Třída 1.B 2020/20212021-05-06T09:07:49+01:00

Vítáme Vás na stránkách 1.B 😀 

Třídní učitelka: Mgr.  Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Šárka Lehovcová

Vyučující AJ a HV: Bc. David Le  Came          

Kontakt: (lecam@zsnalise.cz)                                                                                        

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

 


Rozvrh synchronní  online výuky:

Pod rozvrhem bude uvedeno učivo v rámci asynchronní výuky, tam si děti doplní vše ostatní ze zadání dne. V Teams je dopodrobna rozepsané učivo v sekci Soubory/Výuka/Učivo březen – duben 2021, zde si můžete překontrolovat probrané učivo z jiných dnů a doplnit chybějící:-).

 Pondělí

 • ČJ – 8.00 -8.30h společně
 • M – 8.40– 9.10 h společně
 • Čj– 9.20-9.45h – 1.sk.

Úterý:

 • ČJ -8.00-8.30h společně
 • M – 8.40 -9.10h společně
 • Čj – 9.20- 9.50h – 2. sk.

 Středa:

 • M -8.00-8.30h společně
 • ČJ – 8.40 – 9.10 h společně
 • M – 9.20-9.50h – 1.sk.

 Čtvrtek:

 • M – 8.00-8.30h společně
 • ČJ – 8.40 -9.10h společně
 • M – 9.20- 9.50h – 2. sk.

 Pátek:

 • AJ – 1.sk / ČJ -2.sk 8.00-8.30h
 • AJ-2.sk./ ČJ -1.sk. -8.40-9.10h
 • ČJS – 9.20 -9.50h společně

Asynchronní výuka: 

Veškerý podrobný obsah učiva najdete v Teams /Soubory/Výuka /Učivo březen – duben 2021.

 


 

Anglický jazyk + HV:

 • odkaz na HV: https://www.youtube.com/watch?v=r9TbKj8rdJU&t=848s
 • Emotions – song  +  jeho překlad do češtiny (viz Teams / Soubory/Angličtina + Hv)
 • pracovní list ovoce (Soubory/ Teams/Aj+HV)

 

Zajímavé odkazy:

 • spoustu odkazů najdete v Teams / Odkazy
 • grafomotorika.eu
 • skolakov.eu
 • naucsecist.cz
 • naucsepocitat.cz
 • vcelka.cz

Plán třídního učitele:

Školní rok 2020 – 2021

Do první třídy nastoupilo 25 žáků,  z toho 9 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

Rozvíjené kompetence :

Kompetence sociální a personální : dodržování pravidel ve třídě, pomoc druhým, slušné chování k sobě navzájem a  k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní: vedení k dokončení práce, ocenění práce dospělých, udržování estetického vzhledu třídy a svého nejbližšího okolí

Kompetence k učení : vytvoření chuti k učení, podpora zvídavosti a  dovednosti naučit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů: vedení k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu jeho  řešení, vedení k zodpovědnosti za své chování

Kompetence komunikativní : vytváření dovednosti komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ), vedení k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek a k naslouchání druhých

Kompetence občanské: podpora a vedení  k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,  respektování druhých a k poznávání kultury ostatních národů


Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru