ukázněně, sleduje vyučování, aktivně se zapojuje do práce, spolupracuje podle pokynů učitele. Chce-li mluvit, hlásí se a čeká, až bude vyzván. Vykřikování a jiné další formy vyrušováni a způsoby chování, které se neslučují s dobrými mravy, jsou nepřípustné. Tyto projevy budou proto hodnoceny jako porušení školního řádu.

Základní pravidla chování ve třídě, která nebudou v rozporu s tímto řádem, domlouvají žáci každé
třídy společně se svým třídním učitelem na začátku školního roku. Souhlas s jejich zněním potvrdí podpisem a pravidla zveřejní na viditelném místě ve třídě. Zároveň je na 1. třídních schůzkách třídní učitelé projednají se zákonnými zástupci. Pravidla pak zveřejní na webových stránkách třídy. Pravidla mohou po společném projednání v průběhu roku dále zpřesňovat.

Pití během vyučování je povoleno za podmínky dodržení čistoty a pořádku na lavici. V odborných učebnách je pití upřesněno řádem učebny. V rámci pitného režimu mají žáci možnost zakoupit si balené nápoje v automatu, přičemž se řídí provozními pokyny a zařízení svévolně nepoškozují. Nápoje v kelímkách z automatu je zakázáno nosit po budově. Ke konzumaci jsou určeny stoly vedle automatu.

V případě naléhavé potřeby mohou žáci telefonovat z kanceláře školy. K soukromému telefonování je určen mincovní přístroj v hale školy. Používání výtahu je povoleno všem dospělým osobám, pohybujících se ve škole a žákům s poškozením pohybového aparátu, po úrazech a v rekonvalescenci.

Pokud se žáci o přestávkách zabývají povolenou sportovní či jinou činností, musí dodržovat pravidla, která jsou pro tyto činnosti stanovena.

Po skončení poslední vyučovací hodiny a po řádném uvedení učebny do původního stavu vč. zvednutí židlí na lavice, setření tabule a posbírání papírků opouštějí žáci spořádaně a klidně učebnu a odcházejí pod vedením vyučujícího do šatny a do jídelny. Po ukončení vyučování se žáci bezdůvodně nezdržují v budově, žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.      

Úřední hodiny paní hospodářky školy jsou od 7.30 do 15.00, pracovní doba pana školníka je od 6,30 hodin a dále dle pokynů vedení školy. V době vedlejších a hlavních prázdnin je škola pro veřejnost uzavřena.    Na paní vedoucí školní jídelny se žáci mohou obrátit se svými záležitostmi každý den v době mezi 10,40 až 11,00 hodinou a při nutných případech v době výdeje obědů.

Budova se uzamyká po ukončení odpoledních a večerních kroužků.

Uvolňování z vyučování

Školní budovu může žák v době vyučování opustit pouze s vyučujícím nebo s rodičem, případně na základě písemného převzetí odpovědnosti rodičem. Každá nepřítomnost ve škole musí být řádně omluvena rodiči, kteří odpovídají za dodržování zákona o školní docházce. Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (viz. školský zákon). Po ukončení nemoci musí být omluvenka zapsána v žákovském zápisníku a podepsána zákonným zástupcem žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. V odůvodněných případech může škola žádat potvrzení ošetření nebo nemoci lékařem, a to na základě rozhodnutí ředitele školy. Neomluví-li rodič absenci žáka písemně do žákovského zápisníku v termínu do 14 dnů, bude absence řešena jako neomluvená.

V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v odůvodněných případech.

Při dlouhodobé absenci známé předem (např. rodinné rekreace), škola vyžaduje od rodičů písemné zdůvodnění absence nejpozději týden před nepřítomností žáka ve škole. Na tuto dobu je povinností žáka vyzvednutí si požadavků na doplnění učiva od všech svých vyučujících. Po návratu z rekreace, sportovního soustředění apod. nejsou žákovi poskytovány úlevy.

Uvolňování žáka ze školy: na jeden den uvolňuje třídní učitel, na více jak jeden den uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti.

Uvolňování žáka z předmětu: ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (např. TV ) na základě žádosti jeho zákonného zástupce a odborného lékařského doporučení; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu

Aby mohl být žák zodpovědně a objektivně hodnocen na konci klasifikačního období, je nutná jeho přítomnost v daném předmětu alespoň na 60% hodin, pokud není z předmětu uvolněn.

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány zabývajícími se ochranou dětí  na jeho pomoc. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami.

Pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

K řešení závažných nedostatků v chování žáků se svolává výchovná komise za účasti vedení školy, výchovného poradce, učitelů a rodičů žáka. V případě, že žákům je znám výskyt výše uvedených negativních jevů, jsou povinni o nich informovat třídního učitele, výchovného poradce nebo ředitele školy. Při výskytu těchto jevů budou vůči žákům přijata výchovná opatření dle § 17 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základní škole (napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) popř. budou klasifikováni sníženou známkou z chování.

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

Ve škole i na veřejnosti se každý žák chová tak, aby svým chováním a jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy, do které se rozhodl chodit. Ve škole dbá vždy pokynů všech pracovníků školy. Žáci dodržují zásady kulturního chování, při jednání mezi sebou i s dospělými nepoužívají hrubých a vulgárních výrazů.

Bezpečnost a ochrana zdraví

V areálu školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. V případě podezření na konzumaci těchto látek je výchovný poradce, zástupce ředitele a ředitel školy oprávněn provádět orientační zkoušku testerem na alkohol, nebo dotykovou zkouškou na požití jiné drogy. Zákonný zástupce žáka svým podpise, že byl seznámen se školním řádem, vyjadřuje souhlas s orientační zkouškou.

Rovněž projevy rasismu a šikanování včetně kyberšikany (Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví) jsou v rozporu s řádem školy.

Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

Žáci ve škole dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a zaměstnanců školy.

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména se školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, s  možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany nálezy nebezpečných předmětů apod.).  Součástí poučení jsou pravidla PO, postupy při vzniku úrazu a pohybu na veřejných komunikacích.

Učitelé odborných předmětů seznámí žáky s řády odborných učeben včetně tělocvičen, hřišť a jiných pracovišť a s  dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, jakými jsou pobytové akce, vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, plavecké výcviky atd.) provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. Žáky seznámí se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučí je o správném vybavení.  

Poučení před každými prázdninami provádí třídní učitel.

Dokladem o provedených poučeních jsou záznamy v třídní knize, přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.

            Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez souhlasu a dozoru učitele. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. Žák nemanipuluje s rozvody elektro a vody v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely bez souhlasu vyučujícího.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, dohlédnout nad zápisem do knihy návštěv a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou dveře do budovy zevnitř volně otevíratelné a pod kontrolou.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru, který zajistí ošetření a zapsání úrazu do knihy úrazů. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle vyhlášky MŠMT ČR č. 64/ 2005 Sb.,.Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem, vyplní záznam do knihy úrazů a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola přivolání rychlé záchranné služby, nebo jeho doprovod do zdravotnického zařízení, a zpět nebo domů. Úraz ihned hlásí vedení školy. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Při absenci žáka následkem školního úrazu delší než 1 pracovní den vyhotoví pedagog, který provedl zápis do knihy úrazů, záznam o školním úrazu, které předá zástupci ředitele (viz. manuál pro zasílání záznamů o úrazech ČŠI). 

Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává další dozírající pedagog. Žáci po ukončeném vyučování, zájmovém vzdělávání nebo pobytu ve školní družině, neprodleně opouští budovu.    

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka.

Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

Pořádek a dozor při příchodu žáků do školy před ranním vyučováním vykonává u hlavního vchodu pan školník a určený pedagogický pracovník. Uzamčení a hrubý úklid učebny zajišťuje vyučující poslední vyučovací hodiny. V době před odpolední výukou je za příslušné žáky odpovědný učitel dle rozvrhu. Řádný odchod z budovy zajišťuje vyučující konající dozor v šatnách, po odpoledním vyučování vyučující poslední hodiny. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě nejpozději 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. 

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.     

Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: směrnice pro školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční výjezdy, školní výlety. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemný posudek zdravotní způsobilosti ne starší jednoho roku.

Zvláštní pravidla při některých činnostech

     (1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k  dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

 

     (2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v  pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.  

     (3) Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu.

     (4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v  řádném a použitelném stavu.

 

Čl. 11

Tělesná výchova

     Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při  tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k  právním úkonům a v  pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k  fyzické vyspělosti žáků, k  jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v  přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K  zařazení sportovních odvětví, která nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v   oblasti školního nebo svazového sportu.

Do hodin tělesné výchovy žáci nosí sportovní úbor a sportovní obuv bez černé podrážky. Žáci nesmí do hodiny TV nosit hodinky, prstýnky, volně visící náušnice, řetízky, náramky a delší vlasy mají sepnuty. Bez řádného převlečení se nebude moci zúčastnit vyučovací hodiny.

 

 

 

Čl. 12

Výuka plavání

     (1) Výuka plavání se uskutečňuje v  zařízeních k  tomu určených. Ředitel školy musí ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující.  Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním předpisem.20) Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky  a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v  průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.

     (2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v  bazénu s odpovídající hloubkou vody.

     (3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.

     (4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. V  dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků.

     (5) Pokud v  celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho žácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku  přeruší.

 

Čl. 13

Lyžařský výcvik

     (1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců.

     (2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.

     (3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.

     (4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s  pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z  odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)

     (5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti  a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.

     (6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva.  Tato hlediska jsou dodržována i v  průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a  podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se  počet snižuje vzhledem k  charakteru postižení žáků a dalším okolnostem. 21

     (7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30  žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis. 22

     (8) Třetí den lyžařského kurzu se z  hlediska zdravotního zařazuje odpočinkový půlden 23 s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku.

         (9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12  oC apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

     (10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s  bezpečným dojezdem.

     (11) Při výletu jedou žáci ve skupině v  pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v  čele. V závěru  jede vždy zkušený lyžař. V  průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.

     (12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v  hodinách tělesné  výchovy v místě nebo blízkosti školy.

     (13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.

 

 

 

 

Čl. 14

Koupání

     Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 24 Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině.  Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním předpisem.25 Po skončení koupání skupiny žáků a v  jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.

 

 

 

Čl. 15

Bruslení

     (1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V  případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z  hlediska nosnosti.

     (2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).

 

Čl. 16

Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách

     (1) Vysílající škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 26

     (2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných soutěžních míst a současně  přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.

     (3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

Čl. 17

Zahraniční výjezdy

          Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v  rámci vzdělávání nebo s  ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se použije ustanovení čl. 13. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. 27

 

Podmínky zacházení s majetkem osobním, školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků.

Do školy nenosí žáci cenné předměty, větší obnos peněz a věci nesouvisející s vyučováním. Peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     
K uložení jízdních kol, koloběžek a jiných prostředků po dobu pobytu ve škole, slouží stojany u vchodu do školy a v atriu. Povinností žáka je kola, koloběžky, nebo ostatní přesouvací prostředky si zajistit proti případnému odcizení vlastními řetězy a zámky.

Žáci se do školy čistě oblékají.

Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, stane se mu úraz nebo je svědkem úmyslného poškozování zařízení školy, ohlásí okamžitě tuto skutečnost učiteli, který koná dozor, nebo třídnímu učiteli.

Na praktické činnosti a výtvarnou výchovu je žák vhodně oblečen s vědomím poničení oblečení.

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. Své místo udržuje žák v pořádku, neničí školní majetek. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Při pobytu ve škole i mimo školu se chová tak, aby neohrozil zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Za svévolné poškození bude po rodičích vyžadována náhrada. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

Žák se chová ekologicky a svým jednáním nezatěžuje prostředí, v kterém žije. Třídí odpad (využívá k tomu školní nádoby na plast a papír a venkovní kontejnery na tříděný odpad) chová se ohleduplně ke svému okolí, neničí porosty, netrápí jakékoli živočichy, apod. Netříděný odpad vyhazuje výhradně do nádob k tomu určených (koše, popelnice). Žák se tímto ustanovením řídí i v případě, jestliže si odnáší ze školní jídelny jakékoli potraviny v obalu, slupce, apod. I v tomto případě respektuje zákaz odhazování těchto odpadků jinam, něž do vyhrazených nádob. Po skončení vyučování neopustí své pracovní místo, aniž by si zkontroloval, zda zůstalo čisté a bez jakýchkoli odpadků. V opačném případě uvede místo do původního stavu. Žák šetří vodou, elektrickou energií a spotřebním materiálem.

Žákům školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Při poškození učebnice nad rámec běžného používání (potrhaná, poztrácené listy, popsaná) nebo při ztrátě je žák povinen ji nahradit novou, či jinou v odpovídajícím stavu pro další používání.

Součásti školy

Stravování ve školní jídelně

Každý, kdo využívá možnosti stravování ve školní jídelně, je povinen řídit se vnitřním řádem školní jídelny.

Každý strávník dbá zásad slušného stolování a hygienických návyků. Výdej obědů je mezi 11,40 – 13,45 hodinou. Žák dostává oběd po načtení čipu nebo projetí platné karty čtečkou. Pokud si čip nebo průkazku zapomene, bude mu vydán oběd ve  13,45 hodin po prověření zaplacení obědů.

Obědy ve školní jídelně musí být odhlašovány nejpozději den předem v kanceláři u paní vedoucí školní jídelny nebo na internetu. Platba musí být připsaná na účet nejpozději do posledního dne předchozího měsíce.  V prvním dnu nemoci lze vydat oběd do přinesených nádob v normální výdejní době.

Při výdeji strávníci stojí v řadě za sebou bez předbíhání a postrkávání. Při nekázni je dozorující učitel oprávněn postavit žáka na konec řady. Po snědení oběda strávník odnáší tác s použitým nádobím k určenému okénku, kde odkládá nádobí podle instrukcí pracovníků kuchyně.

Školní družina

Žáci navštěvující školní družinu jsou povinni dodržovat řád školní družiny.

Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny.

Při neplacení poplatku, nebo při hrubém porušení je ředitel oprávněn žáka vyloučit z docházky do školní družiny.

Školní hřiště

Provoz na školním hřišti je upřesněn provozním řádem školního hřiště.

Účast rodičů na správě a řízení školy

Při škole pracuje právní subjekt zapsaný spolek sdružení rodičů a pedagogů, který má ve své zřizovací listině jako jeden z hlavních úkolů účinně a dobrovolně pomáhat škole naplňovat její poslání. Vrcholným orgánem je plenární shromáždění. V době mezi těmito schůzemi řídí činnost sdružení volený hlavní výbor. Hlavní výbor sdružení je jedním z poradních orgánů ředitele školy.  Seznamuje vedení školy s návrhy, náměty a připomínkami rodičů, pomáhá při jejich řešení.  Přispívá škole dobrovolnou prací svých členů, materiálními i finančními prostředky na zlepšení podmínek školy.

Rodiče žáků mají právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídního učitele.
Během školního roku se konají třídní schůzky a konzultační hodiny.

