Třída 1.B 2020/20212021-06-22T11:05:54+01:00

Vítáme Vás na stránkách 1.B 😀 

Třídní učitelka: Mgr.  Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Šárka Lehovcová

Vyučující AJ a HV: Bc. David Le  Came         

Kontakt: (lecam@zsnalise.cz)                                              Morgana Morgan - Google+ | Butterfly art, Butterfly gif, Butterfly pictures                                         

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

22.6.2021

 • Kdo z dětí dostal pochvalu třídního učitele, prosím, podepište ji a vraťte obratem do školy, děti zítra dostanou kopie :-).
 • Do pátku 25.6.si děti donesou linkovaný sešit A4 na prázdninový deník- příští týden si připravíme.
 • Děti, kterým učivo chybí z jakéhokoliv důvodu, si jej dokončí průběžně do pátku 25.6. částečně ve škole a částečně doma, mají jej označené, nejpozději však do 28.6., kdy je přinesou ke kontrole.
 • Od 18. 6. už nebude možné odhlašovat obědy. Přeplatky nad 100,- Kč budou vráceny na účet po 28. červnu !!!
 • Pozor, pokud dítě nebude testováno v pondělí s ostatními, je nutno nahlásit na vrátnici, kde se také musí otestovat !!!

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ:

 • malá písanka – dokončíme do konce týdne
 • velká písanka – dokončíme do konce týdne
 • růžový PS ke Slab.  – dokončíme do konce týdne
 • Slabikář – dokončíme do konce týdne

M:

 • červená  – dokončili jsme

ČJS:

 • pracovní učebnice  -dokončíme do konce týdne

 

 


 

Zajímavé odkazy:

 • spoustu odkazů najdete v Teams / Odkazy
 • grafomotorika.eu
 • skolakov.eu
 • naucsecist.cz
 • naucsepocitat.cz
 • vcelka.cz

Plán třídního učitele:

Školní rok 2020 – 2021

Do první třídy nastoupilo 25 žáků,  z toho 9 dívek a  16 chlapců. V průběhu roku odešla 1 dívka a 2 nové dívky nastoupily, nyní má naše třída 26 žáků.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

Rozvíjené kompetence :

Kompetence sociální a personální : dodržování pravidel ve třídě, pomoc druhým, slušné chování k sobě navzájem a  k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní: vedení k dokončení práce, ocenění práce dospělých, udržování estetického vzhledu třídy a svého nejbližšího okolí

Kompetence k učení : vytvoření chuti k učení, podpora zvídavosti a  dovednosti naučit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů: vedení k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu jeho  řešení, vedení k zodpovědnosti za své chování

Kompetence komunikativní : vytváření dovednosti komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ), vedení k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek a k naslouchání druhých

Kompetence občanské: podpora a vedení  k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,  respektování druhých a k poznávání kultury ostatních národů


Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru