Vítám Vás na stránkách třídy 1. B 

Vyučující: Mgr. Dana Kubrychtová

Asistentka: Mgr. Ivana Vítková

kontakt: kubrychtova@zsnalise.cz

Do první třídy nastoupilo 21 žáků, z toho 10 dívek a 11 chlapců.

 

Třídní schůzky 22.9.2021

Vážení rodiče zveme Vás 22. 9. 2021 na další třídní schůzky po zahájení školního roku a členskou schůzi SRPu. Vstup do budovy se zakrytými ústy a nosem po prokázání o bezinfekčnosti (očkování, test, prodělaná nemoc Covid-19). Případné změny z důvodu epidemiologické situace Vám sdělíme okamžitě po jejich zveřejnění.

  • Program schůzek:

17.30 hod. – členská schůze (všichni rodiče) v jídelně školy, jmenování přípravného výboru pro volby do školní rady

18.00 hod. – schůzky ve třídách (zvolíme zástupce do HV SRP)

Dále proběhne jednání hlavního výboru SRPu v ředitelně školy

18.30 hod. – jednání nově zvoleného HV SRP v ředitelně (zvolení zástupci rodičů ze třídy)

 

Plán týdne 20. – 24. 9. 2021

Pondělí až pátek – výuka podle rozvrhu

S sebou: pro Čj  Živou abecedu + Skládací abecedu vč. desek, Moje první psaní; pro Matematiku potřebujeme pracovní sešit + Číslice a tečky vč. desek, u ostatních předmětů vždy první pracovní sešit; pro VV si žáci přinesou listy ze stromů; dále potřebujeme denně školní záznamníček (s vyplněným rozvrhem).

Prosím, abyste dětem podepsali všechny učebnice a pracovní sešity, na přední straně ke snadné identifikaci 🙂 a opatřili je obalem.

 

Pro marody aneb dnes jsme zvládli …

Moje první psaní – str. 25

Živá abeceda – str. 11

Matematika – str. 13

Já a můj svět – str. str. 10

Happy House – příběh Goodbye Otto!

 

V případě logopedických náprav můžete kontaktovat Paedr. Drahomíru Syslovou /speciální pedagog/ na tel. : 241480693 nebo emailem syslova@zsnalise.cz.

Platbu za pracovní sešity ve výši 1.070,- Kč prosím uhraďte na  účet školy: 68471319/2010, do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte a třídu 1.B

 

Pravidla třídy:

  1. Interakce – pomáháme si, respektujeme odlišný názor kamaráda, když si nerozumíme, ptáme se, neubližujeme si slovem ani fyzicky. Dbáme na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých, jsme ohleduplní.
  2. Pohyb – ve třídě, na chodbách a v jídelně chodíme pomalu, na běhání mámě hřiště, tělocvičnu a zahradu.
  3. Naše řeč – umíme se vzájemně pochválit, respektujeme se – mluví jen jeden, hlásíme se o slovo, svým hlasem nerušíme ostatní v práci, pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.
  4. O přestávce – svačíme, připravíme si pomůcky na další hodinu, zajdeme si na toaletu, po řádném umytí rukou si vždy ošetříme ruce dezinfekcí, pracovní místo si uklízíme, udržujeme čistotu a pořádek ve třídě i ve škole.
  5. Pečujeme – o své zdraví, o prostředí kolem nás, o školní zařízení a pomůcky, o přírodu, třídíme odpad.
  6. Máme zavedeny služby na zalévání květin, rozdávání sešitů, mazání tabule a kontrolu pořádku.

 

Plán třídního učitele: šk. rok 2021/2022

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech (za příznivé situace).

Kompetence sociální a personální:
vedeme žáky k dodržování pravidel ve třídě, k pomoci druhým, ke slušnému chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, ke spolupráci ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní:

vedeme k dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých a spolužáků

Kompetence k učení:

motivujeme žáky k učení, podporujeme zvídavost a objevování, učíme realisticky hodnotit vlastní prácivyhledávání a třídění informací

Kompetence k řešení problémů:

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, k zodpovědnosti za své chování

Kompetence komunikativní:

rozvíjíme komunikaci v různých situacích (pozdrav, poděkování, omluva, prosba); vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek, k naslouchání druhých

Kompetence občanské: 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, vedeme žáky k péči o estetický vzhled třídy, k respektování druhých, aplikujeme multikulturní výchovu (poznávání kultury ostatních národů).