Základní informace o prospěchu žáka podává žákovská knížka v elektronické podobě. Je v zájmu všech, aby zápisy byly úplné. Písemní sdělení o chování žáka slouží jako informace pro rodiče, že jednání jejich dítěte není v souladu s platnými školními a společenskými normami.

V zájmu rychlého vyřešení výchovných nebo výukových problémů je třeba, aby rodiče reagovali aktivně na výzvu k návštěvě školy.

Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy. Při jakýchkoliv nejasnostech by se měli rodiče s dotazy obracet přímo na vedení školy.

Pokud se rodiče předem domluví s vyučujícím, mohou navštívit vyučování ve třídě jejich dítěte.

Pokud u žáka přetrvávají výchovné či výukové potíže, mohou se rodiče obrátit na výchovného poradce, který jim poskytne informace o možnostech nápravy.

 

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou zpracována ve školním vzdělávacím programu „Stavíme mosty“ ZŠ 79-01-C/01.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků upravuje
1) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 51, 52, 53
2) vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, § 14, 15, 16

Zákon č. 561/ 2004 Sb.

 • 51

 

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

 

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

 

(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

 

(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

 • 52

 

(1) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

(2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

(3) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

 

(4) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

 

(5) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

 

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

 

 • 53

 

(1) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

 

(2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 

(3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

 

(4) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

Vyhláška č. 48/ 2005 Sb.

 • 14

 

 (1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

 

 (2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu^12) a obsahují zejména:

 

 1. a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení,

 

 1. b) kritéria pro hodnocení.

 

 Hodnocení žáků na vysvědčení

 

 • 15

 

 (1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:

 

 1. a) 1 – velmi dobré,

 

 1. b) 2 – uspokojivé,

 

 1. c) 3 – neuspokojivé.

 

 (2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

 

 (3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

 

 1. a) 1 – výborný,

 

 1. b) 2 – chvalitebný,

 

 1. c) 3 – dobrý,

 

 1. d) 4 – dostatečný,

 

 1. e) 5 – nedostatečný.

 

 (4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 

 (5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

 (6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

 

 nadpis vypuštěn

 

 • 16

 

 (1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn^20), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

 

 (2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu^21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

 

 (3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním,

 

 1. b) prospěl(a),

 

 1. c) neprospěl(a),

 

 1. d) nehodnocen(a).

 

 (4) Žák je hodnocen stupněm

 

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2,

 

 1. b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

 

 1. c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

 

 1. d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

 

Cílem hodnocení je žákovi poskytnout zpětnou vazbu, jak zvládá danou problematiku, kde chybuje, v čem se zlepšil a jak postupovat dále.

Hodnocení se vztahuje k dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech a současně k utváření klíčových kompetencí.

Vychází z jasně stanovených cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze činnost žáka a výsledky práce poměřovat a jimiž může žák svou práci sám zhodnotit.

Nemá být primárně zaměřeno na srovnávání žáků mezi sebou, ale na individuální pokrok – míru naplnění předem stanovených požadavků.

Každému hodnocení předchází seznámení žáka s cíli vzdělávání a jsou stanovena kritéria hodnocení.

Pravidla hodnocení

 • Způsob hodnocení
  Na obou stupních využíváme hodnocení klasifikačním stupněm
 • Kritéria hodnocení (znaky, podle nichž poznáme dosažení cílového stavu)
  Obecná kritéria jsou stanovena mírou naplnění aktivních sloves Bloomovy taxonomie edukačních cílů, která postihují jednak dosažení očekávaných výstupů, tak i utváření klíčových kompetencí.
  Specifické způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáka jsou součástí charakteristik jednotlivých předmětů.
  Pravidla hodnocení jsou závazná pro všechny učitele ZŠ Na Líše.
ZNALOSTI


Vybavit si příslušné znalosti z dlouhodobé paměti, znalost postupů a prostředků

Kritéria
Vybere, vyjmenuje, nazve, označí, recituje, naučí se zpaměti, určí, vyhledá, zapíše, pojmenuje, reprodukuje

Škála klasifikace

žák:
1
samostatně vybere, označí, určí, vyhledá a vyjmenuje, učivo si bezpečně zapamatuje a vybaví, přesně nazve, správně zapíše bez pravopisných a grafických chyb.

Text s přehledem přečte a obsah reprodukuje souvisle, věcně, dodrží časovou a dějovou posloupnost.
Při přednesu recituje zřetelně, srozumitelně, se správným frázováním.

 
2
samostatně s drobnými nepřesnostmi (chybami) vybere, označí, určí, vyhledá a vyjmenuje. Chybu si opraví. Nevybavuje si zcela přesně nebo úplně.

Text přečte s drobnými chybami a obsah reprodukuje souvisle, přehledně s malými vyjadřovacími nepřesnostmi. Dodrží časovou a dějovou posloupnost.

Pokud má dostatek času, přesně zapíše. Ne vždy nechává práci bez chyb. Chyby vyhledá s upozorněním učitele.

3
vyhledá, určí, vybere, označí a vyjmenuje s nápovědou po krocích, učivo v podstatě ovládá.
Vyjmenuje, pojmenuje, nazve nepřesně nebo s chybou. Zapíše věcně správně. Chyby po upozornění opraví.
Reprodukuje stručně a věcně správně, ne vždy dodrží dějovou a časovou posloupnost.

