Vítejte na stránkách třídy 4.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

 

 

Důležité informace: 

Výuka poslední týden v červnu:

Pondělí a útěrý (28. a 29.6.) – výuka do 11:45

Středa 30.6. – předání vysvědčení, plánované ukončení v 9:00 🙂

Většina dětí již odevzdala všechny učebnice, kdo tak neučinil, prosím o odevzdání do úterý 29.6. Stejně tak klíčky od skříněk. Ti, co klíč neodevzdali, prosím ať tak učiní na vrátnici školy (odevzdat paní školnici).

Děkuji,
Kristýna Englická

 

Úkoly pro marody: 
Český jazyk:

pracovní sešit č. 1 – vypracován do konce

pracovní sešit č. 2 – vypracovat do strany 36

Člověk a jeho svět: 

žlutý pracovní sešit – vypracován do strany 36

růžový pracovní sešit – vypracován do strany 35

oranžový pracovní sešit – vypracován do strany 35

Matematika:

Str. 7/3, 8/6, 11/3, 12 (celá strana), 13/1, 14- 15 (vše), 17 (vše), 19/3, 20/4, 20/7, 21/10, 24/9, 25/4, 26/8, 27/11, 27/12

 

Angličtina

pí. uč.Tvrzníková

Práce do 10.5.

Učebnice str. 53, 55 čtení, poslech s porozuměním:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs

PS – Lekce 7 – doplnit ke kontrole

 

Práce do 25.4.

Učebnice str. 50, 51

PS str. 64, 65/2

Připravit si jedno povolání k prezentaci do presenční hodiny 26.4. On-line hodiny se po dobu rorační výuky nekonají.

 

 

Po domluvě je možná konzultace

Adresa ke komunikaci, zasílání projektu etc.: tvrznikova@zsnaslise.cz

 

pí. uč. Smejkalová

Příprava na týden od 7. 6. 2021 do 10. 6. 2021 (pondělí, úterý a čtvrtek) – Výuka ve škole:

na 7. 6. 2021 (pondělí):

Slovíčka lekce 7 – prvních 30 slovíček (astronaut – postman) – ústní zkoušení

Konverzace:

Připravte si odpovědi na tyto otázky. Odpovídejte celou větou, čas si napište slovy, NE číslicí 🙂

  • When do you get up? (Kdy vstáváš?) – I get up at …… (př. I get up at quarter to five.)
  • When do you have a breakfast? (Kdy snídáš?) – I have a breakfast at ….
  • When do you go to school? (Kdy chodíš do školy?) – I go to school at …..
  • When do you have a lunch? (Kdy obědváš?) – I have a lunch at …..
  • When do you do your homeworks? (Kdy děláš domácí úkoly?) – I do my homeworks at ….
  • When do you go out? (Kdy chodíš ven?) – I go out at ….
  • When do you have a dinner? (Kdy večeříš?) – I have a dinner at ….
  • When do you go to bed? (Kdy chodíš do postele?) – I go to bed at ….

na 10. 6. 2021 (čtvrtek): 

slovíčka (astronaut – postman) – písemné zkoušení 

V případě nejasností mi pište na smejkalova@zsnalise.cz

 

 

  Plán třídního učitele

Třída 4.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok 2020/2021

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 22 žáků

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých