Vážení rodiče,

naše škola bude ve školním roce 2021/2022 otevírat přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. 

Žádost o přijetí do přípravné třídy zašlou škole zákonní zástupci nejpozději do 30.4.2021 (ke stažení v odkazu Škola/Formuláře).

K žádosti  je nutné přiložit potvrzený odklad školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

Činnost v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program tedy zaručí snadnější začlenění dětí do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předejde případným školním neúspěchům.

Organizace výuky v přípravné třídě se liší od mateřské školy, pravidelná činnost probíhá od 8,00 do 11,45 a samozřejmostí je respektování individuálních potřeb každého dítěte. 

Mimo tuto pravidelnou činnost umožníme dětem účastnit se všech aktivit zajišťovaných školou a Centrem volného času (ranní družina, odpolední družina, obědy, kroužky CVČ).

Počet dětí v přípravné třídě se pohybuje v rozmezí 10 až 15 dětí.

Pokud počet zájemců překročí 15 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem. Losování povede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou čísla spisu, která byla přidělena dětem při zápisu.

Do třídy budou přijímány děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

  1. Dítě s odkladem školní docházky z Prahy 4 a s doporučením poradny k zařazení do přípravné třídy.
  2. Dítě s odkladem školní docházky, které má ve škole sourozence, s bydlištěm v Praze  a s doporučením poradny k zařazení do přípravné třídy.
  3. Dítě s odkladem školní docházky z Prahy a s doporučením poradny k zařazení do přípravné třídy.
  4. Dítě s odkladem školní docházky, které má ve škole sourozence,  s bydlištěm mimo Prahu a s doporučením poradny k zařazení do přípravné třídy.
  5. Ostatní zájemci s odkladem školní docházky s doporučením poradny k zařazení do přípravné třídy.

 

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

Rodič je povinen se opětovně dostavit k zápisu k povinné školní docházce v dubnu 2022.

Na konci školního roku dítě dostane zprávu o průběhu předškolní přípravy.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí stravné ve školní jídelně, poplatek za školní družinu a případně kroužky CVČ.

 

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu:.

  1. Charakteristika vzdělávacího programu:  Charakteristika vzdělávacího programu
  2. Podmínky vzdělávání:   Podmínky vzdělávání
  3. Organizace vzdělávání:  Organizace vzdělávání
  4. Vzdělávací obsah:  Vzdělávací obsah
  5. Evaluační systém:  Evaluační systém