4
učivo téměř nevybere, neurčí, neoznačí, nevyjmenuje, nevyhledá, má mezery ve znalostech. Bez pomoci učitele nezvládne učivo, částečně a nepřesně vyjmenuje, pojmenuje a nazve.
Nesouvisle reprodukuje.

 
5
z nedostatku znalostí neurčí, neoznačí, nevyjmenuje, nevyhledá.Nemůže reprodukovat.

POROZUMĚNÍ

Vyjádřit význam, odhad důsledků nutně vyplývajících z trendů a posloupností
Kritéria
vysvětlí, objasní, uvede příklady, vyjádří vlastními slovy, zdůvodní, shrne, rozliší, přiřadí, určí

Škála
POROZUMĚNÍ – KRITÉRIA
Žák:
1
porozumění prokáže výkladem, sdělením bližších okolností nebo zdůvodněním. K vyjádření použije „nenaučené poučky, vyjádří se vlastními slovy (jinak formuluje). Jeho vyjádření je věcně správné. K uvedení příkladů použije další, dříve neuváděné prvky, znaky nebo části. „Nenaučené“ prvky, znaky nebo části podle daných kritérií správně rozpozná nebo připojí.

 
2
porozumění prokáže výkladem, sdělením bližších okolností nebo zdůvodněním. K vyjádření použije „nenaučené poučky, vyjádří se vlastními slovy (jinak formuluje). Jeho vyjádření je bez zásadních chyb. K uvedení příkladů použije další, dříve neuváděné prvky, znaky nebo části. Při uvádění příkladů částečně chybuje, po upozornění ale chybu dokáže opravit.

 
3
částečné porozumění prokáže výkladem, sdělením bližších okolností nebo zdůvodněním. K vyjádření použije „nenaučené poučky, vyjádří se vlastními slovy (jinak formuluje). Při formulacích se ale dopouští výraznějších chyb, které jenom obtížně opravuje. S chybami uvádí další prvky, znaky nebo části.

 
4
porozumění téměř neprokáže, k vyjádření používá pouze znalosti, nevyjadřuje se vlastními slovy. Při formulacích se dopouští zásadních chyb. Chyby si nedokáže opravit.

 
5
porozumění neprokáže.

APLIKACE

Používání známých abstraktních a obecných poznatků (pravidel, technik, postupů a obecných myšlenek) v konkrétních situacích.
Kritéria
vybere, zařadí, vytvoří, zobecní, nakreslí, používá, vypočítá, uspořádá, předvede, nalezne, demonstruje, řeší
Škála
žák:
1
samostatně využije známých pravidel, postupů a technik k vyřešení nového konkrétního problému. Pravidla, postupy a techniky používá vědomě, ne na základě pokusu a omylu.

Při zaváhání si dokáže najít pomoc.

 
2
samostatně využije známých pravidel, postupů a technik k vyřešení nového konkrétního problému. Pravidla, postupy a techniky používá vědomě, ne na základě pokusu a omylu. Při zaváhání využije nabídnutou pomoc.

 
3
pomocí návodu (vzorce, postupu práce, tabulek) řeší úspěšně konkrétní problém. Při řešení se dopouští chyb, které po upozornění dokáže opravit.

 
4
pomocí návodu (vzorce, postupu práce, tabulek) řeší konkrétní problém. V řešení se dopouští zásadních chyb. Dokáže vyřešit pouze dílčí kroky.

 
5
ani s pomocí návodu (vzorce, postupu práce, tabulek) nevyřeší konkrétní problém.

ANALÝZA

Rozkládání celku na části, určování jejich vzájemných vztahů a vztahu částí k celku, rozebírání komplexní informace na prvky a vztahy.

kritéria
Porovná, vysvětlí proč, nakreslí schéma, ukáže jak, rozdělí, roztřídí, vybere, rozčlení, rozliší

 
žák:
Škála:
1
samostatně na základě daných kritérií rozloží celek na části. Určí vztahy mezi částmi i vztah části k celku. Podle zadání nakreslí schéma.

 
2
s pomocí návodných pokynů učitele na základě daných kritérií rozloží celek na části. Stejně tak určí vztahy mezi částmi i vztah části k celku. Schéma nakreslí s návodem.

3
za asistence učitele na základě daných kritérií rozloží celek na části. Stejně tak určí vztahy mezi částmi i vztah části k celku. Nakreslí schéma s asistencí.

4
za asistence učitele na základě daných kritérií rozloží s chybami celek na části. Stejně tak určí vztahy mezi částmi i vztah části k celku. Chyby si nedokáže opravit.

5
nerozloží celek na části, neurčí ani vztahy mezi částmi.

SYNTÉZA

Vytváření funkčních celků z prvků nebo rekonstruování celků, skládání prvků a částí do předtím neexistujícího celku.
Kritéria
Vyvodí, stanoví, předvede, vytvoří, zorganizuje, naplánuje, předpoví, zkomponuje, napíše oririnál, navrhne, shrne
Škála:
žák:
1
navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu dokáže samostatně pracovat.
Samostatně a správně předpoví průběh jevů, procesů. Podle zadaných kritérií samostatně, věcně
správně vytvoří, napíše originální práci. Shrne podstatné učivo a samostatně z něj vyvodí obecně
platná pravidla.
2
s malými chybami, které sám opraví. navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu dokáže pracovat, předpoví průběh jevů.
Podle zadaných kritérií vytvoří, napíše originální práci
Shrne podstatné učivo a vyvodí z něj obecně platná pravidla.
3
za pomoci návodu učitele navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu s chybami dokáže pracovat a předpoví průběh jevů.
Podle zadaných kritérií vytvoří, napíše originální práci, shrne podstatné učivo a vyvodí z něj
obecně platná pravidla.
4
navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu dokáže pracovat, předpoví průběh jevů,
podle zadaných kritérií vytvoří, napíše originální práci, shrne podstatné učivo a vyvodí z něj
obecně platná pravidla – za pomoci učitele, s chybami.
5
nenavrhne postup řešení úkolu, nepředpoví průběh jevů, podle zadaných kritérií nevytvoří, nenapíše
originální práci, neshrne podstatné učivo a nevyvodí obecně platná pravidla.

EVALUACE

Vyjadřovat hodnotící soudy podle daných kritérií, posouzení hodnoty myšlenek, výtvorů, metod, postupů a řešení

Kritéria
Obhájí názor, argumentuje, zdůvodní, formuluje vlastní názor, zaujme stanovisko, posoudí, zváží a rozhodne, oponuje, shrne, dá di souvislostí
žák:
Škála
1
své myšlenky formuluje v logické sledu, věcně, srozumitelně a odborně správně, chápe souvislosti. Má vytvořená základní kritéria k rozlišení dobrých a špatných názorů. Nedostatky si uvědomuje a dokáže je opravit. Odliší podstatné informace od nepodstatných. Myšlenky podpoří příklady z běžného života, z informačních zdrojů i při výuce získanými vědomostmi. Při ústním i písemném vyjadřování využívá vhodné komunikační prostředky.
2
v jednoduchém úkolu formuluje myšlenky v logickém sledu, věcně, srozumitelně a odborně správně, chápe souvislosti. Má vytvořená základní kritéria k rozlišení dobrých a špatných názorů. Nedostatky odstraňuje s dopomocí. Odliší podstatné informace od nepodstatných. Myšlenky podpoří příklady z běžného života, z informačních zdrojů i při výuce získanými vědomostmi. Při ústním i písemném vyjadřování využívá vhodné komunikační prostředky.
3
objevují se chyby ve sledu myšlenek, v odbornosti i chápání souvislostí. Má vytvořená základní kritéria k rozlišení dobrých a špatných názorů. Chybuje v odlišení podstatných myšlenek od nepodstatných. Příklady nalezne v informačních zdrojích, s obtížemi uvádí příklady získané při výuce.
4
unikají souvislosti mezi tématem a vyjadřovanými myšlenkami. V odbornosti se objevují závažné chyby. S pomocí najde příklady v informačních zdrojích. Ústní i písemný projev je neurovnaný.
5
z nedostatku znalostí, vědomostí a dovedností nedokáže vyjadřovat hodnotící soudy.

Způsoby získávání podkladů pro hodnocení – nástroje hodnocení
• Písemné práce – testy, diktáty, slohová cvičení, souhrnné práce
• Domácí příprava
• Zpracování referátů
• Projekty
• Portfólia
• Ústní zkoušení
• Mluvní cvičení
• Výrobky

Pravidla pro sebehodnocení žáků
Protože sebehodnocení považujeme za důležitou kompetenci, jsou k němu žáci vedeni po celou dobu školní docházky.
V 1. ročníku probíhá ústní formou, v ostatních ročnících 1. stupně je písemné sebehodnocení prováděno pravidelně čtvrtletně do žákovské knížky, jehož je součástí.
Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení ústní či písemnou formou ve vyučovacích předmětech vždy po ukončení tematického celku.

 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Hodnocení se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením tělesným, smyslovým, mentálním i s vývojovými poruchami učení nebo chování, také žáci nadaní.
Při hodnocení a klasifikaci žáka se vychází ze závěrů vyšetření PPP nebo SPC.
Žáci integrovaní jsou vzděláváni a hodnoceni podle plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Mohou být hodnoceni slovně (na žádost zák. zást.).
Specifický způsob hodnocení a klasifikace žáka se uplatňuje ve všech předmětech, které porucha ovlivňuje.
Volíme takové formy a druhy ověřování znalostí žáka, které odpovídají jeho schopnostem a možnostem:
• ústní forma zjišťování znalostí a vědomostí
• doplňovačky
• testy
• pracovní listy
• speciální počítačové programy

Při způsobu hodnocení a klasifikaci je třeba zvýraznit motivační složku hodnocení.
● zaznamenání počtu chyb
● průběžné slovní hodnocení
● mírnější známkování (klasifikace) – tzn. jen sledovaný jev bez specifických chyb
● odlišení specifických od nespecifických chyb
● kombinace: známka doplněná průběžným slovním hodnocením
● hodnocení části úkolu (jen co zvládne)
● pochvala ústní i písemná

Cizí jazyk – do hodnocení a klasifikace zahrnout jen to, co dítě zvládlo: nejzákladnější slovní zásoba, slovní spojení, běžné fráze ústní formou. Písemnou formu omezujeme nebo nezahrnujeme do hodnocení. Upřednostňujeme ústní formu prověřování znalostí, výslovnost, prověřování pomocí počítačových programů, jiné znalosti než jazykové (o jazyku, kde se používá, kultura země, historie…), paměť (říkadla, básničky, písničky…).

Český jazyk
Dyslexie, dysgrafie a dysortografie jsou nejběžnější formy SPU, které se nejvíce projevují v českém jazyce.
Diktáty činí největší problémy dysortografikům, kteří mívají problémy v oblasti sluchového vnímání, jazykového citu a s praktickým použitím gramatických pravidel. Dyslektici mívají největší potíže s přečtením toho, co napsali, což jim ztěžuje kontrolu diktátu. Dysgrafici mají problém s vlastním aktem psaní, nestačí zdůvodňovat pravopis. U dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí ovlivňují psaní diktátů ještě poruchy pozornosti, paměti a myšlení, impulzivita, únava, hyperaktivita apod.
Při hodnocení diktátů používáme několik způsobů hodnocení a to tak, aby se dítě nestalo trvale neúspěšným.
● zaznamenání počtu chyb
● odlišení specifických chyb od nespecifických
● ověření gramatických chyb ústně (potom teprve hodnotit)
● mírnější známkování (klasifikace) – tzn. pouze sledovaný jev bez specifických chyb
● průběžné slovní hodnocení, pokud možno co nejvíc pozitivní
● kombinace známky a průběžného slovního hodnocení
● známku zapsat pouze v případě, že se diktát „povede“

Opis, přepis minimalizujeme zvláště u dysgrafiků a dyslektiků. Žáci píší jen to nejdůležitější a formou hesel. Hodnotíme snahu a jen tu část, kterou dítě stačilo vypracovat.

Slohová cvičení – upřednostňujeme ústní formu a hodnotíme slovní zásobu, úroveň vyjadřování, fantazii, snahu.
V písemném projevu nehodnotíme chyby a jeho úpravu, ale jeho obsah (bohatost děje, výstižnost, originalitu).

Čtení – problematika dyslexie se promítá do všech vyučovacích předmětů, kde je dítě závislé na čtení, na pochopení smyslu textu. Schopnost čtení ovlivňuje veškerou školní činnost dítěte.
Dítě může používat korekční pomůcky. Hodnotíme pouze to, co dítě stačilo přečíst a oceňujeme i malé, dílčí úspěchy, tolerujeme pomalé tempo čtení.

Volíme takové formy zjišťování znalostí dítěte, které odpovídají jeho schopnostem a možnostem:
● ústní forma
● doplňovačky
● testy
● pracovní listy
● speciální počítačové programy

Matematika, chemie, fyzika – děti mají možnost používat korekční a názorné pomůcky. Preferujeme ústní formu, pokud je v ní dítě úspěšnější.
Východiska hodnocení:
• hodnocení jednotlivých kroků
• hodnocení postupu
• hodnocení toho, co už by mělo ovládat
• hodnocení toho, co zvládlo vypracovat
• nezahrnovat specifické chyby
• kvalita rýsování je nižší (zvlášť u dysgrafiků)

V předmětech s povahou výchovného zaměření hodnotíme tvořivost, originalitu, bohatost děje, aktivitu, schopnost spolupracovat, kvalitu dovedností, návyků a postojů, schopnost sebehodnocení a hodnocení druhých.

V ostatních předmětech vycházíme při hodnocení z povahy SPU.

Smyslem hodnocení je objektivní posouzení jednotlivých složek školního výkonu žáka.
Pokud žák nebude prokazovat zájem o učení, veškerou pomoc a pobízení bude ignorovat, a tyto proto budou neúčinné, bude žák hodnocen stupněm 5.

Ovládnutí učiva předepsaného v IVP:

 
stupeň 1- ovládá bezpečně
stupeň 2- ovládá
stupeň 3- podstatně ovládá
stupeň 4- ovládá se značnými mezerami
stupeň 5- neovládá

Slovní hodnocení
● ovládnutí učiva předepsaného v IVP
– ovládá bezpečně
– ovládá
– podstatně ovládá
– ovládá se značnými mezerami
– neovládá
● úroveň myšlení
– pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
– uvažuje celkem samostatně
– menší samostatnost v myšlení
– nesamostatné myšlení
– odpovídá nesprávně i na návodné otázky
● úroveň vyjadřování
– výstižné, poměrně přesné
– celkem výstižné
– nedostatečně přesné
– vyjadřuje se s obtížemi
– nesprávné, malá slovní zásoba
● úroveň aplikace vědomostí
– spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti
– používá získané vědomosti a dovednosti
– s nápovědou řeší úkoly nebo odstraňuje chyby
– dělá podstatné chyby, odstraní je pouze s nápovědou
– úkoly nesplní ani s nápovědou
● píle a zájem o učení
– aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
– učí se svědomitě
– k učení a práci nepotřebuje zvláštní podněty
– malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
– pomoc a pobízení jsou neúčinné

Pravidla pro komisionální zkoušky
podle vyhlášky č. 48/ 2005 Sb, a § 22, 23
podle zákona 561/ 2004 Sb., § 52 – 53

 

Hodnocení chování

Odvíjí se od dodržování Školního řádu.
Chování žáka se nepromítá do hodnocení výsledků vzdělávání jednotlivých předmětů.
Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích mimo školu, při reprezentaci školy.

 Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte.

Výchovná  opatření

 1. Pochvaly

Pochvala TU

Pochvaly uděluje třídní učitel za dlouhodobé plnění školních povinností, za práci pro třídu, pomoc spolužákům, účast na akcích apod.

Pochvala ŘŠ

Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel na základě doporučení učitelů za reprezentaci školy, významný čin, který přesahuje svým významem odměnu TU.

 

2.

            Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni prokazatelným způsobem informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni žáka a plnění jeho povinností, včas iniciovat setkání s rodiči, informovat další vyučující, výchovného poradce, případně vedení školy.  Vyžaduje li to potřeba, je rodič vyzván písemně vedením školy k účasti na výchovné komisi, za přítomnosti zástupce vedení školy, výchovného poradce, třídního učitele a případně dalších vyučujících. Na výchovnou komisi může být předvolán s rodičem i žák, u kterého jsou řešeny výchovné, či vzdělávací problémy.

Učitel nepodceňuje preventivní funkci výchovného působení.

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit výchovné opatření:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy
d) snížený stupeň hodnocení klasifikace z chování.
Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Pravidla pro uložení výchovného opatření stanovuje školní řád.

Tento postup je závazný a řídí se jím třídní učitelé při udělování výchovných opatření ve své třídě a všichni ostatní pedagogičtí zaměstnanci při navrhování výchovných opatření třídnímu učiteli nebo Pedagogické radě.

            Řád vymezuje, která porušení školního řádu jsou považována za drobná a která za závažná. Následuje škála, která určuje míru postihu žáka v závislosti na četnosti a druhu provinění. Daná škála se vztahuje na jedno čtvrtletí, snížená známka z chování na školní pololetí. Uvedené rozpětí poskytuje třídnímu učiteli i Pedagogické radě prostor k individuálnímu a uvážlivému posouzení každého případu. Neomluvená absence se postihuje podle metodického pokynu MŠMT  č.j.10194/2002-14.

Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

Za chování žáka v mimoškolní době odpovídají rodiče (zákonní zástupci).

Zjištěné nevhodné chování žáků v mimoškolní době bude oznámeno k řešení rodičům. Opakované nebo závažnější přestupky budou předány k řešení výchovným komisím nebo Policii ČR.      

            Třídní učitel může mezi postihy zahrnout i porušení jednotlivých ustanovení třídních pravidel, projedná-li včas tuto možnost s žáky v třídnické hodině.

            Třídní učitel seznámí třídu s kázeňským řádem vždy na začátku školního roku. Kázeňský řád je závazný pro všechny pedagogické zaměstnance školy.

Drobná porušení školního řádu:

nepřezouvání, houpání na židli, pozdní příchod do hodiny, zapomínání pomůcek, zapomínání domácích úkolů, vykřikování, porušení zákazu používání mobilních telefonů a ostatních záznamových a přehrávacích zařízení, omezování okolí (křik, běhaní, apod.), vulgarity, drzost (dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem)

 Závažná porušení školního řádu:

šikana včetně kyberšikany, podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK, apod.), neomluvené hodiny, úmyslné ničení majetku, úmyslné ublížení na zdraví, krádež, recidiva, drzost (dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem), podnapilost, kouření, jiná intoxikace apod.

 Postihy vyplývající z porušování školního řádu:

(typ porušení a četnost)

do 5-ti drobné :                       napomenutí TU
do 10-ti drobné nebo 1x závažné:                  důtka TU
do 15-ti drobné nebo 1x závažné:                  důtka ŘŠ
15 a více nebo 1x závažné:                snížený stupeň z chování

Při každém hodnocení chování je cílem výchovný účinek opatření na žáka, proto jsou výchovná opatření projednávána individuálně.  

Školní řád platí pro všechny žáky a pracovníky školy nejen v areálu školy, ale i na veškerých školních akcích.

Příloha školního řádu – Krizový plán školy

Školní řád byl projednán a schválen školskou radou 28.6.2017

Tento školní řád platí od 1. 9. 2017

                                                                                               Mgr. Václav Hlinka

                                                                                               Ředitel školy

20 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

 

21 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

22 ) § 11 zákona č. 258/2000 Sb.

 

23 ) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

 

24 ) § 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v  pískovištích venkovních hracích ploch.

 

25 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

26)  Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v  zájmovém vzdělávání.

 

27 ) § 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

 

20 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

 

21 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

22 ) § 11 zákona č. 258/2000 Sb.

 

23 ) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

 

24 ) § 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v  pískovištích venkovních hracích ploch.

 

25 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

26)  Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v  zájmovém vzdělávání.

 

27 ) § 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů